Prens Otto von  BİSMARCK KİMDİR?

Paylaş
 

    Prens Otto von  BİSMARCK KİMDİR?(1315 -1398)

Almanya İmparator­luğunun ilk başbaka­nıdır. Güttüğü politi­ka ile XIX. yüzyılın ikinci yarısında Avru­pa’nın siyasî hayatın­da büyük rol oyna­mıştır.

Bismarek bir süva­ri yüzbaşısının altı ço­cuğundan dördüncüsüydü. Göttingen Uni- Bistnarek   versitesinde hukuk okudu, iki yıl staj gör dükten sonra   subay oldu. 1843’de Prusya Diyet Meclisi     üyeliğine seçildi, her türlü liberal tedbirin şiddetle düşmanı olarak or­taya çıktı. 1851 dee, Frankfurt Diyeti’nde Prusya bakanı oldu, 1859’a kadar bu mev­kide kaldı, orada, Avusturya’ya karşı aşır» düşmanlığı ile kendini gösterdi. Bismarck, 1359’da Petersburg’a, 1862’de Paris’e elçi olarak gönderildi, aynı yıl Ber­lin’e çağırılarak devlet bakanlığına, bir ay sonra da Başbakanlığa ve Dış İşleri Bakan­lığına getirildi. AAecliste en şiddetli mutlakiyet rejimi nazariyelerini güderek son de­rece istibdat taraflısı olduğunu gösterdi

Danimarka Kıralı VII. Frederik 1863 ‘te ölünce, Frankfurt Diyet Meclisinde Schles- wig-Holstein dukalıkları veraseti meselesi ortaya      atılmıştı. Bismarck  bu vesileyle, Avusturya’yı Danimarka aleyhine harbe sü­rüklemeye muvaffak oldu. Avusturya 1364’ teki busavaşta yenilince, Gastein Konvan­siyonu,   1865’te    Schlesvig Holstein için bir Avusturya – Prusya idaresi düzenledi; Lauenbourg 16 eylül I865’te Prusya’ya il­hak edildi, Bismarck «Kont» unvanını aldı.Bismarck, Avusturya’yı Almanya’dan uzak (aştırmak azminde olduğu için, III. Na poleon’un güvenini kazanmaya, İtalya’nın ıttifakını   sağlamaya    muvaffak   oldu. Avusturya, Sadova’da yenildi. Alman bünyesinden ayrıldı.      Hanover       Kıratlığı,           Hessen Kassel elektörlüğü, Nassau dukalığı Prusya’ya bağ landı, bu ilhak etrafında, Kuzey Almanya Konfederasyonu kuruldlı.

Alman Birliği’nin Kuruluşu

Fransa, Prens Leopold von Hohenzollern’İn İspanya tahtına aday olarak ileri sürülme­sine .itiraz etmişti. III. Napoleon’la bozuş, mak için bahane ariyan Bismarck, Enis’ten gelen bir telgrafı değiştirdi, böylece 1870 – 1871 Savaşanın patlamasına sebep oldu. Bü tün küçük Alman devletlerini, Prusya’nın peşinde, bu savaşa sürüklemeyi başarmıştı. 18 ocak 1871’de, Versailles şatosunun ay­nalı galerisinde, Alman İmparatorluğunun yeniden kuruluşunu ilân ettirmeye muvaf­fak oldu, «Prens» unvanım kazandı, yeni imparatorluğun Başbakanlığına getirildi Bu suretle Prusya, hemen bütün Alman dev­letlerini etrafına toplamış oldu; «Almanya» ismini alan imparatorluk, Ingiltere’den son­ra cihanın en güçlü devleti haline geldi.

10 mayıs 1871’de imzalanan Frankfurt Antlaşmasından sonra, Prens Bismarck, Fransa’nın Avrupa’da tek başına kalması- m devam ettirmeye çalışmıştır 1871’den 1873’e kadar geçen süre içinde Alman­ya’yı Avusturya’ya. Rusya’ya ve İtalya’ya yaklaştırdı. 1875’te, Fransa’nın kalkınma­sından dolayı endişelenerek, ona karşı ye­ni bir savaşa daha başlamak üzereydi An­cak, Rusya’nın ve Ingiltere’nin durumları buna engel-oldu. Türk Rus Savaşı ve Ber­lin Kongresi, Prusya ile Rusya arasına bir soğukluk sokmuştu. Bismarck hem bundan dolayı, hem de Fransa’yı Avrupa’da tek başına bırakmak için, 1883’te meşhur Üç­lü Ittifak’ı kurdu. Almanya, İtalya ye Avus­turya – Macaristan arasında kurulan bu it­tifaka, Fransız Rus ittifakı karşı bir ağır­lık teşkil etmekte gecikmedi.

Bismarck’ın İç Siyaseti

«Demir Başbakan» lâkabiyle şöhret ka­zanmış olan Prens Bismarck, Almanya’yı hır sömürgeci devlet haline getirmeye de mu­vaffak olmuştu. Afrika’nın taksimini sağlıya cak olan milletlerarası konferans 1885’te Berlin’de toplandı.

Bismarck’ın dış politikası son derece ve rimli olmasına karşılık memleket içindeki icraatı pek başarılı olamamıştı. 1872’eien 1878’e kadar Katolik Kilisesi’ııe karşı «Kulturkampf» denilen mezhep kavgasını destekleyen Bismarck, 1878’den 1883’e kadar al­dığı bütün tedbirleri, bu arada meşhur Mayıs Kanunları’nı kaldırmak zorunda kaldı Ayak diriyen Alsace Lorraine’lilere, Alman laştırmaya çalıştığı Lehlere karşı da sürekli başar» kazanamadı. 1884 yıllarında sosya­listler aleyhinde çıkarılan tedip edici ka­nunlar bunların fikirlerinin taraftar bulma­sına engel olamadı.

III. Frıedrich’ın kısa süren saltanatından sonra, II. Wilhelm’in 15 haziran 1883’cie tahta çıkması Bismarck’ın nüfuz: ve iktidarı­nı arttıracak gibi görünmüşse de gerçekte durum bunun tersi olmuştu Bismarck sos­yal alandaki kanun tasarılarıha karşı koy­maya bosu boşuna uğraştı. Nihayet, Ber­lin’de toplanan İşçi Konferansı vesilesiyle 4 şubat 1890’da istifa etti. İmparator bu is- tifay derhal kabul etti. Ondan sonra, Alman İmparatorluğunun ya­ratıcısı ve Alman birliğinin yapıcısı Prens Bismarck, Friedrichsruh’a çekildi, somurt­kan bir inziva içinde bir müddet yaşadık­tan sonra 1898 de orada Öldü.

Bismarck, küçük yaşından beri göz önün­de bulundurduğu hedefin Alman hükümetle­rini birleştirip kuvvetli bir Alman imparator­luğu kurmak olduğunu bizzat söyler Avus­turya’yı aradan çıkararak Prusya’yı kuvvet­lendirmekle işe başlamayı gaye edinmişti. Gayesine, hesapladığı ve tasarladığı şekilde ermeye muvaffak olmuştur Bismarck, yalnız Almanya’nın değil, son yüzyılın yetiştirdiği en büyük diplomatlar­dandır. Denebilir ki, tarihte hiçbir şahıs Al­manya için onun yaptığını yapmaya muvaf­fak olamamıştır. Başından beri mutlakıyet taraftarı olduğu için Almanların kendisine verdiği «Demir Başbakan» adım meclis nu­tuklarından birinde söylediği şu söz ne ka­dar haklı gösterir: «Almanya’nın siyası iş­leri ne müzakere, ne tartışmalarla halledi­lir; onları ancak kan ve kılıç temizliyebilir».Berlin Kongresi’nde, murahhaslar arasın­da, Almanya’nın Türkiye’ye olan ilgisinden bahsedilirken Bismarck’ın söylediği şu söz de meşhurdur: «Bütün Şark’ı, Pomeranya’lı bir askerin kemiğine değişmem.»Bismarck’ın yazdığı hâtıralar, tarih bakı­mından pek önemlidir.

Bu yazı 67 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/