METEOROLOJİ NEDİR?

Paylaş
 

 

METEOROLOJİ NEDİR?

Hava durumunu önceden öğrenmek için atmosfer şartlarını Inceliyen bilime «meteo rcloji» denir. Meteorologlar atmosfer şartla­rının iklim ve hava durumu İle olan ilgisini incelerler. Deniz ve hava ulaştırmasının çok geliştiği çağımızda hava durumunun önce­den bilinmesi birçok bakımlardan faydalı ol­maktadır. Bütün önemli ülkelerin meteorolo­ji istasyonları vardır.

Hava Durumu Nasıl Öğrenilir

Hava durumunu tahmin edebilmek için her şeyden önce aynı anda birçok yerlerdeki hava durumunun nasıl olduğunu bilmek gerekir. Bu bilgilerin en önemlisi hava basıncı, nemli­lik derecesi, rüzgârın doğrultusu ve hızıdır Bunlardan başka, bulutların cinsi, yağmur miktarı da bilinecek şeyler arasındadır. Meteoroloji istasyonlarının en önemli alet­leri «barometre», «termoemtre», «higromet­re», «anemometre», «yağmur ölçekleri»dir Barometre, havanın basıncını; termometre, sıcaklığını; higrometre, havanın nemlilik de­recesini; anemometre rüzgârların hızını; yağ­mur ölçekleri de düşen yağmurun miktarını ölçmeye yarar. Bu bilgilerin toplanmasından sonra sıra hava durumu hartasının çizilmesi­ne gelir.

Hava Durumu Haritası

Hava durumunu gösteren hartalar bütün bir ülke ölçüsünde yapıldığı gibi, küçük böl­geler için de yapılır. Hattâ bazı uçak alanla­rının meteoroloji istasyonları, alanın hava du­rumunu her saat başı yaptıkları hartalarla belirtîrler. Bu hartalarda alçak, yüksek basınç alanları, rüzgârın doğrultusu, hızı, görüş uzaklığı, sıcaklık, yağmur durumu, bulutların yüksekliği belirtilir.

Küçük yerlerin meteoroloji hartasını ya­parken okluğu gibi büyük bölgelerin bu cins hartasını yaparken de eşbasınç ve eşsıcaklık eğrilerinden faydalanılır (Bk. Eşbasınç Eğri­leri; Eşsıcaklık Eğrileri). Eşbasınç ve eşsıcaklık eğrileri, barometre ve termometreden fay­dalanılarak yapılır .

Hava tahminlerinin doğru çıkıp çıkmama­sı, her şeyden önce, tahmin edilen zamanın uzaklığına, yakınlığına bağlıdır. Uçaklar için yapılan hava tahminleri, genel olarak, 12 saat­lik, hattâ daha kısa bir süre İçin olur. Bu tah­minler %95 doğru çıkar. Bir gün sonrası için yapılan tahminlerin %85-90 doğru çıktığı gö­rülmüştür. Tahmini yapılan süre uzadıkça ya­nılma ihtimali artar. Hava durumunun bilinmesi uçaklar, gemi­ler için olduğu kadar günlük hayatımız için de faydalıdır. Yolculuklarımızı, kır gezintile­rimizi düzenlemekte meteoroloji haberlerinin faydası olur. Tarım için de hava durumunu önceden bilmenin paha biçilmez değeri vardır.

Hava durumunun öğrenilmesinde balonlar­dan da faydalanılır. Özel balonlara bağlanan meteoroloji aletleri kilometrelerce yukarı çı­karılır. Bu aletler, otomatik bir telsizle, at­mosferdeki hava durumunu meteoroloji mer­kezine bildirir. Balon patlarsa ona bağlı olan aletler paraşütle yere iner.

Türkiye Meteorolojisi

Türkiye’nin meteoroloji merkezleri Anka­ra’daki Devlet Meteoroloji İşleri Umum Mü- dürlüğü’ne bağlıdır. 1925’te yurdumuzda me­teoroloji işlerinin önemle ele alınması lüzu­mu üzerinde durulmuş, o zamanlar Tarım Bakanlığı’na bağlı bir Meteoroloji Enstitüsü ile Millî Savunma Bakanlığı’na bağlı bir ha­va rasat teşkilâtı kurulmuştu. 1937’de kabul edilen bir kanunla bu iki teşkilât Başbakan­lığa bağlı Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü’ne alındı. Bu teşkilâtın başlıca görevleri, yurdun tarım, savunma, sağlık ba kımlarındamn gerekli olan iklim bilgilerini derleyip yayınlamak; sivil ve askerî uçuşlara yararlı olacak meteoroloji şebekeleri kurmak; deniz seferlerini korumak için kıyılarda, sivil ve askerî deniz taşıtlarında meteoroloji istasyonları kurmak vs.’dir.

Devlet Meteoroloji İstasyonu’na bağlı olarak Esenboğa (Ankara), Yeşilköy (İstanbul) mil ¡etlerarası meteoroloji istasyonlarından başka. 10 kadar millî ve askerî meteoroloji istasyo nu, 50 kadar «klimatolojik meteoroloji» is­tasyonu, ayrıca 300 kadar da yağış istasyonu vardır .Meteoroloji istasyonlarından 100’e yakın bir kısmı alıcı-verici telsizle donatılmıştır. Bunla­rın gözlemleri günlük, 6 saatlik, 3 saatlik, 1 saatlik raporlar halinde Umum Müdürlüğün Is ticlâl Bürosu’na bildirilir. Burada alınan haber­lere göre meteoroloji haritaları yapılır. İstidlâl Bürosu’nun vardığı sonuçlar milletlerarası anlaşmalara uyularak, Umum Müdürlüğün Anka­ra’daki özel verici telsiz istasyonundan bütün dünyaya bildirilir. Bu büronun yaptığı tahmin­lerin  %85 doğrudur.

Bu yazı 100 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/