Yıldırım Bayezit Kimdir

Paylaş
 

Yıldırım Bayezit Kimdir

 

Yıldırım Bayezit (Bayezit I) Sultan Murat Hüdavendigâr’ın ikinci oğludur. Ağabeyi Savcı Bey’in ayaklandıktan sonra yakalanıp idam edil­mesi üzerine veliaht oldu. 1386’da Ka­raman Beyliği’ne karşı açılan savaşta çok hızlı başarılar kazanması üzeri­ne kendisine «Yıldırım» adı takıldı. Kosova Savaşı’nda babasının öldü­rülmesinden sonra başa geçti. Batılılar 1394 yılında papanın kış­kırtmasıyla Türklere karşı yeni bir Haçlı Seferi’ne giriştiler. O zamanki batı ülkelerinin hemen hepsi sefere katıldılar. Yıldırım Bayezit, 25 eylül 1396’da Haçlı ordusunu Niğbolu’da büyük bir yenilgiye uğrattı. Böylece Rumeli’de Türk egemenliğini sağlam­laştırdı. Ertesi yıl da İstanbul Boğa- zı’nda Anadoluhisarı’nı yaptırdı.

Bayezit batıda durumunu sağlam­laştırdıktan sonra egemenliğini doğu­ya doğru genişletme çabalarına giriş­ti; Yıldırım’dan kaçan Anadolu bey­leri o sıralarda Önasya’yı istilâ et­mekte olan Timur’a, ondan kaçan hükümdarlar da Bayezit’e sığmıyor­lardı. Bu durum iki cihangiri ister istemez karşılaşmak zorunda bıraktı. Yıldırım Bayezit, Timur ordusunun Anadolu içinde batıya doğru ilerledi­ğini öğrenince kuvvetlerini Bursa’da toplayarak savaş hazırlığına girişti. İçinde 20 000 kişilik bir Sırp ordusu da bulunan Osmanlı ordusu iki kol­dan ilerleyerek Ankara yakınına ge­lip ordugâh kurdu. Ordu mevcudu 90 000 kişiyi buluyordu ve büyük ço­ğunluğu piyadeydi. Timur’un ordusu çoğu atlı olmak üzere 160 000 kişiyi geçiyordu. İki ordu Ankara yakının­da Çubuk Ovası’nda kanlı bir sava­şa tutuştu (20 temmuz 1402). Başta Rumeli ve Sırp askerleri olmak üze­re Osmanlı ordusu iyi savaşıyordu. Ne var ki savaşın kızıştığı bir sırada, Timur ordusunda bulunan eski Ana­dolu beyleri (Germiyan, Saruhan, Ay­dın, Menteşe v.b.), bayraklarını aça­rak Anadolu askerinin karşısına çı­kınca bu askerler düşman tarafına geçtiler. Böylece Osmanlı ordusu za­yıfladı ve yer yer bozguna uğrayarak geri çekilmeğe başladı. Yıldırım Bayezit, yanındaki komutanların ısrarı­na rağmen çekilmek istemedi ve so­nunda Timur’a tutsak oldu.

tutsaklık ağır geldi

Timur, tutsak sultanı, kapalı bir tahtırevan içinde yanında dolaştıra­rak Batı Anadolu’yu istilâya girişti. İzmir’e kadar bütün Ege kıyılarını ele geçirdi. Artık yurduna dönmek istiyordu. Bu arada Bayezit hastalan­dı. İçinde bulunduğu ağır durumu gu­ruruna yediremiyordu. Sonunda tut­saklığa dayanamayarak 8 mart 1403’- te Akşehir’de öldü.

Yıldırım’dan sonra

Ankara Savaşı, Osmanlı Devleti’nin parçalanmasına yetmişti. Çünkü Ba yezit’in oğulları şimdi taht kavgasına girişmişlerdi. Süleyman Çelebi Ru­meli’de, İsa Çelebi Balıkesir’de, Meh­met Çelebi Amasya’da, Musa Çelebi Bursa’da hüküm sürmeğe başladı. Önce Süleyman’la Musa savaşa tu­tuştu, Süleyman yenilerek öldürüldü (1410). Musa Çelebi Bizans’ın üstüne yürüyünce Bizans, Mehmet Çelebi’yi tuttu. Çelebi Mehmet Bizans’ın des­teğini sağladıktan sonra bütün kar­deşlerini yenerek Osmanlı tahtına o- turdu ve devletin birliğini yeniden sağladı. Bu arada eski beylikler ye­niden devlete bağlandı. Âma Şeyh Bedrettin’in ayaklanması saltanat kavgalarıyla yorulmuş olan Osmanlı Devleti için yeniden bir sarsıntı ya­rattı. Bedrettin yakalanarak Serez’de asıldı. Çelebi Mehmet de bir av par­tisinde aldığı yaradan iyileşemeyerek Edirne’de öldü.

 

Bu yazı 99 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler