Sosyal Bilgiler Ürettiklerimiz Test Çalışması

Paylaş
 

Sosyal Bilgiler Ürettiklerimiz Test Çalışması

Bazı illerimiz yetiştirdikleri ürünlerle tanınmıştır.

1.Aşağıdaki il-ürün ikililerinden hangisi yanlıştır?

a)Diyarbakır – Karpuz b)Kars – İncir c)Giresun – Fındık              d)Adana – Pamuk

 

2.Bir yerde ulaşımın gelişmesi aşağıdakilerden hangisini etkilemez?

a)Nüfusun artması  b)Sanayinin gelişmesi          c) İklimin elverişli olması              d)Etkileşimin artması

 

Erzurum, Kar taraflarında meralar vardır.

3.Bu bölgede hangi ekonomik faaliyet yaygınlaşmıştır?

a)Hayvancılık b)Turizm               c)Madencilik d)Tarım

 

Buğday Arpa gibi tahılların çok yetiştirildiği yerlerde besin sanayisi gelişmiştir.

4.Aşağıdakilerden hangisi bu tahıllara bağlı olarak ortaya çıkan fabrikalardan değildir?

a)Un     b)salça   c) makarna   d)  bisküvi

 

5.Yeryüzü şekillerinin dağlık ve engebeli olduğu ve farklı bitki türlerinin olduğu yerlerde arıcılık geliştiğine göre aşağıdaki yerlerden hangisinde arıcılık yaygındır?

a)Konya b) Adana  c)   Bursa d)Muğla

 

 1. Coğrafî bölgelerimizde ekonomik faaliyetlerin farklılık göstermesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

a)Yeryüzü şekillerinin          b)Bitki örtüsünün          c)Yerel saat farklılıklarının         d)Yeraltı kaynaklarının

 

Bazı illerimiz yetiştirdikleri ürünlerle tanınmıştır.

 1. Aşağıdaki il-ürün ikililerinden hangisi yanlıştır?
 2. A) Diyarbakır – KarpuzB) Kars – İncirC) Giresun – FındıkD) Adana – Pamuk

 

8.Aşağıdaki şehirlerden hangisinin gelişmesi öncelikle yer altı kaynağına dayanır?

 1. A) Konya B) ZonguldakC) Edirne D) Adana

 

Grafikte Türkiye ayçiçeği üretiminin bölgelere göre oranları gösterilmiştir.

9.Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

 1. A) Doğu Anadolu Bölgesi üretimin en az olduğu yerdir.

B)Akdeniz Bölgesi’nin üretimdeki payı % 40 tır.

 1. C) Bütün coğrafi bölgelerde tarımı yapılmaktadır.
 2. D) Marmara Bölgesi’nin üretimi diğer bölgelerin toplamından fazladır.

 

Grafikte bir ilin bazı ekonomik faaliyetlerinden sağladığı gelirler gösterilmiştir.

 1. Buna göre il, hangi ekonomik faaliyetten daha çok gelir sağlamıştır?
 2. A) Balıkçılık B) ArıcılıkC) TurizmD) Tarım

 

Cemal’in Antalya ilinde deniz kıyısında yer alan köyünün ekonomik yapısı değişmiştir. Portakal, limon ağaçlarının bulunduğu tarım alanlarında bugün dev oteller yükselmektedir.

11.Buna göre Cemal’in köyünde hangi ekonomik faaliyetin önemi artmıştır?

 1. A) Sanayinin B) MadenciliğinC) Turizmin D) Balıkçılığın

 

 1. Aşağıdaki tarım bitkilerinden hangisinin Türkiye ekonomisindeki payı daha azdır?
 2. A) Pamuk B) TütünC) Buğday D) Muz

 

Köyümüzde şekerpancarı yetiştiriyor, elde ettiğimiz ürünleri en yakındaki Turhal Şeker Fabrikası’na satıyoruz. Fabrikada işlenen pancar, şeker hâline geldikten sonra satılmak üzere bakkal veya marketlere gönderiliyor.

13.Parçada hangi ekonomik faaliyetten söz edilmemiştir?

 1. A) Tarım B) TurizmC) Ticaret D) Sanayi

 

14.Karadeniz Bölgesi’ne ait aşağıdaki özelliklerden hangisinin oluşumunda bölgede görülen iklimin etkisi yoktur?

 1. A) Taşkömürü yataklarının yer almasında B) Çay üretilen tek bölge olmasında
 2. C) Heyelan olaylarının sık yaşanmasındaD) Gür ve sık orman örtüsüne sahip olmasında

 

15.Haritada taranarak numaralandırılmış yerlerin hangisinde taş kömürü çıkarılır?

 1. A) 1 B) 2C) 3D) 4

 

16.Türkiye tahıl üretiminin yarısına yakın kısmının İç Anadolu’dan karşılanması, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

 1. A) İklim ve yer şekli özellikleriyleB) Pazarlama imkânlarının kolaylığıyla
 2. C) Bölge halkının tüketim alışkanlığıylaD) Sanayi ve ticaretin gelişmiş olmasıyla

 

17.Aşağıdaki sanayi tesislerinden hangisi, üretiminde bu ürünlerden yararlanmaz?

 1. A) Şeker fabrikasıB) Makarna fabrikasıC) Demir-çelik fabrikasıD) Meyve suyu fabrikası

 

18.Grafikte verilenler, hangi ekonomik faaliyetten elde edilirler?

 1. A) Tarım B) HizmetC) Madencilik D) Sanayi

 

 

Aşağıda Akdeniz Bölgesinde yetişen bazı ürünlerin Türkiye üretimindeki payı grafiklerle  gösterilmiştir.

19.Grafikler incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 1. A) Bölgede pamuk ipliği ihracatı fazladır.B) Akdeniz de yeşil zeytin üretimi fazladır.
 2. C) Muzun tamamı Akdeniz bölgesinde yetişir.D) Üretilen üzümün hepsi bölge içinde tüketilir

 

Çay, ılıman iklim ve bol yağış isteyen bir tarım ürünüdür.

20.Buna göre, aşağıdaki yerlerin hangisi çay tarımı için elverişli şartlara sahiptir?

 1. A) Ege kıyı kuşağıB) Tuz gölü çevresiC) Çukurova ve çevresiD) Doğu Karadeniz kıyı kuşağı

 

21.Türkiye haritası üzerinde gösterilen alanlar hakkında verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. A) I. bölgede balıkçılık önemli bir geçim kaynağıdır.B) II. bölgede sanayi gelişmiştir.
 2. C) III. bölgede çay tarımı yaygındır.D) IV. bölgede un, makarna ve bisküvi fabrikaları yaygındır.

 

Doğu Anadolu Bölgesi’nde büyükbaş hayvancılık en önemli ekonomik faaliyettir.

22.Buna göre bu bölgede kurulacak fabrikalardan hangisi hammaddeye daha kolay ulaşır?

 1. A) Kağıt fabrikasıB) Şeker fabrikasıC) Un fabrikasıD) Et ürünleri fabrikası

 

23.Bu grafiklerle taş kömürü, fındık ve deniz balıkçılığında Türkiye üretimindeki

oranı verilen bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Akdeniz bölgesiB) Karadeniz BölgesiC) Marmara BölgesiD) Ege Bölgesi

 

24.Yüksek ve engebeli bölgelerdeki bir akarsu üzerinde aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi yapılırsa daha fazla gelir elde etmek mümkün olur?

 1. A) Akarsu taşımacılığıB) Enerji üretimiC) Kültür balıkçılığıD) Tarımsal sulama

 

Farklı sektörlerdeki üç iş adamı aşağıda belirtilen hammaddelerden alım yapacaklardır.

 • Salih Bey, mobilya fabrikası için kereste
 • İrfan Bey, tekstil fabrikası için pamuk
 • Yusuf Bey, petrol rafinerisi için ham petrol

25.Bu ham maddeleri alabilecekleri en uygun iller aşağıdakilerden hangisinde sıralanmıştır?

Salih Beyİrfan BeyYusuf Bey

 1. A) Şanlıurfa Trabzon Batman
 2. B) Batman Trabzon Şanlıurfa
 3. C) Trabzon Batman Şanlıurfa
 4. D) Trabzon Şanlıurfa Batman

 

26.Aşağıda il ve yoğun yapılan ekonomik faaliyet eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

 1. A) Rize – Küçükbaş hayvancılıkB) Konya – ZeytincilikC) İzmir – ArıcılıkD) Antalya – Turizm

 

27.Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Ekonomik faaliyet türüKarşıladığı ihtiyaç

 1. A) Tekstil fabrikası Giyinme
 2. B) Tarım Haberleşme
 3. C) Petrol rafinerisi Ulaşım
 4. D) Çimento fabrikası Barınma

 

28.Aşağıdaki tesislerden hangisinin kurulmasında iklim özelliği daha etkili olmuştur?

 1. A) Kırşehir’deki lastik fabrikasınınB) Karabük demir-çelik fabrikasının
 2. C) İzmit’teki petrol arıtma rafinerisininD) Palandöken Dağları’ndaki kayak tesislerinin

 

Doğu Karadeniz’in kıyı kesimlerinde yaşayan çiftçiler çay, fındık, kivi ve mısır tarımıyla; iç kesimlerdekiler ise çoğunlukla hayvancılık ve arıcılıkla geçimlerini sağlar.

29.Bu farklılığın temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Tüketim alışkanlıklarıB) İklim ve yer şekli özellikleri
 2. C) Su kaynaklarının dağılışıD) Nüfus yoğunluğundaki farklılık

Üretim, Dağıtım ve Tüketim Ünitesi Etkinlik ve Çalışma Kağıdı

 1. Aşağıda verilen özelliklerin hangi bölgemize ait olduğunu yazınız?
 2. Yükseltisi en az, en düz bölgemiz bölgemiz……………………………………………
 3. En fazla ormanlık alana sahip olan bölgemiz……………………………………
 4. Petrol çıkarılan bölgemiz…………………………………….
 5. Dağlık ve yükseltisi en fazla bölgemiz………………………..
 6. İki kıtada toprağı olan bölge hangi bölgedir? ………………………………………
 7. Başkentimizin bulunduğu bölge………………………………….
 8. Yaşadığımız şehrin bulunduğu bölge………………………………….
 9. Her mevsim yağış alan bölgemiz……………………………………….
 10. ‘‘Tahıl Ambarımız ’’ hangi bölgemizdir? ………………………………………………
 11. En çok enerji tüketen bölge hangi bölgedir?………………………………………

 

 1. Aşağıdaki tabloda verilen sanayi kuruluşlarının en çok hangi bölgede bulunduklarınıyanlarındaki boşluklara yazınız

     Un-Makarna Fabrikası…………………………………..

     Çay Fabrikası…………………………………….

     Ayçiçek YağıFabrikası……………………………………..

     ZeytinyağıFabrikası……………………………………..

     Süt ve Süt ürünleri Fabrikası………………………………….

 1. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına( D ), yanlışolanların başına ( Y ) harfi yazınız.

(     ) Selden korunmak için baraj ve ağaçlandırma yapılmalıdır

(     ) Nüfusu en kalabalık ilimiz İstanbul’dur

(     ) Üç tarafı denizlerle çevrili kara parçasına ada denir

(     ) Plato akarsularca parçalanmış yüksek, dalgalı ve eğimli geniş düzlüklerdir.

(     ) Karalar üzerindeki çanakları doldurmuş tatlı veya tuzlu su kütlelerine AKARSU denir

(     ) Muz, her mevsim yağış alan Karadeniz Bölgesi’nde üretilen bir tarım ürünüdür.

(     ) İç Anadolu Bölgesi buğday yetiştirmeye en elverişli bölgedir.

(     ) Bir ülkenin başka bir ülkeye mal veya ürün satmasına ihracat denir.

(     ) Karadeniz Bölgesi’nde en çok çay yetiştirilir.

(     ) Akdeniz Bölgesi’nin bitki örtüsü ormandır.

 

A-Aşağıdaki tümcelerden, doğru olanların başına “D” ,yanlış olanların başına “Y” yazınız

1.( ) Çay kurak iklimde yetişir.

2.(    ) Buğday en çok Marmara bölgesinde yetişir.

3.(    ) Balıkçılık Karadeniz bölgesinde önemli iri ekonomik faaliyettir.

4.(    ) Bir bölgede bir ürünün yetişmesi iklime bağlıdır.

5.( ) Ağaçlar ve bitkilerden yoksun bölgelerde, toprağın verimli kısmının rüzgar veya yağışla sürüklenmesi erozyona yol açar.

B-Tuz gölü-baklagiller  –  Denizli  –  turizm   –  ege

Aşağıdaki tümcelerde boş bırakılan yerlere yukarıdaki sözcüklerden uygun olanını yazınız.

 1. İncir adı yurdumuzda ………………………..bölgesinde yetişir.
 2. Ankara,Konya ve Aksaray illerinin kesiştiği yerde bulunan …………….., ülkemizin tuz ihtiyacının karşılanmasında önemli bir yere sahiptir.
 3. Türkiye’nin turistik yörelerinden olan Pamukkale ……………………ilimizdedir.
 4. Mercimek,fasulye, nohut gibi bitkiler……………………………grubuna girer.
 5. …………………………sayesinde ülkeye döviz girişi artar..

 

 

Mobilya
Tarım

Aşağıda verilen coğrafi özelliklerin karşısına kutulardaki ekonomik faaliyetlerden uygun olanını yerleştiriniz.

Turizm
Hayvancılık

Düz, geniş ve verimli ovalar                         : ………………………………

Zengin tarihi ve doğal güzellikler              : ………….………………….

Yüksek ve dağlık alanlardaki gür otlaklar               : ……………………..………..

Kıyı bölgelerde yoğunlaşan ormanlar                     : ……………………………..

 

Aşağıda verilen özelliklerinin önündeki sayıları ait olduğu bölge ile eşleştiriniz.

 

Sayı Bölge Açıklaması Sayı
  Marmara Bölgesi Petrolün çıkarıldığı bölgemizdir. 1
  Ege Bölgesi Tiftik keçisi ve buğdayın en çok yetiştiği bölgedir. 2
  Karadeniz Bölgesi Turunçgiller ve Seracılık faaliyeti en çok bu bölgemizdedir. 3
  Akdeniz Bölgesi Sanayi ve ticaretin en çok geliştiği bölgemizdir 4
  Güneydoğu Anadolu Bölgesi Büyük baş hayvancılık en çok bu bölgemizde yapılır. 5
  İç Anadolu Bölgesi Balıkçılık ve kerestecilik üretiminde ilk sırada olan bölgemizdir 6
  Doğu Anadolu Bölgesi Zeytin, üzüm, incir ve haşhaş gibi ürünler en çok bu bölgemizde yetişir 7

 

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına“D”, yanlış olanların başına “Y” harfi yazınız.

(    ) Coğrafi yapı, bölgedeki ekonomik faaliyetlerin belirlenmesinde önemli etkendir.

(    ) Ülkemizde orman alanları en çok iç Anadolu Bölgesi’ndedir.

(    ) Turizmin geliştiği yerlerde en yaygın meslek veterinerliktir.

(    ) Yurdumuzun iç bölgelerinde yaygın olarak turunçgil yetiştirilir.

(    ) Fabrikalar pek çok meslek sahibine iş imkânı sağlar.

TURİZM ÜRETİM EKONOMİ MADEN
TARIM TÜKETİM TİCARET SANAYİ

Aşağıda verilen kavramlardan uygun olanları açıklamanın bulunduğu kelimedeki boşluğa yazınız.

 

 • İnsanların toprağı işleyerek ekip biçmesi ve ondan ürün elde etmesi yoluyla yapılan ekonomik faaliyete ……………..…….denir.
 • Yer altından çıkarılan ve ekonomik değeri olan kaynaklara ………………………denir.
 • Dinlenmek, gezmek, görmek ve bilgilenmek amacıyla yapılan gezilere …………….………..denir.
 • ……………………….……bir ürünün üretimden tüketiciye ulaşmasına kadar olan ilişkiler bütünüdür.
 • İnsanların ihtiyaçları olan ürünleri satın alarak kullanması olayına ……………..……………….adı verilir.
 • İnsanların ürettikleri fazla ürünleri satması, ihtiyacı olanları da alması olayına …………..…………..adı verilir.
 • İşlenmemiş ürünlerin fabrikalarda ve diğer tesislerle işlenerek kullanıma hazır hale getirilmesini sağlayan ekonomik faaliyet ……………..……….olarak isimlendirilir.
 • İnsanların ihtiyaç duyduğu mal ya da hizmetin meydana getirilmesine……………………………denir.

 

 • Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi koyun.
 • (……) Farklı üreticilerin birbirleriyle işbirliği yapmaları doğru değildir.
 • (……) Her ürün her bölgede yetiştirilebilir.
 • (……) Para kazanmak için yapılan sürekli işe meslek denir.
 • (……) Meslek seçiminde yaşanan yerdeki ekonomik faaliyetlerin rolü büyüktür.
 • (……) Ekonomik faaliyetler her bölgede aynıdır.
 • (……) Bir ürünün, üreticiden tüketiciye ulaşmasına kadar olan ilişkiler bütününe ekonomidenir.
 • (……) Zonguldak’ta petrol çıkarılmaktadır.
 • (……) Bakırcılık, çinicilik ve halıcılık gibi el sanatları ülkemizde yaygındır.
 • (……) Türkiye ekonomisi büyük ölçüde sanayiye dayanmaktadır.
 • (……) İklim özellikleri ekonomik faaliyetleri etkilemez.

 

 • Aşağıdaki tümcelerde boş bırakılan yerlere uygun olan sözcükleri yazın.

 

 • kırmızı mercimek – birinci – bölgelere – balıkçılık – Marmara Bölgesi – coğrafi – Doğu Anadolu- hammadde – çay ve fındık – İç Anadolu-üretim, dağıtım ve tüketim – kömür – üzüm, incir ve tütün – baklagil, girişimci, Ege Bölgesi
 • * Ekonomik faaliyetler ………………………göre değişir.
 • * Bir yerde yapılacak ekonomik faaliyetler o bölgenin ………………………………özellikleriyle ilgilidir.
 • * Ekonomik faaliyetler; ……………, ……………….. ve ………………aşamalarından oluşur.
 • * Tarımda, ticarette ve endüstride yeni üretim alanları oluşturan kişilere ……………….denir.
 • *. ……………………….., bir ürünün veya malın üretilmesi için işlenen maddedir.
 • * Yurdumuz dünya fındık üretiminde ………………………….sıradadır.
 • * Fasulye, nohut, mercimek ………………………………………lerdendir.
 • * Deniz kıyılarında yaşayan halkımızın büyük kısmı geçimini ……………………………………….ile sağlar.
 • * Buğday, arpa, çavdar gibi ürünler ülkemizde en çok …..…………………………
 • Bölgesi’nde yetişir.
 • * Karadeniz Bölgesi’nde en çok yetiştirilen tarım ürünleri ……………. ve ……………………..tır.
 • * Türkiye’de …………………., ………………… ve …………………. üretiminde ……………………………..ilk sırada yer alır.
 • * Hayvancılık ………………..……………………………… Bölgesi’nde yaygındır.
 • *.Sanayileşmenin en yoğun görüldüğü bölgemiz …………………………………………………………dir.
 • *.Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde en fazla üretilen ürünlerin başında ………………..……………………..gelir.
 • * Zonguldak çevresinde ………………………çıkarılmaktadır.

 

Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları resimlerde verilen bilgilerle doldurunuz.

– Bir şeye karşı duyduğumuz eğilim veya arzuya……………………………………………denir.

– Belirli faaliyetler ve işlemler sonucunda yeni bir mal veya hizmet meydana gelmesine …………………………………denir.

– Üretilen veya yapılan şeylerin kullanılıp harcanmasına……………………………………..denir.

– Yaşamımızı devam ettirmek için gerekli olan her şeye ……………………………………………..denir.

– Devlet tarafından bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt ve metalden ödeme aracına…………………………………………denir.

– Bir ailenin veya bir kimsenin tasarladığı gelir ve giderlerin tümüne ……………………………………………..denir.

– Bir kimsenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli işe ………………………………………………denir.

– Mal ve hizmetlerden yararlanan, satın alıp kullanan, tüketen kimseye  ……………………………………………..…….denir.

– Bir merkezden üretilen ürünleri çeşitli yerlere göndermeye ………………………………………………..….denir.

– Ürün ve hizmetleri satın almak için harcanan paranın tümüne  …………………………………………………denir.

– Kişinin belli zamanlarda belli yerden gelen parasına  ……………………………………………………denir.

Aşağıda çoktan seçmeli sorular verilmiştir. Soruları okuyarak seçeneklerden doğru olanı işaretleyiniz.

 1. Ayçiçeği ülkemizin her bölgesinde yetiştirilen bir bitki türüdür. Ülkemizin en çok ayçiçeği üretimi yapılan ve ayçiçeği yağına dayalı sanayisi gelişmiş olan bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Karadeniz Bölgesi B) Akdeniz Bölgesi C) Marmara Bölgesi                      D) Ege Bölgesi

 

2.Aşağıdakilerden hangisi sanayi kuruluşlarının en fazla olduğu bölgemizdir?

 1. A) Doğu Anadolu Bölgesi B) Karadeniz Bölgesi C) Marmara Bölgesi                     D) İç Anadolu Bölgesi

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz Bölgesi’nde yetiştirilen tarım ürünlerindendir?
 2. A) Yer fıstığı B) Karpuz C) Fındık              D) Pamuk

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik faaliyetin tanımıdır?
 2. A) Bir ürünün üretiminden tüketiciye ulaşmasına kadar oluşan süreç B) Bir ürünün tüketiciye ulaştırılması
 3. C) Bir ürünün başka bir ülkeye satılması D) Bir ürünün başka bir ülkeden alınması

 

 1. Aşağıdaki ürünlerden hangisi fabrika üretim sürecinden geçerek kullanıma sunulmuş bir ürün değildir?
 2. A) Zeytinyağı B) Kumaş C) Ayakkabı                       D) Zeytin

 

 1. Bazı tarım ürünleri belirli iklim koşullarında yetişir. Aşağıdaki şehirlerden hangisi çay

yetiştirmek için gerekli olan iklim koşullarına sahiptir?

 1. A) Mersin B) Diyarbakır C) Ankara                           D) Rize

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi bir girişimcide bulunması gereken özelliklerden değildir?
 2. A) Kararlı, azimli ve çalışkandır. B) Çalışmalarında eski yöntemleri kullanmayı hedefler.
 3. C) Yeniliklere açıktır. D) Sabırlıdır.

 

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” koyunuz.

 1. (….) Ülkemizde balıkçılık faaliyetlerinin en yoğun olduğu yer Ege Bölgesi’dir.
 2. (….) Tarım ve hayvancılık bir ekonomik faaliyet türüdür.
 3. (….) Doğu Anadolu Bölgesi ekili, dikili alanların en az olduğu yerdir.
 4. (….) Ülkemizdeki fındık üretiminin tamamına yakını Marmara Bölgesi’nden sağlanır.
 5. (….) Ülkemiz yüzey şekilleri, iklim, yer altı ve yer üstü zenginlikleri açısından zengin bir ülkedir.
 6. (….) Türkiye, dünyanın en zengin bor maden yataklarına sahiptir.
 7. (….) Ülkemizin et ve et ürünleri ihtiyacının büyük bir bölümünü Doğu Anadolu Bölgesi sağlar.
 8. (….) Güneydoğu Anadolu Bölgesi, ormancılık faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı bölgemizdir.

 

 

 

 

 

 

Bu yazı 224 kere okundu.
 • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler