Orhan Veli  KANIK KİMDİR (1914-1950)

Paylaş
 

    Orhan Veli  KANIK KİMDİR (1914-1950)

Son çağ Türk şiirine yenilik getirmiş şairlerimizdendir. Cumhurbaşkanlığı eski or­kestra şefi Veli Kanık’ ın oğludur. İstanbul’da doğdu. Bir ara Galata­saray Lisesi’nin ilk kıs­mında okudu. Orta öğ­renimini Ankara’da yaptı. Liseyi de orada bitirdikten sonra İs­tanbul’a gelerek Edebi­yat Fakültesinin felse­fe bölümüne girdi. Çocukluğundan beri res­me, edebiyata, müziğe hevesi vardı. Üniver­siteye başlamadan önce şiirler yazıyordu. Yal­nız, bunları bastırmaya cesareti yoktu, çün­kü yazdığı şeklin büyük ustalar yetiştirmiş olduğunu görüyor, kendine öz bir yol, bir çı­ğır bulmak gerektiğini anlıyordu. Bundan do­layıdır ki, ölümünden sonra tek ciltte toplanan «Bütün Şiirleri» ne girmiş pek çok ese­rini ilkin inkâr edercesine gizli tuttu. Anka­ra’dayken arkadaş olduğu Melih Cevdet Anday’la, Oktay Rifat Horozcu’yla şiir konusun­da çok İyi anlaştıkları için, ilk eserlerini bir kitapta topladılar. Böylece «Garip» 1941’da yayınlandı, kısa zaman sonra, Orhan Veli Ka­nık «Garip» i yalnız kendi eseri olarak ikinci bir önsözle bastırdı (1945).

Kanık, daha önce gerek kendi imzasıyla gerek M. Ali Sel takma adiyle yayınladığı hi­civ şiirlerini de bu kitaba almış, garipliğin nereden geldiğini anlatan bir de önsöz yaz­mıştı. 1921’de Ahmet Haşim’in makale ha­linde yayınlıyarak sonradan «Piyâle» adlı şiir kitabının önsüzü haline getirdiği «Şiir Hak­kında Bazı Mülâhazalar» dan geniş ölçüde yararlanan bu önsöz, o zaman, edebiyatımız­da yankılar uyandırdı. Gerçekten de gereği kadar ustalıkla ifade edilmiş olmasa bile, bu önsöz, bir şiir anlayışının değiştiğini bil­diriyordu.

Kanık’ın Şiir Görüşü

‘ O. V. Kanık, artık pek tanınmış olan şiir tarzını yeni şiirlerle geliştiriyordu. Ona göre, şiirde güzellik gaye olmaktan çıkmıştı; ger­çeği, olduğu gibi, yalnız şiire öz bir biçim düzeni içinde vermek gerekiyordu. Üstelik, şairane olmamak üzere, her şey şiire konu olabilirdi. «Yazık oldu Süleyman Efendiye» (Kitâbe-i Seng-i Mezar), «Vesikalı Yârim» gibi şiirleri bu görüşünün güzel örnekleridir.

Kanık, beklenmiyen bir yaşta, İçki yüzünden, bir akşam birdenbire komaya girerek öldü.

Cok iyi yürekli, gayet zeki, az konuşan, za­man zaman çek neşeli, nükteci, alaycı bir insandı. Ankara’dayken «Yaprak» adında tek yaprak bir dergiyi de çıkarmıştı.

Bu yazı 124 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler