Rifat  BİLGE KİMDİR 

Paylaş
 

   Rifat  BİLGE KİMDİR  (1873-1953)

Ünlü dil ve edebi­yat bilginlerimizdendir. «Kilisli Muallim Rifat» adiyle tanın­mıştır.

Kilis’te doğdu, ilk ve rüştiye tahsillerini orada yaptıktan son­ra muhtelif hocalar­dan ders aldı. İstan­bul Darülmuallimini’ nin (Öğretmen Oku­lu) orta ve yük­sek kısımlarını bitire­rek         1898’de        öğretmenliğe başladı. Muhte­lif liselerde Arapça ve Türkçe öğretmen­liği yaptı. Edebiyat     ve İlahiyat Fakültele­rine  Arapça  öğretmeni tâyin edildi. Hukuk

Fakültesini de bitiren Rifat Bilge eserlerini ve tercümelerini 1908’dan sonra yayınla­maya başladı.

Rifat Bilge’nın Türk filolojisine yaptığı hizmet çok büyüktür. 1914’te «Kitab-ı De­de Korkut» u, 191 7’de 3 cilt «Divan-ü Lügat* it-Türk»’ü 1919’da «Ibni Mühenna Lügati» ni, 1924’te «Ferhenkname-i Sadi» yi, 1928′ de cBezmü Rezm» i (Esterabâdî’nin Kadı Burhaneddin tarihi), 1928’de «El-Kavanîn» i, 1936’da Velet Çelebi ile birlikte «E4-İdrak Haşiyesi» ni yayınlamıştır. Bu eserler Maarif Nezareti, Maarif Vekâleti, Türk Tarih En­cümeni, Türkiyat Enstitüsü, Türk Dil Ku­rumu gibi müesseselerin yayınları arasın­dadır.

Bunlardan başka, Rifat Bilge «Baharis- tan», «Nigâristan», «Divan-ü Lügat – ît Türk», «Vamık ile Az- ra» ve «Tarih-i Utbî»- yi, Kutb-ı Mekkî’nin «Mekke-lstanbul Seya­hatnamesi» adlı eser­lerini dilimize çevir­miş, fakat yayınlan­mamıştır.

Ayrıca 35.000 kadar öz Türk­çe kelime fişi Dil Kurumu’nda bulunmak­tadır. Bilge, Türk kültürüne ve Türk diline büyük hizmetlerde bulunmuş, binlerce öğ­renci yetiştirmiş de­ğerli bir bilgindi.

 

 

 

Bu yazı 73 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/