MUMYA NEDİR?

Paylaş
 

MUMYA NEDİR?

Çok eski çağlarda, birtakım kokulu maddeler kullanarak bozulmadan kalabilecek duru­ma getirilmiş cesetlere «mum­ya» denir. Bunlar en çok Mı­sır’da meydana çıkarılmıştır.

Eski Mısırlılar bir kimse­nin öldükten sonra günün bi­rinde dirileceğine, dirilince de gömüldüğü andaki görünüşünü yeniden alacağına inanırlardı. Bu inanç yüzünden o çağlar­da Mısır’daki mumyacılık, bu­günkü uzmanları bile şaşırta­cak derecede ilerlemişti. Tarihî kazılarda bugüne kadar, Mısır mumyacılığının mükemmelliğine erişebilmiş başka bir çeşit mumyacılığa raslanmamıştır. Mısır mezarlarında yaplan kazılarda arkeolog­lar, çağımıza kadar olduğu gibi kalabilmiş birçok eski ceset ortaya çıkarmışlardır. Bun­lar dünyanın birçok yerlerindeki müzelerde, sanat galerilerinde teşhir edilir. Mısır mumya­larından en ünlüleri, eski Mısır firavunların­dan II. Ramses’le Tutankamun’un mumyala­rıdır.

Çağımızda bilginler henüz, eski Mısır mumyacılarının usullerini, kullanmış oldukları maddeleri tam olarak keşfedememişlerdir. Ancak, tarihî incelemelerden elde edilen bil­giye göre, Mısırlılar fakir ölülerle zengin ölü­ler için ayrı ayrı mumyalama usulleri kulla­nırlardı. Zenginlerin mumyalanması çok da­ha büyük bir özenle, incelikle yapılıyordu. Fakir bir İnsan ölünce Mısırlılar onun vücu­dunu önce ya tuzla, ya da sodyum karbonatla kuruturlar, sonra kalın kumaşlarla sıkı sıkı sararlardı. Zengin bir kimsenin ise, önce barsakları, beyni çıkarılır, bunlar ayrı saklanır­dı. Vücudun geri kalan kısmına önce bazı çok önemli işlemler yaparlardı. Bu işlemlerin han­gi maddelerle yapıldığını, nasıl meydana geti­rildiğini açıklamak şimdilik mümkün olama­maktadır. Yalnız, bunlar tamamlandıktan sonra, cesedin yetmiş gün sodyum karbonat içinde bırakıldığı, ondan sonra yıkandığı, in­ce bezlerle sımsıkı sarıldığı biliniyor. Zengin­lerin mumyalanmasında vücut, bütün olarak değil, kollar, bacaklar ayrı ayrı sargılanırdı. Başı da başka bir usulle mumyalanırdı: Önce bezler ince ince kesilir, kat kat saracak şekil* de başa tutkallanır, sonra bezlerin üzerine ölen kimsenin yüz hatları çizilirdi.

Mısır mumyalarından başka, iklimin çok kurak olduğu bazı bölgelerde, bu mumyalar kadar mükemmel bir şekilde zamanımıza ka­dar bozulmadan kalabilmiş cesetlere de Taş­lanmıştır. Mumyalanmadığı halde bu cesetle­rin çürümeden kalmış olmasında hava şartla­rının, toprak özelliklerinin etkisi olmuştur. Peru’da, Meksika’da meydana çıkarılan bu ce­setlere de «mumya» denir.

Bu yazı 43 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/