Vosco Do GAMA KİMDİR

Paylaş
 

       Vosco Do GAMA KİMDİR (1450-1524)

Portekizli ünlü bir denizci, Hindistan’a de­nizden gidebilen ilk Avrupalı’dır. Da Ga- ma’nın 1497-99 yılla­rında Ümit Burnu’nu geçerek Hindistan’a gitmesi, bu memleke­tin zenginliklerinden Avrupalılar’ın kolayca faydalanmalarını sağ­lamıştır.

Kristof Kolornb da­ha önce, kendisinin yapmak istediğini, başka şekilde Vasco Da Gama’nın yapmış olduğunu görünce, bu hal pek gücüne gitmiş, başarıda onu geçebilmek için ne yapacağını şaşırmıştı. Vasco Da Ga- ma’nın bu başarısı Portekiz tarihi için çok önemli bir dönüm noktası oldu. Bundan sonra kısa bir süre içinde Portekiz zengin­leşti, yayıldı.

Gama, 1450’de, Portekiz’in küçük bir de nizci kasabası olan Sines’te doğdu. Çok eski bir ailenin çocuğuydu, hattâ onun kıraJ aile­siyle de gayrimeşru bir ilişiği olduğu ileri sürülmüştür. s/asco, daha çok küçük yaşta denizciliğe merak sarmış, kendisini ona göre yetiştirmeye çalışmıştı. İ487’de devrin kıralı tarafından Hindistan’a denizden yol aramak la görevlendirildi. Kiralın ani ölümü Gama nın yola çıkmasını biraz geciktirdi. Ölen ki­ralın yerine tahta geçen Kıral Manoei, Gama’ nm emrine dört gemiyle 160 denizci verdi. Ayrıca, gideceği yerde karşılaşacağı önemli şahıslara da birer mektup yazıp Gama’ya verdi.

Küçük donanma 3 temmuz İ496’d3 yola çıktı. Arap kılavuzlar yol gösteriyorlardı. Şid­detli fırtınalar, akla hayale gelmedik bir sü­rü güçlükler içinde geçen uzun bir yolculuk­tan sonra, kasım ayının sonuna doğru, Umi? Burnu’na geldiler. Şiddetli bir fırtına vardı Gemiler bir süre Limit Burnu’nda kalmak zo rundaydı. Bu arada Gama’nın emrindeki de­nizciler isyan çıkardılar. Vakit henüz gecik­meden Portekiz’e dönmek istiyorlardı. Gama isyanı kolayca bastırdı, üç gün sonra Hindis­tan’a doğru yeniden yola çıktı. 1498 may- sınm sonuna doğru Hindistan’ın batı kıyı lorına vardı.

 

Hindistanlılar Vasco Da Gama’yı hiç de iyi karalamadılar. Hükümdarın AvrupalI de­nizciler şerefine verdiği ziyafet gayet soğuk geçti. Hintli tüccarlar, AvrupaMar’ın başarı­sını kıskanmalardı. O güne kadar kendileri daha çok kara yolundan ticaret yaptıkları için, bundan sonrf deniz ‘yolumdan ticaret yaparak kendileriyle rekabete girişecek Av­rupai« tüccarları tehlikeli birer rakip olarak görüyorlardı Tüccarlar, adamlarını toplayıp, Gama’mn aieyhine kışkırtmaya çalıştılar.

Gama ile adamları limana kendilerini dar atıp hemen dönüş yolculuğuna çıktılar. Ga- ma’nm gemileri 1499 eylülünde Lizbon’a vardı. Portekizliler Gama’yı büyük bir gös­teriyle karşıladılar. Kıral ona asalet unvanı verdi. Hindistan’la yapılacak ticaretten de elde edilecek kâra Gamayı ortak yaptı.

Portekiz hükümeti Vasco Da Gama’nın ba­şarısından sonra, arasını soğutmadan, hemen faaliyete girişti. Pedro Atvarez Cabral idare­sinde 13 gemilik bir filoyu Hindistan’a gön­derdi. Böylece, AvrupalI tüccarlar Hindis­tan’da yerleşecek, Avrupa ile Hindistan ara­sındaki ticaret sağlam bir esasa bağlanacak­tı. Fakat Hindistan’a giden ikinci filo da iyi karşılanmadı. Yerliler gemicilerin çoğunu öldürdüler.

Portekiz hükümeti, ölen gemicilerin öcünü almak için, Vasco Da Gamaya yeniden Hin­distan’a gitmek görevini verdi. Gama 20 ge­miyle 1502’de yoia çıktı. Donanma Afrika’ nın doğu kıyılarında Mozambik ve Sofala Portekiz sömürgelerini kurdu. Gama yolda rasladığı gemilerden ganimet topladı, için­deki yolcuları, tayfayı esir aldı, gemileri de yaktırdı. Hindistan’a vardığı zaman da yurt­taşlarının öcünü pek zalimce aldı. Lizbon’a döndüğünde, ilk seferinde olduğu gibi, gene törenle karşılandı, yen; yeni unvanlar kazandı.

Buna rağmen nedense pek çabuk unutul­du. Tam yirmi yıl hiç kimse onu hatırla­madı, yeni iş vermedi. Bu arada, Porte­kizli gemiciler Vasco Da Gama’nın çizdiği rota üzerinden, Hindistan’a gidip gelmeye başlamışlardı. Yerlilerle Portekizliler arasın­da sık sık kanlı çarpışmalar oluyordu. En sonunda, Vasco Da Gama’ya yeniden Hin­distan’a gitmesi emredildi.

 

Gama Î523′:e yeniden denize açıldı. Fa­kat Hindistan’da Gama’yı zafer yerine ölüm •bekliyordu. Kcçin’de, hiç beklenmedik bir zamanda öldü. Büyük denizcinin cenazesi Portekiz’e getirildi, törenle gömüldü.

Vasco Da Gama’nm Hindistan’a denizden yol bulması keşifler tarihinde Amerika’nın keşfi kadar önemli bir yer tutar. Fakat, bu arada, Gama’nm karakterinin kötü tarafları da Asya ve Afrika’da yerlilerin Batılılar’a karşı düşmanca hisler beslemelerine yol aç­mıştır.

 

Bu yazı 142 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler