TÜRKİYE’DE TARIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Paylaş
 

           TÜRKİYE’DE TARIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

**Türkiye’de tarım alanlarının bölgesel dağılışı: Ekili-dikili alanların oran olarak en fazla olduğu bölge Marmara’dır.İç Anadolu (tarım toprakları an fazla bölge), Ege, Güneydoğu,Doğu Anadolu ve Karadeniz.

Tarımsal verimlilik: Dar alandan yüksek verim elde edilmesidir

Tarım alanlarının Dağılışında Etkili Olan Faktörler:İklim,yerşekilleri,Denize göre konum, Toprak Yapısı, Enlem

Tarımsal verimi Artırma Yöntemleri:sulama, toprak bakımı, gübreleme, tohum ıslahı, makineleşme, tohum ıslahı, pazarlama, ilaçlama ve tarımı destekleyen kuruluşlar

NADAS: Toprağın bir sene boş bırakılmasıdır.

Sebep: Yağışın yetersiz olmasından dolayı toprağın verimsiz olması.

Amaç: Toprağı bir yıl boş bırakarak, eksik olan mineralleri toplamasını sağlamak.

UYARI.

Yağışın yetersiz olduğu yerlerde yapıldığı için;

*İç Anadolu,

*Güney Doğu,

*Doğu Anadolu,

*Ergene’de yapılmaktadır

UYARI:

Bu uygulama Erozyonu arttırır. Yani toprak Nadasa bırakılmamalıdır.

Nadas uygulamasının azaltılması, sulamanın geliştirilmesine bağlıdır

KURU TARIM:

Tamamen doğal koşullara bağlı olarak yapılan tarımdır.

İklimde meydana gelen olumsuzluklar, tarımda verimliliği hemen etkiler.

SULU TARIM:

Sulama imkanlarının olduğu alanlardaki tarım çeşididir. Yağışın yetersiz olduğu yıllarda, açık sulama ile kapatılır.

UYARI.Sulu tarım ile üretimde denge sağlanır. Yıldan yıla dalgalan-ma söz konusu olmaz.

Not: Tarımda en fazla sulamaya ihtiyaç duyulan bölgeler Güneydoğu, İç Anadolu, Akdeniz, Ergene

En az ihtiyaç duyulan bölge Karadeniz’in kıyı kesimleridir.

MODERN (İNTANSİF) TARIM:

Sulama, gübreleme, makine kullanımı, kaliteli tohum, ilaçlama gibi yöntemler kullanılarak, birim alandan elde edilen verimi arttırma tekniğidir.

Makineli tarım, düz arazide yapılabilir.

İLKEL (EKSTANSİF) TARIM:

Tarımın, insan ve hayvan gücü ile yapılmasıdır. Türkiye’de 1950’lere kadar vardı.

Verim çok düşüktür. Makineleşme ile insanlar işsiz kalmış ve kente göç başlamış.

               TARIMSAL VERİMİ ARTIRMA YÖNTEMLERİ

** 1-Sulama: yağışların yetersiz olması, düşmesi gereken zamandan önce yada sonra düşmesi, normalin altında yada üstünde olması tarımı etkiler.

-Yağışın zamanında ve yeterli düştüğü yıllarda verim yüksek olur. Buğday üretiminde yıllara göre meydana gelen dalgalanmaların nedeni yağış düzensizliğidir.

**2- Toprak ve bakımı:Ülkemizde iç kesimlerde akarsu boylarındaki alüvyal ovalar, çöküntü ovaları, kıyı ovaları ve delta ovaları verimli ve yoğun tarım alanlarıdır.

Humusça zengin olan Karadeniz, Marmara, Ege, kısmen Akdeniz toprakları iç kısımlara oranla daha verimlidir.Toprağın kalkerli, ince ve verimsiz olduğu yamaçlarda verim düşüktür.

Toprağın niteliği ve yapısı: yağmur, sel ve rüzgarla değişir. Bu nedenle toprağın korunması gerekir.

Toprak solunumu:Kesintiye uğrarsa oksijensiz kalır.Bitki atıkları çürüyemez.Toprakta asitleşme başlar. Bu durum tarımsal verimi azaltır.(Karadeniz kıyı kuşağında olduğu gibi).Asitleşmeyi önlemek için toprak uygun zamanda gereği gibi sürülmeli ve havalandırılmalıdır.

Toprak Derinliği: fazla olan yerlerde verim yüksektir (alüvyal topraklar).Toprak derinliğini azaltan erozyondur

Çoraklaşma: Toprakta aşırı tuz birikmesidir.

Tarım alanlarında aşırı sulama göllenmeye neden olur.

Taş ve molozların temizlenmesi gerekir.

**3-Gübreleme: Türkiye topraklarının binlerce yıl kullanılması,her yıl aynı bitkilerin ekilmesi Ve erozyon nedeniyle toprağın verimi düşmüştür. Bu nedenle gübreleme yapılması gerekir.

Not: Doğal gübre azot, fosfor ve potasyum bakımından zengindir.Toprağın su tutma kapasitesi ve geçirgenliği artırır.

**4-Tohum Islahı: Gübreleme, sulama ve makineleşme tarımsal verimi artırıcı temel faktörlerdir. Ancak tohum ıslahı yapılmadan istenilen sonuç alınamaz.İklime uygun tohum kullanılması gerekir.

**5-Makineleşme. Verimi artırır.Üretim artar. Çok fazla ürünün kısa zamanda alınmasını sağlar.Tohumların tarlaya eşit serpilmesini ve aynı derinliğe gömülmesini sağlar. Aynı oranda ilaçlama ve sulama sağlar.Ekim alanları genişler

 

UYARI:

*Makineleşmeyle birlikte tarıma elverişli olmayan yerler tarıma açılmış, çayır ve otlak alanları daralmıştır.Buda doğal dengenin bozulmasına, erozyonun yaygınlaşmasına , verimin düşmesine neden olmuştur.

*Tarımda iş gücünün azalmasına, işsizliğin artmasına ve köyden kente göçe neden olmuştur.

Not: Makineleşmenin en yaygın olduğu bölgeler: Marmara, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadoludur.

Not: Engebelilik ve tarım alanlarının küçük olması nedeniyle Doğu Karadeniz’de gelişmemiştir.

 

**6-Pazarlama:Ürünün toplanması,pazarlara hazırlanması,ambalajlanması, taşınması ve dağıtılmasıdır.

**7-Devlet Desteği:Tarım ekonomik hem de askeri açıdan önemlidir.

*Tarımda fiyat istikrarını korumak amacıyla destekleme alımı yapılır(KİT). Buğday, pamuk, incir, tütün fındık,çay gibi ekonomik değeri yüksek olan ihraç ürünlerinde destekleme alımı yapılır.

Not. Çabuk bozulan yaş sebze ve meyvelerde destekleme alımı yapılmaz.

*Kuraklık , sel gibi afetlere karşı kredilendirme, tohum ve gübre yardımı yapılır

*Sulamanın yaygınlaştırılması için projeler hayata geçirilir(GAP)

                           TAHILLAR

Ekili-dikili alanlar içinde en geniş alanı olan, en çok yetiştirilen ürünler tahıllarıdır.Topraklarımızın %70’i tahıl tarımına ayrılmıştır.

UYARI:Tahıl ekim alanlarının geniş olmasının temel nedeni:Ülkemizin büyük bölümünde yaz kuraklığı yaşanması ve yeterince sulama yapılmamasıdır.

A-BUĞDAY:Büyüme döneminde nem, olgunlaşma döneminde sıcak ve kurak iklim ister.Bu nedenle Her mevsim yağışlı olan Karadeniz kıyılarında ve Doğu Anadolu’nun düşük sıcaklığa sahip yüksek yerlerinde üretimi yapılamaz.

*Doğu Anadolu’da yazlar kısa sürdüğü için yazlık , diğer bölgelerde kışlık ekim yapılır.

*Üretimde İç Anadolu, Marmara, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu

Not: 1950 yılından sonra tahıl üretiminde artış meydana gelmesinin nedeni tarımda makineleşmedir

Not: İhraç ürünlerimiz içinde yer almamasının nedeni nüfusumuzun fazla olmasıdır

B-ARPA:Tahıl üretiminde 2. sırada yer alır.Buğdayın ekildiği her yerde ekilir. Yetişme ve olgunlaşma dönemi buğdaydan kısadır.

*İç Anadolu ve Doğu Anadolu en fazla buğday üreten bölgelerdir.

Not: Sıcağa ve soğuğa, buğdaya göre daha dayanıklı olduğu için Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde de üretilir

Not: Hayvan yemi ve bira sanayinde kullanıldığı için üretimi yaygınlaşmıştır

Not: Her mevsimi yağışlı Karadenizin kıyı kesiminde yetişmez

Not: Orta Doğu ülkeleri ile bira sanayi gelişmiş ülkelere ihraç edilir

C-MISIR:Fazla su ve sıcaklık ister. Karadeniz Bölgesinde her mevsim yağışlı olduğu için sulamadan doğal yetişir.

*Ülkemizde en fazla Akdeniz ve Karadeniz’de yetişir.daha sonra Marmara ve Ege’de yetiştirilir.İç bölgelerde üretimi az ve sulanabilen alanlarda yetişir

*Karadeniz Bölgesinde buğdayın yerini mısır almıştır

Not: Karadeniz Bölgesi’nde mısır üretimi fazla olmasına rağmen bölge ticaretinde önemli olmamasının nedeni, Halkın temel besin kaynağı olmasından dolayı üretilenin bölge içinde tüketilmesidir

Not:Mısırdan yemeklik yağ üretilmeye başlandıktan sonra üretimi yaygınlaşmıştır.

D-PİRİNÇ: Sıcak ve nemli bir iklim ister Yetişmek için en fazla suya ihtiyaç duyan tahıldır.Daha çok akarsu vadi tabanlarındaki düzlüklerde yetişir

*Karadeniz(orta ve Batı Karadeniz), Marmara (Ergene),Akdeniz(Amik Ovası) yetiştirilir.

Not:Ülkemizde ekim alanı geniş olmasına rağmen ekim alanları dar ve dağınıktır.Nedeni Ekiminin devlet kontrolünde olmasıdır (sıtma hastalığına neden olan sivri sineklerin üreme alanı olduğu için

E-ÇAVDAR ve YULAF:verimi düşük topraklarda yetiştirilebilir.Düşük sıcaklığa dayanıklıdır.Hayvan yemi ve alkol sanayinde kullanılır.

2-BAKLAGİLLER

*Olgunlaşma döneminde sıcaklık ve az nem ister.

Not:Toprağı azot bakımından zenginleştirdiği için diğer bitkilerle dönüşümlü ekilir.Üretim dünya ortalamasının üzerindedir

A-MERCİMEK:Nem ihtiyacı çok azdır.En çok Güneydoğu Anadolu bölgesinde yetişir.2. sırada İç Anadolu yer alır

B-NOHUT: İç Anadolu,Akdeniz, İç Batı Anadolu, Güneydoğu Anadolu’da yetiştirilir

C-FASULYE: Üretimi sulama ve neme bağlıdır. İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz

D-BAKLA: Seracılığın gelişmesine bağlı olarak Akdeniz ve Ege Bölgelerinde en fazla yetiştirilir

 3-SANAYİ BİTKİLERİ:

Endüstride hammadde olarak kullanılan tarım ürünleridir(gıda, ilaç, kağıt, dokuma,kimya vb.)

*Tahıllardan sonra ekim alanı en geniş olan bitkilerdir.

*Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun sınırlı bölgeleri hariç her bölgemizde yaygın ekim alanları vardır.

Not:Türkiye’de sanayinin gelişmesiyle son yıllarda sanayi bitkileri ekim alanları ve türleri artmıştır.

 

A-TÜTÜN:Sigara sanayinin hammaddesidir.Kıraç arazide iyi yetişir.Çimlenme ve büyüme döneminde bol su, olgunlaşma döneminde sıcak ve güneşli iklim ister.Kumlu, hafif eğimli, geçirgen toprak kalitesini artırır.

*Ege(%63),Karadeniz(%20), Marmara(%13) Bölgeleri üretimin büyük kısmını karşılar.

*Bunun dışında Bitlis, Siirt,Gaziantep ve Malatya’da üretilir.

*Türkiye tütün üretiminde dünyada altıncıdır.

UYARI:. Tütünde kaliteyi korumak amacıyla ekim alanı ve üretimi devlet kontrolünde yapılır.

UYARI:Devlet kontrolünde üretimi yapıldığı için üretimde dalgalanmalar olmaz

B-PAMUK:Dokuma sanayinin hammaddesidir.Çekirdeklerinden (Çiğit) yağ elde edilir

*Yaz mevsiminin sıcak ve kurak geçtiği sulama imkanlarının bulunduğu bölgelerde yetişir.

Not:İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun yüksek yerlerinde düşük sıcaklıktan dolayı pamuk tarımı yapılmaz.

Not: Karadeniz Bölgesi’nde yaz kuraklığı olmadığı için pamuk tarımı yapılamaz.

*En çok Ege(Büyük Menderes ovası), Akdeniz (Çukurova)Bölgelerinde yetişir.Ayrıca GDA,Marmara, Doğu Anadolu(Elazığ,Malatya,Iğdır) yetişir.

*İhracatta ilk sıralarda yer alır.

UYARI: GAP ile sulamanın artması pamuk üretim alanının genişlemesine ve üretim artışına neden olmuştur.

UYARI: Hasat döneminde pamuk ekim bölgeleri geçici göç alır.

C-ŞEKERPANCARI:Yetişme döneminde bol nem, olgunlaşma döneminde fazla yağış istemez.(Bu nedenle Doğu Karadeniz kıyılarında fazla yetişmez).Şekerpancarı tarımı büyük ölçüde insan emeğine dayanır.

*Şekerpancarı daha çok iç bölgelerimizde üretilir.İç Anadolu Üretimin yarıya yakınını karşılar.II.Karadeniz,III. Sırada Marmara Bölgesi yer alır.

*Sulama yetersizliğinden dolayı Güneydoğu Anadolu’da ekim alanı yaygın değildir.

UYARI:Kıyı bölgelerimizdeki ovalar ekonomik değeri yüksek tarım ürünlerine ayrıldığı için  Şekerpancarı tarımı yapılmaz.

UYARI:Şekerpancarı hasattan sonra hemen işlenmesi gerektiği ve uzun mesafeler taşıma giderini artırdığı için ekim alanları şeker fabrikalarına yakındır.Bu nedenle şekerpancarının coğrafi dağılışı şeker fabrikalarının coğrafi dağılışına paralellik gösterir.

UYARI:Küspesi hayvan yemi olarak kullanıldığı için besi ve ahır hayvancılığı şeker fabrikaları çevresinde yoğunlaşmıştır.

D-HAŞHAŞ,KETEN ve KENEVİR(Kendir),ANASON:

*Haşhaş Tohumlarından elde edilen yağ yemeklik ve yağ sanayinde kullanılır.İlaç sanayinde kullanılır.

*Afyon,Burdur;Denizli,Isparta,Uşak,Kütahya,Konya’da yetiştirilir

UYARI:Her türlü toprak ve iklim şartlarında yetişmesine rağmen uyuşturucu yapımında kullanıldığı için ekimi devlet kontrolünde yapılır.

-Kenevir, halat, urgan ve çuval yapımında kullanılır

*Kastamonu,İzmir,Samsun,Urfa, Çorum ve Yozgat

*Taşköprü’de kenevir lifi işleme fabrikası vardır.Üretimde Karadeniz Bölgesi ilk sırada yer alır.

UYARI: Tohumlarından uyuşturucu elde edildiği için ekimi ve üretimi devlet kontrolünde yapılır.

-Keten: Lifleri dokumacılıkta, tohumları bezir yağı üretiminde kullanılır.

*Batı Karadeniz(Sinop-Kastamonu),Marmara (Kocaeli çevresi) nde en fazla üretilir.

UYARI: Ekimi devlet kontrolünde yapılır

-Anason:hamur işlerin et yemeklerinde kullanılır.Rakı sanayinin hammaddesidir.

*Burdur başta olmak üzere Denizli,Muğla,Antalya’da yetiştirilir.

4-YAĞ BİTKİLERİ

Zeytin,ayçiçeği,haşhaş,soya fasulyesi,keten-kenevir,Pamuk(çiğit,susam

A-AYÇİÇEĞİ:En önemli yağ bitkisidir.hayvan yemi ve çerez olarak kullanılır.Büyüme döneminde su, olgunlaşma döneminde bol güneş ister.

*Üretimde Marmara(Ergene Havzası) ilk sırada yer alır.Orta Karadeniz,İç Anadolu ve Ege’de yetiştirilir.

B-SOYA FASULYESİ:Yağ bitkisidir.Unu hayvan yemi olarak kullanılır.

Akdeniz(Çukurova)Ege, Orta ve Doğu Karadeniz.

 

C-YERFISTIĞI: Sıcak iklim bitkisidir.Yağ ve çerez bitkisidir.Üretimin %90’ını Akdeniz Bölgesi karşılar.

D-ZEYTİN:Kışları ılık ve yağışlı, yazları sıcak ve kurak olan Akdeniz ikliminde yetişir.Bu nedenle don olayının görüldüğü iç bölgelerde yetişemez

*En çok üretim yapılan bölge Ege’dir(Edremit,Aydın).(yağ sanayi)

*Güney Marmara kıyılarında(Bursa-Gemlik( sofralık zeytin tarımı yapılır.

*Hatay,Gaziantep ve Doğu Karadeniz kıyılarında kış ışıklığından dolayı yetişir

Not:Ağacın özelliğinden dolayı üretimde yıllara göre dalgalanmalar olur.Bir yıl az bir yıl çok ürün verir.

UYARI:Doğal koşullar bakımından zeytin yetişmesine en elverişli bölge Akdeniz olmasına rağmen zeytin üretimi Ege ve Marmara’dan azdır.Akdeniz kıyılarının daha fazla gelir getiren tarım ürünlerine ayrılmış olmasıdır.

 

 

 5-MEYVELER

*Kışları çok sert geçen yerler dışındaki her yerde  meyve üretilir.

A-FINDIK:Yıllık yağışın bol ve düzenli olduğu, kışların ılık geçtiği yerlerde yetişir.

*Kışların uzun ve soğuk geçtiği yıllarda üretim olumsuz etkilenir.Devirli bitki olduğu için bir yıl az, bir yıl çok ürün verir.

*Başta Ordu-Giresun olmak üzere, Doğu ve Batı Karadeniz , Marmara(Adapazarı) yetiştirilir.

*Türkiye fındık üretiminde dünyada ilk sırada yer alır.

B-TURUNÇGİLLER(NARENCİYE): Kış ılıklığı olan, geçirimli ve kireç oranı yüksek olan topraklarda  yetişir.

*Kış sıcaklıklarının 0 derecenin altına düşmediği Akdeniz,Güney Ege, Güney Marmara ve Doğu Karadeniz kıyılarında yetişir.

*Batı Avrupa ülkelerine ihraç edilir

UYARI:Narenciye tarımının yapıldığı yörelerde iklimin temel özelliği sıcaklığın bütün yıl sıfır derecenin üstünde olmasıdır

C-İNCİR:Yüksek sıcaklık ister. Soğuğa ve don olaylarına karşı dayanıksızdır.

*Türkiye incir üretiminde Ege Bölge’si (Büyük ve Küçük Menderes Ovaları, Aydın, İzmir) ilk sırada yer alır(%80)

Ayrıca Akdeniz, Marmara, yer yer Karadeniz bölgesinde yetişir

*Türkiye dünya incir üretiminde ilk sırada yer alır.Kuru olarak ihraç edilir.

D-ELMA: Türkiye’de üzümden sonra yetişme alanı ve miktarı en çok olan meyvedir.Soğuğa dayanıklıdır.

*En fazla İç Anadolu ve bu bölgeye yakın yerlerdir.(Amasya, Niğde,Nevşehir,Isparta, Burdur)

*En az Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yetişir.

E-ANTEP FISTIĞI: Volkanik sahalarda iyi yetişir.Yazların sıcak ve kurak geçmesi gerekir.Devirli bitkidir.Yetişme alanı dardır.

*Güneydoğu Anadolu Bölgesinde (Antep,Urfa,Adıyaman) yetişir.

*İhraç edilir.

F-MUZ: Üretimin tamamı Akdeniz Bölgesindedir(Anamur-Alanya).Soğuğa dayanıksızdır

G-KAYISI:Karasal iklimin alçak alanlarında yetişir.İlkbahar donlarından zarar görür.Malatya, Konya, Ankara

6-BAĞCILIK:(ÜZÜM)

Türkiye’de yetişme alanı en yaygın ve miktarı bakımından en fazla üretilen meyvedir.Soğuğa dayanıklıdır.Meyve ve çerez olarak tüketildiği gibi şarap yapımında kullanılır.İhraç edilir.

*Özellikle Ege Bölgesinde(İzmir-Manisa),Güneydoğu Anadolu,Marmara ve İç Anadolu’da yetiştirilir.

UYARI:doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde sıcaklık düşük olduğundan

UYARI:Karadeniz kıyılarında fazla nem ve güneşlenme süresinin azlığı nedeniyle yaygınlık göstermez

7-ÇAY:

 

Ilıman iklim, bol yağış kireçsiz toprak, kış ılıklığı ister.Türkiye’de sadece Doğu Karadeniz’de yetişir.

*Üretim alanı dar olmasına rağmen verimi yüksektir.İhraç edilir.

UYARI:Türkiye’de ekim alanı en dar olan endüstri bitkisidir

UYAR:Yapraklar toplandıktan hemen sonra işlenmesi gerekir.Bu nedenle çay fabrikaları üretim alanı yakınına kurulmuştur.

    8- SEBZECİLİK:

*Aynı topraktan yılda birkaç kez ürün alınan bölge Akdeniz

*Sebzelerin olgunlaşması sıcaklığa bağlı olarak bölgeden bölgeye değişir(Yükselti,enlem)

*Sebze üretimi en fazla olan bölgeler Akdeniz, Marmara,Ege

*Sebzeciğin gelişmesinde ve devamlılığında seracılık önemlidir

UYARI:Tahıl tarımı yapılan yerlerde sebze tarımının yapılmaya başlanması sulama şartlarının geliştiğini gösterir.

UYARI: Sebzeler çabuk bozulduğu için destekleme alımı yapılmaz

UYARI: Sebze tarımı Karadeniz bölgesin güneşlenme süresinin azlığı

*Doğu Anadolu’da yaz mevsiminin kısa geçmesi

*Güneydoğu ve İç Anadolu’da yaz kuraklığı ve yetersiz sulama imkanlarından dolayı olumsuz etkilenir

    9- TURFANDA SEBZECİLİK:

Sebze ve meyvelerin doğal yetişme ortamında zamanından önce yada sonra yetiştirilmesidir.

*Güney kıyılarımızda Çukurova önemlidir

UYARI:Turfandacılıkta en önemli etken, soğuk rüzgarlardan korunmuş,güneye bakan bol güneş alan ekim dikim alanlarının bulunmasıdır.

 

   10- SERACILIK:

Amaç mevsimi dışında sebze üretmektir

*Seracılık güneşlenme süresinin uzun olduğu, kış mevsiminin ılık geçtiği Akdeniz ve Ege bölgelerinde yaygındır.Bu bölgelerde seracılığın maliyeti düşüktür.

   11- YEM BİTKİLERİ:

Ülkemizde çayı ve meraların veriminin düşmesi, ahır hayvancılığının gelişmesi nedeniyle yem bitkileri ihtiyacı artmıştır.

*Yonca, korunga,fiğ çavdar yulaf,darı, arpa önemli yem bitkileridir.

 

DİKKAT:

*Bir tarım ürününün yoğun olarak yetiştirildiği alanlara o ürünün tarım bölgesi denir.

ÖNEMLİ TARIM ÜRÜNLERİ:

Çay: Rize (Doğu Karadeniz)

Pamuk: Adana (Çukurova)

İncir: Ege,Aydın(Menderes Ovaları)

Turunçgil: Antalya

Ayçiçeği: Edirne (Trakya-Ergene)

Fındık: Ordu, Giresun

Zeytin: Balıkesir (Edremit, Ayvalık)

***Ürünlerin kalitesini korumak, elverişsiz piyasa döneminde üreticinin zarar  görmesini önlemek amacıyla temel besin maddesi olan ürünlerle, ülke ihracatında önemli paya sahip ürünlerde destekleme alımı apılır

DESTEKLEME ALIMI YAPILAN ÜRÜNLER

Buğday , çay, fındık, tütün, şekerpancarı

TABİİ EKİM ALANI GENİŞ OLAN BİTKİLER

Şekerpancarı, Üzüm, Buğday, Arpa, Çavdar, Elma, Ayçiçeği, Tütün, Haşhaş (Devlet Sınırlaması), Mısır, Mercimek, Pirinç(devlet sınırlaması), Patates, Soğan, Baklagiller.

İHRAÇ ÜRÜNLERİMİZ (Sattıklarımız)

Pamuk, Fındık, İncir, Üzüm, Antep Fıstığı, Zeytin, Ayçiçeği, Tütün, Turunçgil, Kayısı, Sebze-Meyve, Tahıl(bazen), Patates

İTHAL ÜRÜNLERİMİZ (Aldıklarımız)

Pirinç, Kahve, Hurma, Kakao, Muz, Ananas, Kivi, Hindistan Cevizi, Çay, Kauçuk

DÜNYA ÜRETİMİNDE 1. OLDUĞUMUZ ÜRÜNLER

Antep Fıstığı (%100),Fındık (%64),Kuru Üzüm,Kuru İncir, Ayçiçeği.

SOĞUĞA DAYANIKLI TARIM ÜRÜNLERİ:

Elma, Üzüm, Armut

SOĞUĞA DAYANIKSIZ TARIM ÜRÜNLERİ:

Turunçgil, Muz, İncir, Zeytin.

http://bilelimmi.com/ulkemizin-kaynaklari-calisma-kagidi/

http://bilelimmi.com/ulkemizin-kaynaklari-calisma-kagidi/

http://bilelimmi.com/6-sinif-madenler-ve-enerji-kaynaklan/

 

 

Bu yazı 236 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler