Türkiye’nin Enerji Politikası

Paylaş
 

Türkiye’nin Enerji Politikası

Türkiye, enerji kaynakları bakımından dışa bağımlı bir ülke olmasına rağmen dünyada enerji kaynakla¬rının yaklaşık % 70’ini barındıran Orta Doğu ve Av¬rasya ülkelerinin komşusu durumundadır. Bu du¬rum Türkiye’nin jeopolitik önemini artırmaktadır.
Petrol ve doğalgaza sahip olmak kadar bu kaynak¬ları dünya pazarlarına ulaştırmak da önemlidir. İran,Irak ,Rusya,Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan gibi pet¬rol ve doğalgaz bakımından zengin kaynaklara sa-hip ülkeler bu kaynakları ihraç edecek altyapıya sa¬hip değiller. Hazar Denizi çevresindeki enerji kaynaklarının Avrupa’ya ve dünyaya taşınmasın¬da Türkiye koridor görevi görebilecek bir ko¬numdadır.

Türkiye, bazı do¤al kaynaklar açısından da zengindir. Bunların
arasında bor, boraks, trona, krom, toryum, linyit, taş kömürü gibi madenler ile günden güne hayati önem kazanan su kaynakları
yer almaktadır. Ayrıca ülkemiz dünyanın en büyük bor ve toryum rezervlerine sahiptir.

Madenleri aramak, rezervlerini ve özelliklerini tespit etmek için 1935‘te Maden Tetkik Arama Enstitüsü (MTA) kurulmuştur.Bulunan madenlerin devlet eliyle işletilmeleri için de 1935 yılında Etibank faaliyete başlamıştır.1954’te kurulan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) petrol ve doğalgaz arama, sondaj ve üretim faaliyetlerini sürdürmektedir

Baku – Tiflis – Ceyhan Boru Hattı Projesi
Türkiye, kendi topraklarından geçen uluslararası enerji yollarının dünya siyasetinde etkisini artıraca¬ğını ve ekonomik kalkınmasına büyük katkı yapa¬cağını bilerek 1990’lı yılların başından beri Azerbaycan petrolünü Akdeniz’e ulaştırmak için Baku – Tiflis – Ceyhan Boru Hattı Projesi’ni gerçekleştirmeye çalışmıştır. Nihayet 2005 yılında tamamlanan boru hattı ile Azerbaycan petrolü Ceyhan’a ulaşmıştır.11 yıllık bir çalışmadır.
Kazakistan petrollerinin de bu hat ile taşınması konusunda anlaşmaya varılmasıyla bu hattın ka¬pasitesi ve önemi artmıştır.

Baku – Tiflis – Erzurum Doğalgaz Hattı Projesi
Azerbaycan petrolünün yanında doğalgazının da Türkiye vasıtasıyla Avrupa’ya taşınması için Baku -Tiflis – Erzurum Doğalgaz Hattı Projesi tamam¬lanmış ve 2006 yılının sonunda Bakü’den Erzu¬rum’a doğalgaz pompalanmaya başlanmıştır. Türk¬menistan doğalgazının da bu yolla nakledilmesi söz konusudur.

Nabucco Projesi
Türkiye bu doğalgazın Avrupa’ya taşınması için Yu¬nanistan – İtalya – Doğalgaz Boru Hattı ve Bulga¬ristan, Romanya ve Macaristan üzerinden Avustur¬ya’ya bağlayacak olan Nabucco Projesi’ni hayata geçirmeye çalışmaktadır.

GAP Projesi:
Bu proje ile tarım alanlarının sulanması ve enerji üretiminin artırılması amaçlanmıştır.
1970lerde temeli atılmıştır. 1989’da Başbakanlığa bağlı olarak kuruldu.Dünyanın 8. büyük projesidir.Bölgesel bir kalkınma politikasıdır.

Amacı; bölge kapsamına giren illerde; konut, sanayi, madencilik, tarım, enerji, ulaşım gibi hizmetler ile bölgeyi hedef alan araştırmaların yaptırılmasıdır.Projenin 2010da tamamlanabilir.

Atatürk Barajı, dünyanın 6. büyük barajıdır. Avrupa’nın ve Türkiye’nin en büyük barajıdır.Keban,Karakaya barajı bu gruba girer.

Fırat
a)Gaziantep b)Şanlıurfa c)Adıyaman d)Malatya

Dicle
a)Şırnak b)Batman c)Elazığ d)Diyarbakır

GAP’ın Faydaları:
1-Elektrik üretimi 2-İş imkanı 3-Sosyal ve kültürel gelişme
4-Ürün çeşitliliği 5-Turizm 6-Balıkçılık 7-Göçün artması

Türkiye’deki Diğer Projeler:
1-Su:
Türkiye su zengini bir ülke değildir. Su, günümüzde en önemli enerji türlerinden biri olan elektrik üretiminde de önemli bir kaynaktır. Ülkemizde kurulan hidroelektrik santralleriyle elektrik üretilimektedir.
Türkiye bu alanda potansiye¬linin % 20’sini değerlendirebilmektedir.
Devlet Su işleri (DSİ), su kaynaklarının değerlendi¬rilmesi ve verimli bir şekilde kullanılması amacıyla projeler üretmektedir. DSİ ürettiği projeler ile 2030 yılına kadar su potansiyelinin tamamını değerlendirmeyi ve ülke ekonomisine yıllık 27,8 milyar dolar gelir sağlamayı amaçlamaktadır.

2- Petrol
Ülkemizde petrol arama ve üretimiyle Türkiye Pet¬rolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) görevlendirilmiş¬tir. TPAO son yıllarda yeni teknolojilerle petrol ara¬ma faaliyetlerine hız vermiştir. Özellikle son iki yılda denizlerde yapılan araştırma çalışmalarının sayısı 50 yılın toplamından daha fazladır.
Türkiye enerji ihtiyacının yarısına yakınını petrolden karşılamaktadır. Bu durum Türkiye’yi enerji bakı¬mından dışa bağımlı hale getirmektedir.

Türkiye’nin öncelikli hedefleri arasında bu potansiyelin değerlendiri¬lerek “21. yüzyılın Avrasya Enerji Koridoru” konu¬muna getirilmesi yer almaktadır.

3-Bor:
Türkiye, kimya sanayinin önemli ham maddelerin¬den biri durumunda olan bor madeni bakımından dünyanın en zengin yataklarına sahiptir. Dünyadaki bor rezervlerinin % 63’ü ülkemizde bulunmaktadır.
Bor madeni günümüzde, camdan elektroniğe, se¬ramikten uzay teknolojisine, sağlıktan enerjiye, ah¬şaptan metalürjiye ve izolasyondan tarıma kadar yüzlerce alanda kullanılmaktadır.
Ulusal Bor Araştır¬ma Enstitüsü (BOREN) kurulmuştur. BOREN en-düstriyel uygulama amaçlı projelere gerekli desteği sağlamaktadır.

4-Toryum:
Türkiye’de toplam rezerv yaklaşık 380.000 ton civa¬rındadır. Günümüzde toryumla çalışan ticari ölçekli bir nükleer santral bulunmamaktadır.
dünyadaki tekno¬lojik gelişmelerin paralelinde ülkemizde de toryum tabanlı yakıt çevrimi konusundaki araştırma – geliş¬tirme çalışmalarına devam edilmelidir. Bu amaçla Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 2000 yılında Ulus¬lararası Yenilikçi Nükleer Reaktörler ve Yakıt Çevri¬mi adlı projeye katılma kararı almıştır.

http://bilelimmi.com/turkiyeye-yonelik-tehditler/

http://bilelimmi.com/ekonomik-faaliyetlerin-siniflandirilmasi/

http://bilelimmi.com/ulkemiz-ve-dunya/

http://bilelimmi.com/gelisen-turkiye/

Bu yazı 276 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler