Mareşal Ferdinand  FOCH KİMDİR?,

Paylaş
 

Mareşal Ferdinand  FOCH KİMDİR?,(1851-1929)

Ünlü bir Fransız ma­reşalidir. Birinci Dün­ya Savaşı’nda Mütte­fik Orduları Başkomu­tanı ıdi.Mrşl. Foch, Fransa’ da Tarbes şehrinde doğdu. Subay çıktık­tan sonra, eserleri, as­kerî fikirlerinin açık­lığı, ikna kabiliyeti ile tanındı. 1894’te gene Mareşal Foch rai, 1911 ‘de tümen ko­mutanı, birkaç ay son­ra da kolordu komutanı oldu. Yaşlı olmasına rağmen gayet dinç, cevval, disiplinci bir komutan olarak tanınan Foch, I. Dünya savaşı’nın başlamasından biraz sonra, ilk de­fa o’arak Fransız ordularından birinin komu­tanlığına getirildi. 9. ordu komutanı sıfatiyle Marne Savaşı’nın kazanılmasında, yani Almanlar’ın Paris’e girerek Fransa’yı teslim olmak zorunda bırakmalarına engel olunma­sında, birinci derecede hizmet etti. 1915’te Kuzey Orduları Grupu komutanlığına atan­dı. Somme Savaşları’nda da başarı gösterme­si üzerine, 1917 mayısında Batı Cephesi Müt­tefik Orduları Başkomutanlığına getirildi, sa­vaşın bu en önemli cephesindeki milyonlar tutarında, 300’e yakın tümenden müteşek­kil Fransız, İngiliz, Amerikan, Leh, Belçika, Portekiz, Kanada vs. kuvvetlerinin yönetil­mesinde birinci derecede rol oynadı.

Nispetsiz sayıda asker ve malzeme üs­tünlüğüne dayanamıyan Almanlar, Make­donya cephesinin çözülüp arkalarının açık kalması üzerine, mütareke istediler. Foch, mütareke şartlarını ileri sürerken, Almanya’ yı çok ağır kayıtlar altına soktu. Bu suretle İkinci Dünya Savaşı’na götüren buhranı hazırlıyanlardan biri sayılır. Mrşl. Foch, bu arada, Ren boylarının işgal altında tutulması kararından caymadı.

1918 ağustosunda, yani savaşın artık ka­zanıldığının anlaşıldığı ayda, Foch’a, Fran­sa, İngiltere ve Polonya devletlerinin mare­şallik rütbeleri veri’pjs. Fransız Akade­misine üye seç Jmişti. Föch 78 yaşında öl­dü, Paris’te Invalides’e Napoleon’un yakı­nma gömüldü. Hâtıraları, tek taraflı olmak­la beraber, Birinci Dünya Savaşı’nın aydın­latılmasına yarıyan eserlerdendir; 2 büyük cilt halinde Türkçe’ye de çevrilmiştir.

Bu yazı 83 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/