Psikanaliz Nedir?

Paylaş
 

Psikanaliz Nedir?

Moravya’da, Freiberg’de dünyaya gelen Sigmund Freud, fikirleriyle ça­ğımız insanlarının düşünce tarzını de­rinden değiştirdi.

Uzun bir süre, Viyana’da hekimlik yaptı. Özellikle, «sinir» veya «akıl» *hastalıkları denen ya da «delilik» adı verilen hastalıklarla ilgilendi. Bu hastalıklar gariptir, çünkü bir mikroptan (kızamıkta olduğu gibi) veya belirli bir dış sebepten (yarada oldu­ğu gibi) ileri gelmez. Onun için bun­ların tedavisi, ötekilere oranla daha güçtür; ama hastalar gene de acı çe­ker ve normal bir yaşam süremezler.

Psikanaliz

Freud bu hastalıkların geçmişte, Özellikle çocukluk döneminde duyulan endişelerden, bu kişilerin anlatmak istemedikleri, hattâ unutmuş gibi gö­ründükleri kaygılardan, isteklerden ileri geldiğini düşündü. Ona göre bu endişeler, insan ruhunun ta derinlik­lerinde kalıyor, onların mutlu olma­larını engelliyordu. Kimi zaman ra­hatsızlık öylesine ciddî bir hal alı­yordu ki, hastayı hastahaneye yatır­mak gerekiyordu.

Bu gibi hastaları tedavi için Freud, psikanaliz adını verdiği bir yöntem buldu. Freud hastayı, olabildiği ka­dar rahat konuşturuyor, yalnız gizli düşüncelerini değil, aklına gelen her şeyi, hattâ ona saçma, ayıp ya da önemsiz gibi görünen, sözgelimi eski bir olayın veya bir düşün anısını bile dinliyordu.

Bir psikanaliz, haftada bir veya bir­kaç seans olmak üzere yıllar sürebilir. Analizci (analizi yöneten ve hastaya anılarını anlatmakta ve anlamakta yardımcı olan kişi), bu kişisel araş­tırma çalışmasını bir başka analiz­ciyle birlikte de tamamlayabilir.

Psikanaliz sadece hastalara özgü bir tedavi yöntemi değildir: herkesin ru­hunun derinliklerinde bilincine var­madığı, ama zaman zaman yaşama se­vincini tatmasına engel olabilecek anıları, heyecanları vardır.

Freud, insan zihninin o zamana ka­dar bilinmeyen yanlarını cesarctie a- raştırdı. On yıl yalnız psikanaliz üs­tüne çalıştı. 1906’da bazı hekimler de onun çalışmalarına katıldı. 1908’de ilk Uluslararası Psikanaliz Kongresi toplandı. Eserleri pek çok dile çev­rilen Freud, 1938’de Avusturya nazi Almanyası’na katılınca İngiltere’ye gitti; en önemli makalesini 80 yaşın­dayken yazdı; Londra’da öldü.

Bu yazı 173 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/