William FAULKNER KİMDİR

Paylaş
 

          William FAULKNER KİMDİR

Tanınmış Amerikalı bir romancı ve hika­yecidir. Mississippi eyaletincle Ripley’de doğdu. Dört erkek kar­deşten en büyüğü olan William Faulkner, Bi­rinci Dünya Savaşı’na kadar öğrenimine de­vam etti. Savaşa havacı olarak katıldı, Fransa’ ya gitti.

Savaştan sonra mem­leketine dönüp üni­versite öğrenimine başladı. Bir yandan da badanacılıkla hayatım kazanmaya çalışıyor­du. Bir kere de postacılığı denedi. Fakat ge­len mektupları yerlerine götürecek yerde ki­tap okumaya daldığı için kısa bir süre sonra işinden kovuldu. Nev/ Orleans’a gitti. Ora­da ünlü yazar Sherv/ood Anderson’dan yar­dım gördü. İlk romanını o sıralarda yazdı.

Faulkner, ondan sonra iki Foman daha yaz- dıysa da, bunlar eleştirmecilerce beğenilmek­le beraber,, yazarına pek bir şey kazandır­madı. Faulkner’in kendine öz üslûbunu an­lamakta okurlar zorluk çekiyorlardı. William Faulkner sadece yazarlıkla hayatını kazana- mıyacağınr anlayınca bir fabrikanın gece bek­çiliğini de üzerine aldı. Fabrikada çalıştığı sırada «Sanctuary» (Sığınak) adındaki dör­düncü romanını yazdı. Bu eser Faulkner’in ilk şöhretini sağladı.

Faulkner 1949’da Nobel Edebiyat Mükâ- fatı’nı kazandı. 1955’de de «A Fable» (Bir Efsane) adındaki romaniyle Pulltzer Roman Mükafatım aldı. Yazar, hâlen Oxford’daki çift­liğinde oturmaktadır. Sabahları yazı yazar, öğleden sonraları çiftliğinin işleriyle uğra­şır. Romanlarını el yazısiyle yazar, üslûbu çapraşıktır. Onun büyük romanlarını anlı- yabilmek için bir kere okumak kâfi gelmez. Eserlerinde çoğunlukla Amerika’nın güney bölgesinde yaşıyanların dertlerini temel ola­rak kullanır, Güney’in modernleşme ve mad­deciliğe yönelme çabaları içinde kaybolma­ya mahkûm olan törelerini anlatır.

Bu yazı 143 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler