SİDİK NEDİR?

Paylaş
 

SİDİK NEDİR?

Böbreklerde, kandan süzülerek dışarıya bo­şaltılan sıvıya «sidik» (İdrar), bunun toplan­dığı zar torbaya da «sidik torbası» (mesane) denir.

Böbrekler vücudun süzgeçleri sayılabilir. Kanın bir kısım suyu, vücuda lüzumsuz, hat­tâ zararlı maddeler bu süzgeçlerden geçerek süzülür. Bu süzülme sonunda meydana gelen sidik, böbreklerin yanındaki «havuzcuklarda toplandıktan sonra sidik borusundan ge­çer, «sidik torbası» (sidik kavuğu)na gelir, orada biriktikten sonra «işeme» olayı ile dı­şarı atılır. Sağlam bir insanın 24 saat içinde çıkardığı sidik 1-1,5 litre kadardır. Kadınlar­da biraz daha azdır. Şeker hastalığı gibi bazı hastalıklarda bu miktar artar. «Şekersiz şeker hastalığı» denilen hastalıkta 30 litreyi buldu­ğu olur. Bazı böbrek hastalıklarında ise 1 lit­reden aşağıya düşer, hattâ büsbütün kesilir. Yüksek ateşli hastalıklarda da az gelir, rengi de koyudur. Zatürriede sidiğin azalması has­talığın özelliklerinden biridir; bollaşması has­talığın sona erdiğini gösterir.

Sidiğin azalması üzerine ilk düşünülecek şey, bunun böbreklerdeki bir bozukluktan mı, yoksa sidik yollarındaki bir tıkanıklıktan mı ileri geldiğidir.

Sağlığın Aynası

Sidiğin normal rengi, limon sarısıdır. İçin­de bulunan maddeler de amonyak, üre, birta­kım asitler, sud, potas, kalsiyum, magnezi gi­bi maddelerin çeşitli bileşikleridir. Bunlar, vücuttaki hücrelerin beslenmesi sırasında be­sinlerin uğradıkları kimyasal değişiklikler so­nucunda ortaya çıkan maddelerle, vücuda yaramıyacak artıklardır. Sidikte bunların bulun­ması tabiîdir. Yalnız, albümin, şeker, safra, kan, irin bulunursa, bunlar çeşitli hastalıkla­ra işarettir. Onun için, bazı hastalıklar sidi­ğin muayenesi (idrar tahlili) ile daha kesin olarak anlaşılır. Bu bakımdan, sidik, sağlık durumumuzun aynası sayılabilir. Birtakım kalb, akciğer, karaciğer, sindirim borusu, böb­rek, sidik yolları, sidik kesesi hastalıkları  idrar tahlili ile ortaya çıkar.

İdrar Tahlili

Sidiğin muayeneye gönderilmek İçin top­lanması önemli bir iştir. Kirli loblara top­lanırsa, sıcakta kalırsa, uzun bir süre bek­letilirse bozulur, tahlilinden sağlam bir so­nuca varlamaz. Hasta günün ilk küçük apte­sini dışarı etmeli, ondan sonra bütün gün, ge­ce gelen sidiği temiz bir kab içinde toplama­lı, buna ertesi sabahkini de katmalıdır, Böylece, tam 24 saatlik sidik biriktirilmiş olur. Bunun hepsi, sıcak suyla yıkanıp temizlenmiş bîr şişeye doldurularak, vakit geçirmeden tah­lili yapacak lâboratuvara gönderilir. Derhal gönderilemiyecekse serin bir yerde saklamalı, hava çok sıcaksa, içine bir parça «timol», ya da «kloroform» atmalıdır.

Lâboratuvara gidecek şişeye bir kâğıt yapıştırılıp üzerine hastanın adı, soyadı, yaşı, sidiğin toplandığı tarih yazılmalıdır. İçine, bo­zulmaması için bir Maç katıldıysa bu da işa­ret edilmelidir.

Bu yazı 286 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler