MUHİDDİN ARABİ KİMDİR

Paylaş
 

MUHİDDİN ARABİ KİMDİR (1165- 1240)

Büyük bîr Arap ta­savvuf adamıdır. «Vah- det-î vücûd» (varlık birliği) diye anılan ünlü tasavvuf nazarİ- yesîni şiddetle savun­muş, Islâm tasavvufu­na hâkim olan belli başlı kişilerin arasında yer almıştır.

Muhiddîn Arabî, En­dülüs’te, M u r s î y e (Murcia) şehrinde doğdu. 8 yaşında aile­ce Işbîliye (Seviîla)ye göç ettiler. 1194’te Tu­nus’a, 1202’de Mekke’ye gitti. Daha 18 yaşın­da devrinin büyük mutasavvıfları arasında sayılıyordu. Bağdat’tan, Selçuklu hükümdarı­nın daveti üzerine Konya’ya geldi. Selçuklu veliahti Prens Keykâvûs’a hoca tâyin edildi. 1211 ‘de Keykâvûs hükümdar olunca Muhid- din Arabi’nin nüfuzu büsbütün arttı. 1230 da Şam’a yerleşti. 75 yaşında bu şehirde öl­dü, oradaki ünlü türbesine gömüldü. Türbe, 1518’de Yavuz Sultan Selim tarafından ona­rılmış, Islâm dünyasının sayılı ziyaret yerle­rinden biri haline gelmiştir.

Muhiddin Arabî çok verimli bir yazardır, 250 kadar eser bırakmıştır; bir o kadarı da bugün kaybolmuş bulunmaktadır. Aynı za­manda şairdi; en çok tasavvuf konularını iş-
lemiştîr. En ünlü eserleri «El-Futûhâtu’l-Mek- kîye» ile «Fusûsu’l-Hikem»dir. Bu eserler sayı- lamıyacak kadar çok basılmış, belli başlı dil­lere çevrilmiştir; etkileri büyük olmuştur, bu arada Ortaçağ Batı âlemini de etkilemiştir. Yalnız, Muhiddin Arabi’nin bütün fikirleri, id­diaları bugün değerini, kaybetmiştir. Çünkü tamamen akıl dışı fikirleri tutmuş, kendisini âlemin kutbu saymış, bütün mucizelere muk­tedir olduğunu ileri sürmüştür. Gaipten haber verdiğini, geleceği keşif kudretinde olduğunu bile iddia etmiştir.

 

 

Bu yazı 97 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler