SEYİTGAZİ TARİHÇESİ

Paylaş
 

SEYİTGAZİ TARİHÇESİ

İç Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Sakarya bö­lümünde Eskişehir iline bağlı bir ilçedir. Top­raklarını doğuda aynı ilin Mahmudiye ve Çif­teler, güneyde Afyon’un Emirdağ ve Ihsani- ye, batıda Kütahya’nın merkez, kuzeyde Eski­şehir’in merkez ilçeleri çevirir. Merkez buca­ğından başka Kırka adında bir bucağı, 50 kö­yü vardır.

Yüzölçümü: 2.204 km’

Seyitgazi ilçesinin kuzey kesimleri ovalık­tır. Güneyde, özellikle güneybatıda dağlık ke­simler bulunur, ilçenin en önemli engebesi ba­tıda yükselen Türkmen Dağı/dır. Yarısı Kü­tahya ili sınırları içinde kalan bu dağın, yük­sekliği 1.829 m.’ye erişen Türkmenbaba Te­pesi Seyitgazi sınırları içindedir.

Seyitgazi ilçesi iklim bakımından İç Anado­lu’nun bozkır iklimi ile Akdaniz ikliminin et­kisi altındadır. Doğal bitki örtüsünün en gür olduğu kesimler, batıdaki, güneydeki dağlık alanlardır. Türkmen Dağı üzerinde en çok bu­lunan ağaç karaçamdır; sarıçama, tektük de kayın ağaçlarına raslanır. İlçenin en önemli akarsuyu Seyit Suyu’dur.

Seyitgazi ilçesinde ekonomik hayat tarıma dayanır. Hayvancılık ikinci derecede gelir. Bu arada, tiftik keçisi yetiştirilmesine önem ve­rilir.

Kasaba. — Jİçe merkezi Seyitgazi kasaba­sı Eskişehir’in 43 km. güneydoğusundadır. 3 mahalleden meydana gelmiştir. 10.053 m’ ge­nişliğinde üç parkı vardır. Nüfusu 3.000’e ya­kındır (-1960 sayımı: 2.670). Kasabadaki en önemli tarihî eser, Selçuklulardan kalma Se­yit Battal Gazi Türbesi’dir. Kasabanın adı da buradan gelir (Bk. Battal Gazi).

Bu yazı 144 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler