TARIMIN İCADI

Paylaş
 

TARIMIN İCADI

insanlar ancak topra­ğı ekip ürün aldıktan, hayvancılık yapmaya başladıktan sonra yer, yurt sahibi oldular.

TARIM, ürün almak için toprağ sürüp ek­me, hayvan yetiştirme işidir. Bahçecilik, çift­çilik, meyvacılık, hayvancılık, sebzeciPk, bağ­cılık, tütüncülük tarımın başlıca kollarını meydana getirir. Bir ülke endüstri alanında ne kada~ ilerlemiş olursa olsun, gene tarımla uğraşmak zorundadır. Bir ülkede tarımın iler­lemiş olması, endüstri halini almasiyle belli olur.

İnsanlar çok eski çağlarda tarımla uğraş­mıyorlardı. Topllyablldikleri yabani bitkileri, meyvaları, tutabildikleri balıkları, avlıynbil- dikleri hayvanları yiyorlardı. Bu yüzden de çoğu göçebeydi. Nerede yiyecek bulurlarsa orada kalıyorlardı. Günün birinde bitkilerin ekilerek yetiştirilebileceğinl öğrendiler. Top­rağı sürmekle daha iyi ürün alınabiliyordu. Bunun için de toprağı sulamak, bitkiye bak­mak gerekiyordu. İnsanlar bütün bunları öğ­rendikçe tarım gelişmeye başladı.

Tarımla uğraşmaya başlıyan insanlar böy- lece göçebelikten kurtuldular, yer, yurt sahi­bi oldular. Eskisi gibi bîr tehlike karşısında tarlalarını bırakıp kaçamıyacakları için ister istemez kuvvetli olmaya çalıştılar, araların­da birleşip toplum hayatı yaşamaya başladı­lar. Böylece insanların medeniyet alanında ilerlemelerinde tarımın çok büyük etkisi oldu.

Tarlaların yakınında evler yapıldı, bunla­rın onu, on beşi bir araya gelerek köyler ku­ruldu. Böylece, tarımla birlikte şehir hayatı doğmuş oluyordu. Tarım insanları açlıktan kurtarmış, onlara daha rahat yaşama imkân­ları sağlamış oluyordu. Tarımın yanı başında hayvancılık da başladı.

Tarım ilk yapıldığı zamandan yakın zaman­lara kadar çok büyük gelişme kaydetmedi. Toprak gene sabanla sürülüyor, gübre olarak gene hayvanların dışkıları kullanılıyor, sula­ma için gene yağmur duasına çıkılıyordu. An­cak bilim ilerledikçe tarımda da önemli geliş­meler görüldü.

Son ¡ki yüz yıl içinde tarım alanında yapı­lan bilimse! araştırmalar elde edilen ürünün artmasına yol açtı. Taş Çağın’dan beri büyük bir değîş:kİik geçirmlyen saban yerine pulluk yapıldı. Biçerdöğer makinalarının yapılması, motorlu araçlardan tarımda faydalanılması, sulama konusunda yapılan önemli buluşlar, bitki ve hayvan hastalıklarîyle yapılan savaş­ma, kimyasal gübrelerin bulunması son iki yüz yıl içinde tarım usullerini hızla geliştirdi.

Kıtalara Göre Tarım

Değişik ülkelerde değişik iklim çeşitlerinin hüküm sürmesi, toprağın kalitesinin farklı olması değişik yerlerde değişik tarım yapıl­masına yol açar. Yeryüzünün en kalabalık kıtası olan Asya’da tarım ilkel usullerle yapı­lır. Halkın büyük bir kısmı pirinçle, darıyla beslenir. Bundan başka, buğday, mısır, arpa da yetiştirilir. Asya’nın bazı bölgeleri çok su­lak, bazı bölgeleri de çok kuraktır. Bu bakım­dan, Hindistan’da zaman zaman kıtlık baş- gösterîr, buna karşılık çok pamuk elde edilir. He’e Japonya’da toprağın verimini suni yol­larla artırmaya çalışılmaktadır.

Afrika’da da tarım Avrupa ile Amerika’ya göre çok ilkeldir. Mısır’da tarım, yüzyıllar bo­yunca çok az bir gelişme göstermiştir. Nil üze­rinde yapılan modern barajlar yardımiyle Mı­sır’ın sulanmasına çalışılmakta, böylece buğ­day, mısır, patates tarımı yapılmaktadır. Or­ta Afrika’da, Eüyük Sahra bölgesinde de ta­rım çok geridir.

Avrupa’da köylüler eskiden büyük toprak sahiplerinin emrinde çalışıyorlardı, sen yüz­yıllarda köylü yavaş yavaş toprak sahibi olma­ya başiad:. Bu arada, Alman köylüleri işledik­leri toprağı suni yollarla zenginleştirme işin­de öncülük yaptılar. Böylece, patates, şeker pancarı tarımında çok ilerlediler. Almanya’da, yakınındaki bölgelerde ekilmemiş bir tarla, işlenmemiş bir karış toprak bulmak çok zordur. Son savaş içinde Almanlar ektikleri toprakların yüzölçümünü çoğaltmak için düz bir tarlayı kazarak iki dik yamaç haline ge­tirdiler, böylece, aynı tarladan daha çok ürün aldılar. Avrupa’nın hemen her ülkesinde he­men her çeşit tarım yapılmaktadır. Bilim, modern a!et!er tarımın gün geçtikçe gelişme­sine çalışıyor Birleşik Amerika’da hayvancı­lık, buğday, mısır, pamuk, birçok endüstri bitkilerinin tarımı geniş ölçüde fennî usullerle yapılıyor.

Hayvanların, Bitkilerin Islahı

Eskiden insanlar ancak birkaç yabani bitki ekiyor, onun ürününü alıyordu. Eti için yetiş­tirilen hayvanlar da bugünkü gibi çeşitli değil­di. Tavuk, keçi, sığır, at gibi hayvanları yaka­lamak, sonra alıştırmak gerekti. Bu hayvanla­rın besinlerine, bakımlarına dikkat etmek so­nucunda da hayvan ırkları ıslah oldu. Sürüler meydana geldi. Bunlar kapalı yerlerde soğuk­tan, yırtıcı hayvanlardan korundu. Daha son­raları da birbirine yakın cinsler aralarında çiftleştirilerek ortaya yeni ırkların çıkması sağlandı.

Bugün eti için, sütü için, yünü için çeşitli koyunlar yetiştirilmektedir. Gene bunun gibi çeşitli işlerde kullanılacak değişik at ırkiarı ortaya çıkarılmış, katır gibi melez ırklar da meydana getirilmiştir.

Bunun gibi tarım bitkilerinde de yen: yeni cinsler ortaya çıkarıldı. Tohumların dikkatle seçilmesi, tarlanın iyice sürülmesi, iyi sula­ma, bo! gübre daha çok ürün alınmasını sağ­ladı. Susuzluğa dayanıklı buğday çeşidi, ka­çıksız yulaf, soğuk ülkelerde az güneş gererek çabucak olgunlaşan mısır cinsleri bu şekilde meydana getirildi.

Eskiden çiftçilik babadan kalma usullerle yapılırdı. Son yüzyıllarda bu alanda o derece büyük ilerlemeler kaydedildi ki, tarım bir bi­lim kolu haline geldi. Başta biyoloji olmak üzere kimyadan faydalanarak esasla«-, atılan bu bilim kolu sayesinde tarım bugünkü mo­dern seviyesine ulaştı. Eskiden çiftçi ancak karnını doyuracak, kışa saklıyabilecek kadar ürün elde etmeye bakar, fazlasını yetiştirme­ye pek ihtiyaç hissetmezdi. Tarım sayesinde ulusların zengin olduğu bu devirde tarımda­ki amaç değişti. Mümkün olduğu kadar çok, iyi kalitede ürün almak tarımla uğraşanların amacı oldu.

Tarımda Sulama İşleri

Bugünkü tarımın dayandığı teknik temelle­rin başında «sulama» gelir. Bilgili bir şekil­de yapılan sulama işleri kurak toprakları ve­rimli tarlalar haline getirdiği gibi, ayrıca, bataklıkların kurutulmasını, ormanların ge­liştirilmesini de sağlar.

Sulama, göl, dere, ırmak gibi bir su kayna­ğını, kollara ayırarak kurak yerlere akıtmak esasına dayanır. Bir akarsuyun kollara ayrıl­dığı yere «savak», içinden su akıtmak için yeri kazarak yapılan açık oluklara da «ark» denir.

Bu yazı 124 kere okundu.
Etiketler:
TARIM TARIMIN İCADI
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler