SOSYAL BİLGİLER İLÇE ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞIDIR. | BİLELİMMİ.COM

SOSYAL BİLGİLER İLÇE ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

Paylaş
 

20

 

     GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış ve yoklama

2.Türk Milli eğitiminin genel amaçlarının okunması

 1. 2007-2008 Eğitim öğretim yılının değerlendirilmesi
 2. Başarı durumunun değerlendirilmesi.(OKS ve SBS sınavında ilçe bazında okullarının başarı durumu.)

5.Programının uygulanmasının değerlendirilmesi.(Konu, zaman, seviye, vb. bakımından)

6.Öğrenci velileriyle ilişkiler

7.Öğretim metot ve teknikler (Öğrenci Merkezli Eğitim, Tam Öğrenme,Bilgisayar destekli eğitim)

 1. Yeni programın ve ders kitabının değerlendirilmesi

9.Yıllık planların hazırlanması

10.Ders saatine göre yapılacak sınavların ve soru tarzlarının tespiti

11.Başarıyı artırıcı tedbirlerin görüşülmesi

12.SBS sorularının incelenip derslerin bu doğrultuda işlenmesi

 1. 13. Dilek ve temenniler
 2. 14. Kapanış

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

 1. İstiklal marşı ve saygı duruşunun ardından toplantı açılışı yapıldı ve üyelerin tam olduğu görüldü.

 

 1. Türk milli eğitiminin gene ve özel amaçları sosyal bilgiler öğretmenleri zümre başkanı tarafından okundu. Ders işlenişi esnasında Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, demokratik ve sosyal bireyler yetiştirmenin temel amaç olduğu kararlaştırıldı.

2007-2008 Eğitim Öğretim yılının değerlendirilmesi

 

    3) Öğrencilerimizin genel anlamda SBS ve OKS sınavında başarılı olduğu görüldü. Sosyal bilgiler dersi için bu sınavlarda büyük bir sorun olmadığı soruların bilgi yerine yoruma dönük olmasından dolayı bir kez daha yeni eğitim sisteminin yararını göstermiş oldu.Fakat öğrencilerin bu SBS sınavına yeni girmelerinden dolayı sınavın önemini tam olarak kavrayamadıkları gözlenmiştir.Ayrıca öğrencilerin test çözme becerilerinde de yeteri kadar gelişmiş olmadığı test, deneme sınavlarında öğrencilerin zaman, pratik konusunda sıkıntı yaşadıkları bir gerçektir.Ayrıca öğrencilerin bir kısmının da SBS sınavında çok fazla heyecanlandığı yani sınava yakın dönemlerde stres yaşadığı gözlenmişti.

Bu sorunların giderilmesi için öncelikle SBS sınavı hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi gerektiği sonucuna varılmış.Öğrencilerin test becerisinin ve pratik kazanması için sık sık deneme sınavının yapılması ve kişilik olarak çok heyecanlı bir özeliğe sahip olan öğrencilerimizle aile öğretmen rehber öğretmenin iş birliği içinde çalışması bu sorunlarının büyük oranda gidereceği sanılmaktadır.Bu doğrultuda çalışma yapılması gerektiği konusunda sosyal bilgiler öğretmenleri görüş birliğine vardı.Sık sık bu konuda yardımlaşmanın sağlanması görüşüne varıldı.

Ayrıca  Sosyal Bilgiler Dersi programı okullarımızda geçen sene planlı, programlı ve düzenli bir şekilde yürütülmüş ve sona erdirilmiştir. Ancak, çocuklarımızın başarı çıtasını daha da yükseklere çıkartmamızın gerekli olduğu belirtilmiştir. Başarı çıtasını daha da yükseltebilmemiz için ise, daha titizlikle çalışmalar yapılması gereği üzerinde durulmuştur.

 

      4) Programın birkaç nokta dışında öğrenci seviyesine gayet uygun olduğu fakat süre bakımından büyük sorun yaşandığı, bazı etkinliklerin yetiştirilemediği görülmüştür. Bazı etkinliklerinde amacına uzak olduğu kazanımı vermede yetersiz olduğu görüşünde uzlaşılmıştır.Kitaplardaki bilinmeyen kelimelerin olduğu öğrencilerinde bunu anlamakta zorluklar yaşadığı ayrıca konuların veriliş sırasından dolayı öğrencilerin konu bütünlüğünü anlamada zorlandıkları olayları kavramakta büyük güçlükler çektiği görülmüştür.

****Performans ödevlerinin yapılmasında karşılaşılan sorunlar****

***Taşımalı gelen öğrencilerin araştırma yapma konusunda sıkıntılar yaşaması,

***Sınıf Mevcutlarımızın öğrencilerimizle birebir ilgilenilmesi açısından fazla olması,

*** Araç ve gereç bakımından bazı okullarımızın yetersiz olması,

 

 

 

 

 

 

 

Yeni program Öğretmenin, sınıfta öğrenci ile daha çok bire bir ilgilenmesini gerektirmektedir.

Ancak sınıf mevcutlarının fazla olmasının, birebir ilgilenmede zaman sıkıntısı yaşanmasına yol açtığı vurgulanmıştır. Bunun yanında yeni eğitim sisteminin öğrenci merkezli olması öğrenciyi öğrenmenin içine sokmuş yaşayarak, araştırarak öğrenmeyi sağlamıştır.

 

      5)   Geçen yıllarda uyguladığımız 6. Sınıflar Sosyal Bilgiler Dersi Yeni Programı, Müfredat konularını daha somutlaştırması,Uygulanan yöntem ve tekniklerin öğrencileri sınıfta daha aktif hale getirmesi,Çoklu zeka kuramına uygun olması,Öğrencilerin eksik yanlarını görerek tamamlamasına fırsat vermesi açılarından olumlu bulunmuştur.Öğrenciye öz güven sağlamış ve öğrenciler eğitim sisteminde pasif öğe olmaktan çıkmış araştıran tartışan bir öğe olmaya başlamıştır.

 

 1. Sınıflar Sosyal Bilgiler dersi kitabının öğrenci seviyesinde ağır olduğu bilhassa taşrada yaşan öğrenciler için bilinmeyen kelimelerin çokluğu göze çarpmıştır. Ayrıca konuların verilme tarzı öğrencilerin konu bütünlüğünü sağlamada zorlandığını sosyal bilgiler öğretmenleri olarak görmüş bulunmaktayız. Osmanlı devletinin öğrencilerin anlayabileceği tarzda kazanımları kavratabilecek düzeyde konuların ve etkinliklerin kitaba konulması gerektiği üzerinde durulmuştur. Kısaca kazanımların son derece yerinde olması fakat konuların ve etkinliklerin bu kazanımları vermede yersiz olduğu görülmüştür.Bütün bu olumsuzların yanında öğrenci merkezli eğitim, kitabın görsel yönden zengin olması bazı etkinlikleri güzel olması , öğrencinin öğretmeye sevk edilmesi olayların güncel olaylarla ilişkilendirilmesi birincil kaynakların kullanılması gibi iyi yönleri ağır basmaktadır.Yeni eğitim sistemine yeni geçmemizden dolayı bu tür aksaklıkların eksiklerin görülmesi doğal karşılanmaktadır.Sosyal bilgiler öğretmenleri olarak kitabın eksik hissettiğimiz konularda ekstra bir çalışma, etkinlik, çalışma kağıdı gibi faaliyetlerde bulunması gerektiği kararına varıldı.

 

        8.Sınıf T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi kitabının çok güzel hazırlandığı kararına varıldı.Özellikle yakınçağ Türkiye tarihinin konulmasının oldukça iyi olduğu ve bunun da etkinliklerle desteklendiği belirtildi.

T.C İnkılap tarihi ve Atatürkçülük dersini işlerken muhakkak tehcir(zorunlu göç) kanunu üzerinde durulması gerektiği kararlaştırıldı.Ayrıca I.dünya savaşındaki Çanakkale cephesini işlerken Anafartalar,kumkale,seddul bahir,conkbayırı’nın özellikle anlatılması kararlaştırılmıştır.

 

 

6) Sık sık öğrenci velileri ile işbirliği içinde bulunması gerektiği öğrencilerin başarı ve başarısızlık durumunun velilerle paylaşılması gerektiği unsuru üzerinde duruldu.Sosyal bilgiler öğretmenleri velilerle iş birliği sonucunda nasıl bir fayda gördüklerini paylaştılar.Velilerle nasıl daha fazla iş birliği yapılabileceğini veliyi eğitim öğretim içine daha nasıl fazla katabileceğimiz konunda görül alış verişinde bulunuldu.  Problemlerinin çözümünde öğrencilerimize rehberlik ederken, Okulumuz Rehberlik Servisleri,Sınıf Öğretmeni, Okul İdaresi ve Velilerimiz ile işbirliği içinde hareket etmemizin daha faydalı ve motive edici olacağı konusu vurgulandı. Aynı yöntemin Çocuklarımızın takdiri sırasında da izlenilebilineceği vurgulandı.Yapılacak olan veli toplantılarının amacına uygun bir şekilde yapılması gerektiği derslerin dışında öğrencilerin davranışlarının üzerinde durulması gerektiği kararlaştırılmıştır.

 

 7 )Anlatımdan uzak öğrenci merkezli eğitim siteminin uygulanması gerektiği bilhassa probleme dayalı öğretim yönteminin uygulanmasının üzerinde durulmuştur. Öğretmenlerin ise bu süreçte sadece rehberlik konumunda kalması gerektiği belirilmiştir. Ayrıca sınıftaki farklı öğrenci özeliklerini göz önüne alarak derslerde çoklu zeka kuramına uygun dersin işlenilmesinde daha fazla dikkat edilmesi gerektiği üzerinde duruldu. Sosyal Bilgiler dersi işlenirken okullarımızın imkanları ölçüsünde bilgisayar destekli eğitim cd’lerinden faydalanılması gerektiği kararlaştırılmıştır.

Derslerin İşlenişinde ;

** Öğrenci Merkezli bir yöntem izlenilmesi,

**Konuların işlenişinde aktif öğrenme stratejileri ile çoklu zeka kuramına yer verilmesi,

**Konuların akıcı ve anlaşılır olması için güncel olaylarla örneklendirilmesi yolu ile pekiştirilmesi,

**Ders işlenirken konu bütünlüğünün sağlanması,

**Öğrencilerin derslere ön hazırlık yaparak gelmelerinin sağlanması, Yöntem ve tekniklerinin uygulanması gereği kararlaştırıldı.

Öğrencilerin dersleri daha iyi anlayabilmeleri ve konuların kalıcı olması açısından ders araç ve  gereçlerinin kullanılmasının çok gerekli olduğu kararlaştırıldı.

Ders işlenirken Atlas, Yer küre, Harita, Tepegöz, vb. araç ve gereçlerin kullanılmasının gerekliliği konusunda anlaşıldı.

Velilerimizle, zaman zaman öğrencilerimizin eksik ve aksayan yönleri ile veya takdir ettiğimiz yönleri ile ilgili görüşlerimizi paylaşmamızın eğitim ve öğretimin daha başarılı ve verimli geçmesi açısından çok önemli olduğu kararlaştırıldı

 

8.Yeni eğitim sistemi yıl geçtikçe daha verimli uygulanmaya başlamıştır. Bu konuda zaman geçtikçe tecrübe kazanılmakta ve eksiklerimizi giderme yolunda devam etmekteyiz. Yapılandırmacı eğitim sistemi ile öğrencilerde zamanla sorgulayıcı araştırıcı becerilerin gelişti görülmüştür. Öğrencilerin özgüvenlerin geliştiği öğrenmeyi öğrenmeği öğrendiği gözlemeye başlamıştır.Tarihi olayları sorguladıkları olayları neden sonuç çerçevesinde yaklaşmaları biz sosyal bilgiler öğretmenlerini umutlandırmış ve mutlu etmiştir.

Yeni kitapların görsel olması öğrencileri derse karşı motive etmiş sıkılmalarını engellemiştir.Konuya uygun gazete kupürleri resimler konuyu görselleştirmiştir.Bilhassa birinci elden kaynakların resimlerinin konulması kitaba daha bir değer katmıştır.Kitabın sonundaki değerlendirme soruları ve etkinlerin proje performansların bulunmasının da ayrı bir önemi vardır.Öğrenmen kılavuz kitabının çok kapsamlı hazırlamış olmasının yararları konuşuldu.

Eksiklik olarak etkinliklerin bazıların kazanımlardan ve öğrenci seviyesinden uzak bulunması

Konu bütünlüğünün sağlamasında zorlular yaşanması bilhassa 7. ve 8.sınıf müfredatında bazı konuların daha kapsamlı verilmesi gerektiği gibi konulara değinildi.

 

9) Sosyal bilgiler öğretmen kılavuz  kitabında ünitelendirilmiş yıllık plan tablosu bulunmakla beraber yıllık planların hazırlanması ve bir örneğinin okul idaresine bir örneğininde öğretmende olması kararlaştırılmıştır.

 

10).Yazılılar, Ders içi Performans, Performans Ödevleri ve Proje Çalışmalarının Yönetmelikte belirtildiği şekilde ve sayıda uygulanması kararlaştırıldı. Proje çalışmaları yapılırken, projenin metin kısmının hazır metin olmaması, öğrencilerimizin yazmalarının daha faydalı olacağı kararlaştırıldı.

Gerekli durumlarda öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda diğer Zümre Öğretmenleri ile    işbirliğine gidilmesi konusunda anlaşıldı

Yazılıların çoktan seçmeli,doğru-yanlış,klasik(yoruma açık) ve eşleştirme tarzlarında yapılması kararlaştırıldı.Ancak eşleştirmeli ve doğru-yanlış soruların puan değerinin az olması gerektiği vurgulandı..Her dönemde üç tane sınavın yapılması ve bunlardan en az bir tanesinin ortak olması gerektiği belirtildi.

 

 

 

 

Etkinliklerin önerilen ders saatinde yetişmemesi,Performans Ödevlerinin yapılmasında taşımalı olarak gelen öğrencilerimizin araştırma yapma konusunda sıkıntılar yaşaması,Sınıf mevcutlarımızın öğrencilerimizle bire bir ilgilenilmesi açısından fazla olması,Bazı okullarımızın araç ve gereç bakımından yetersiz olması yeni programın aksayan ve eksik olan yönleri olarak kararlaştırıldı.

 

11)Her ayın sonunda deneme sınavının yapılması

Her konu bitiminde testlerin dağıtılması

Konu ilgili etkinliklerin verilmesi

Öğrencilere test çözme tekniğinin kavratılması kararlaştırılmıştır.

 

12)SBS ‘de öğrencinin bilgi düzeyini ölçmekten ziyade yoruma yönelik olduğu görülmüştür.Buna bağlı olarak derslerin bilgi yerine öğrencinin yorum ve yaratıcı zekasının geliştirecek tarzda derslerin işlenmesine karar verilmiştir.

 

13)Dilek ve temenniler

 

14)Toplantı Sosyal bilgiler öğretmenleri Kozluk ilçe zümre başkanı Şevket YILDIZ‘ın  dilek ve temennileri ile sona erdi.

 

 

ŞEVKET YILDIZ

ZÜMRE BAŞKANI

Bu yazı 1163 kere okundu.
 • Site Yorum
 • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Araç çubuğuna atla