PEÇENEKLER VE UZLAR

Paylaş
 

 PEÇENEKLER VE UZLAR

Peçeneklerin eski tarihleri pek bilinmemektedir. Genellikle bu talihsiz Türk kavminin Öteki kavim ve boylar gibi Gök – Türk federasyonuna dahil oldukları ve ülkenin batı yöresinde Aral gölü çevresinde yaşadıkları kabul olunmaktadır. Peçeneklerin ilk talih­sizliği IX. yüzyılın ikinci yarısında Oğuzların batıya doğru kay­maları ile başladı. Bir yandan Oğuzların, bir yandan da Hazarla­rın baskısı karşısında yurtlarını bırakmak zorunda kaldılar. Bir bölüğü de Oğuz ve Hazarların egemenliğine boyun eğdiler. Yurt­larından kopan Peçeneg boyları Ten ve Turla ırmakları arasına, sonra da Aşağı Tuna boylarına sarktılar. Bizans imparatorluğu ile bağlaşıklık kuran Peçenegleri Kostantin Porfiregenetos örgüt­lendirdi. Küerçi Çur – Gök – Çur oymağı çevresinde bir Peçeneg ve onlara katılan boylardan oluşan bir Kongar yaptı. Peçeneg beyle­ri Kegen (Kağan) unvanını aldılar. Özellikle Rusların güney top­raklarına akınlarına karşı bir sed oldular. 968 de Kief’in ünlü pren­si Sujitoslav’ı yenilgiye uğratarak telef ettiler. Bütün bu başarıla­rına rağmen Rus baskısını bertaraf edemedikleri gibi, bir yandan da Oğuzların bir kolu olan Uzların saldırısına uğradılar. Bu savaş­larda karşılaştıkları zayiatı giderecek takviye alamadıklarından Huşlar, Romenler ve Bizanslılar arasında erimeye mahkûm oldu­lar. Bunlardan bir kol Belçer oğlu Keğen başbuğluğunda Balkan yarımadasına girdi. Ancak boylar arasındaki anlaşmazlık Peçenegleri zayıf  düşürmüş bulunuyordu. 1050 de Turak, Keğen’i yenilgiye uğrattı ise de Bizans kuvvetlerine tutsak oldu. Bu iki başbuğ da hıristiyanlığı kabul ettiler. Bizans imparatorları bunları devamlı savaşlar sonunda nüfusu seyrekleşen Bulgaristan ve Makedonya’­ya kitle halinde yerleştirdiler. Bizans hizmetine giren Peçenegler 1091 de bir kez daha baş kaldırdılar ve İzmir Türk Beyi Çaka’nm yardımını sağlamaya çalıştılarsa da Bizans kuvvetleri asi Peçeneg beylerini, Tugurkan ve Bönek’i Meriç boyunda ağır bir yenilgiye uğrattılar. Bundan sonra daha bir süre Bizans ordusunda Peçe­neg kuvvetlerine rastlanır. Zamanla Slavlaşan bu Türk kavminden Sofya yöresindeki Şoplar ile Makedonya ulahları Peçeneg asıllıdır. Vidin ve Tutrakan yöresinde yerleşen Peçenegler ise Os­manlıların gelişinden sonra müslüman oldular. Beçen veya Biçene adlarını 1676-77 göçüne değin korudular. Rus-Türk savaşından sonra Anadolu’ya göç ederek Biga yöresinde köyler kurdular.

Peçeneglerin arkasından Balkan yarımadasına sarkan Uzla­rın sonları da öteki Türk boylarından farklı olmadı. 1065 te giriş­tikleri büyük akın, Uzların ezilmesi ve dağılması ile sonuçlandı. Bu durum üzerine bu kez Macaristan’a yönelen Uzlar 1068 de Kırles’te yenilgiye uğramaları üzerine geriye dönerek Kief Prensliğin­de yerleşmeye çalıştılar. Ancak, çevrelerindeki Peçeneg oymakla­rından Berendi, Koboy, Kayaba ve Turpaylar gibi hızla Ruslaştı­lar ve Ukrayna’nın Tork – Türk adını taşıyan etnik öğelerinden biri haline geldiler. Yine Erdel’e giren Uzlardan bir kol da başlangıçta hıristiyanlığa ve Macar egemenliğine karşı idiler. Bunların baş­buğları olan Tonuzaba yakalanarak karısı ile diri diri toprağa gö­mülmüştü. Öyle olduğu halde XIII. yüzyıla değin kavmi özellikle­rini korudular. Macar kralları bunların beylerine soyluluk Unvan­ları vermekle onları yavaş yavaş kendilerine yaklaştırdılar. XIV. yüzyılda ise artık tümüyle Macar topluluğu içinde erimiş bulunu­yorlardı.

Kuzey Türklüğünde tipik atlı göçebelerin son temsilcileri Kaman – Kıpçaklar olmuşlardır. Kamanlarla kuzey Türklüğü yeni bir döneme girmiş ve yeni bir konglomera (Karmaşık Kavim) Tobol ırmağından Macaristan’a dek bütün Doğu Avrupa’yı etkisi al­tına almıştır. Kuman – Kıpçaklar ile birlikte Mogollar – Altmordu ve ardılları Kıpçak bozkırlarında yeni bir tarihi oluşumu gerçekleş­tirmiş olduklarından Kıpçakları tarihini oldukça önemlidir.

http://bilelimmi.com/macarlar/

http://bilelimmi.com/hazarlar/

http://bilelimmi.com/uygurlarin-tarihcesi/

http://bilelimmi.com/bati-hun-imparatorlugu-kurulusu/

 

Bu yazı 239 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/