• DOLAR
  6,8721
 • EURO
  7,7344
 • ALTIN
  392,42
 • BIST
  1,1245
              Mohandas  GANDHI KİMDİR

              Mohandas  GANDHI KİMDİR

              Mohandas  GANDHI KİMDİR

Hint Milliyetçisi

Gandhi

Karanıçaııd

(1869-1948) Ünlü bir Hint siya­set adamıdır. Batı Hindistan’ın tanınmış bir ailesinin oğludur Gandhı ailesi, vüzyıl lar boyunca. Kathi­awar eyaletlerinde ö- nemli siyasi mevkiler de bulunmuşlardı. Mo­handas Gandhi’nin ba­bası Kaba Gandhi de önemli bir siyası şah­siyetti.

 

Gandhı, 2 ekim 1869’da Porbanclar’da doğdu. Yedi yaşına kadar doğduğu şehirde kaldı. Mezheplerinin gerektirdiği sıkı bir disiplin içinde büyüdü. Annesi, dine son derece bağlı, aynı zamanda gayet akıllı, bilgili bir kadındı. Gandhi’nin babası pek fazla okumamışsa da iş hayatın­da pratik bilgisi çoktu. Gandhi okula da gi­diyordu, fakat matematikle başı hiç hoş de­ğildi. On üç yaşında evlendi. Bir yıl sonra yeniden okul hayatına döndü. Sanskritçe öğ rendi. Bu arada, ağır hasta yatan babasına da baktı. Orta öğrenimini bitirdikten sonra, Shavnagar’da koleje gitmeye başladı, fakat okulun havasına bir türlü alışamıyordu. Bir  aile dostu Gandhi’nin Ingil­tere’de hukuk okuması fikri- ni ortaya attı Gandhi’nin an­nesi de bu fikri beğenmişti, fakat karar çevrede hiç de iyi etki yaratmadı.

 

Gandhi, yeni doğmuş çocu­ğunu, karısını annesinin ya­nında bırakıp, Ingiltere’ye dönmek üzere yola çıktı. Her ne pahasına dursa olsun, er ye­memek hususunda annesine söz vermişti. Dinî inançlar yüzünden verilen bu söz Gandhi ye yol boyunca pek çok sıkını t çektirdiyse de Gandhi, sözüne bağlı kalmayı her şeyden üstün tutan bir insandı, sonuna ka­dar dayandı. O tarihte Gandhi etyemez de­ğildi olmaya da niyeti yoktu Yalnız, an­nesine verdiği söz uğruna sebze yemeye alıştı, zamanla sebzeden başka bir şey ye­mez oldu. Londra’da öğrenimini yaptığı sı­ralarda, oradaki Vegetarian’Iar (Sebze Yi­yenler) klübüne üye yazıldı. Daha sonraki yıllarda da «vegetarianism» üzerine birçok °ser yazmıştır.

 

Gandhı, Hindistan’a döndükten sonra uzun müddet mesleğinde pek başarı gösteremedi. Silik bir sıra avukatıydı. 1893’te bir Hindistan firması onu Güney Afrika’ya gönderdik­ten sonra durumu değişti. Gandhi, Güney Afrika’ya gidip oradaki Hintliler’in ne feci şartlar altında yaşadığını daha iyi anladı. Birkaç yıl sonra, halkın siyas: haklara ka­vuşabilmesini sağlamak için savaşmaya gi­rişti Bu işe öylesine dalmıştı ki avukatlığı filân tamamen unutmuştu.

Gandhi, bununla da kalmıyarak, kendini tam mânasiyle Hint milletinin hizmetine, on­lara hak ve hürriyet sağlamaya verebilmek için Brahmaçurya (kendini zevklerden yok­sun etme) derslerine devama başladı.

Hindistan’da da huzursuzluk gittikçe artı­yordu. Gandhi kendisi gibi düşünen arka­daşlarım bir araya tcpl yarak Tolstoy Çift­liği adı verilen bir topluluk kurdu. Gandhi ünlü Rus yazar: Tostoy’un eserlerini oku­yup onun etkisi altında keld ğı için kur­duğu topluluğa bu adı vermişti. Bu toplu­luğa girenler, kendilerini Hint milletine. Hin­distan’a adamışlardı.

Güney Afrika’da ça’ışmak, Gandhi’nin dini inançları üzerinde de derin etkiler yarat­mıştı Gandhi’nin müşterilerinin çoğu Müslümandı. Genç Hintli avukat, zamanla Müs­lüman dinine karşı büyük bir ilgi duymaya başladı. Hz. Muhammed’in bilgisine, fikirle­rine hayran olmuştu. Kuran’ın çevirisini oku­du. O sıralarda Gandhi’ye Hıristiyan dinini kabul ettirmeye uğraşanlar da çoktu.

Gandhi, Güney Afrika’da çok seviliyordu. Afrika’ya yerleşmiş Hintliler, onun çevresin­de toplanıp bir birlik kurmak istemişlerdi. Gandhi’nin bütün Hint milletinin duyguları­nı dile getirecek, onların hak ve hukukları­nı koruyacak bir önoer olabileceğine inan­mışlardı. Gandhi 1896’da “atilini geçirmek üzere Hindistan’a gittiği zaman da boş dur­madı. Afrika’daki ırktaşlarının feci durumunu anlatmak üzere birçok “oplantılar düzenledi.

 

Gandhi, Güney AtriKa hükümetiyle savaş­maya girişmişti. Bu arada tevkif edildi, karı, sının, çocuğunun hayatını zor kurtardı. Fa­kat Gandhi, ne olursa olsun, savaşmadan vazgeçmiyecekti. 1899-1902 Güney Afrika Savaşı sırasında da çalışmalarına ara ver­medi. 1914’e kadar Güney Afrika’da kaldı, artık kendisine ihtiyaç olmadığını hissedin­ce yurduna döndü.

Gandhi’nin Siyasi Savaşmaları

Gandhi Hint milletinin kendi kendini ida­re edebilecek hale geldiğine kaniydi. Hindis­tan Millî Partisini kurmak için çalışmaya başladı. Güney Afrika’dayken hükümetin haksızlıklarına karşı zora başvurmanın yanlış olduğu inancını halka da aşılamıştı. Savaşın, ayaklanmanın aleyhindeydi. 1919’da Pen- cap bölgesinde yayılan huzursuzluğa karşı hükümetin şiddet tedbirleri almaya karar verdiğini duyunca bütün arkadaşlarına, ta­raftarlarına görevlerinden çekilmelerini söy­ledi. Böylece, hükümete karşı sessiz bir sa-

Savaşma başlamış oluyordu.

Ingilizler, Gandhi’nin fikirlerini benimse­miyorlardı. Hint milletine siyasi hak tanın­masına da taraftar değildiler. Bundan dola­yı, birkaç kere Gandhi’yi hapse attılar. Fa­kat Gandhi, her defasında açlık grevi yapa­rak bütün dünyanın sevgisini kazanmayı ba­şardı, böylece hapisten de kurtuldu. –

Gandhı, XX. yüzyılın en başta gelen ulus­lararası kişilerinden biri olmuştu. 1946 ma­yısında Hindistan’ın bağımsızlığı için Ingiliz hükümetinin hazırlamış olduğu planı iste- rniye istemiye kabul etti. Gandhi’nin emeli daha başkaydı. Hindistan’ı kelimenin tam mânasiyle bağımsız, hür bir memleket ha­line getirmek istiyordu. Fakat siyasi düş­manlarından birinin bıçağı altında can verdi.

Gandhi’yi sevenler ona «Mahatma» (Bü­yük Ruhlu) adını vermişlerdi. Ondan sonra da asıl ad» âdeta unutuldu, Mahatma Gandhi olarak tanındı.

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YORUM