MACARLAR

Paylaş
 

MACARLAR

Türklerle akraba olan bu kavim, uzun yüz yıllar kuzey Türk­lüğü arasında yaşamaktan doğan kültür birliğiyle Avrupa’da bir süre Türk kültürünü temsil etmekle Türk tarihinin bir öğesi ol­mak niteliğini kazanmıştır. En son araştırmalara göre Macarlar Fin Ogur boylarından Mansy’lerle Onogurların karışmasından doğmuş bir ulustur. Manseri Agaçcri gibi Ogurlar arasında ya­şayan bu kavme verilmiş ve zamanla bu ad Magyeri, daha sonra da Magyar (Macar) a dönüşmüştür. Macarların başka bir adı da Slavcadaki Ongur, Latincedeki Hungarus, Yunancadaki Ungros hiç kuşkusuz Onogurdan alman bir addır. Buna bir başka kanıtta yurt kuran Macar oymaklarından iki oymak Nyek ve Mcgyet dı­şında yedi oymağın adlarının hep Türkçe oluşudur. Bunlar, Yorma- tı, Kürt, Ker, Keşi, Tarhan İnag ve Kabar oymaklarıdır. Macarların ilk yurtlan Ural yöresinde idi. Avar ve Sabirlerin baskısı ile ön­ce kuzey Kafkasya’ya indiler, 889 da Peçeneklerin saldırıları üze­rine batıya doğru kayarak 896 yıllarında Karpat bölgesinde yer­leştiler. Macar geleneğine göre yurt kuran Arpad sülâlesi, Tu- nıl soyundan idi ki, bu kişinin Attilla’nın oğlu İrmik’in torunu ol­duğu söylenir. Bu da Macarların Türklükle olan bağlantılarına başka bir kanıttır. Macarların X. yüzyılda bile hem Türkçe, hem de kendi dillerini konuştukları da başka bir tarihî gerçektir.

X. yüzyıl başında Karpat bölgesine ve Macar ovalarına yerle­şen bu kavim, burada bulduğu Hun ve Avar kalıntılarıyle kayna­şarak kuvvetli bir devlet kurdu. Bütün Orta Avrupa’da ataları Avar ve Hunlar gibi dehşet salıcı bir akıncı güç oldu. Madrid’ten Hamburg’a, Kief’e dek bütün Avrupa Macar atlıların at koştur­dukları bir alan haline geldi. Ancak 955 te Saksonlar Augusburg yakınlarında Macarları yenilgiye uğrattılar. Bundan sonra Macarlar yavaş yavaş hıristiyanlaştılar. Kral İştvan (997 – 1038) bu dini resmen kabul etti. Bu olay ise bütün Türk kavimlerinin ortak ve en belirgin vasfı olan yeni bir durum yarattı. Türklerin kabul ettikleri dinin ve dolayısiyle kültürün en heyecanlı yayıcıları ve savunucuları olmak vasfını Macarlar da tekrarladılar. Katolik Hıristiyanlığın doğu cephesinde kalkanı haline geldiler.

http://bilelimmi.com/hazarlar/

http://bilelimmi.com/menteseogullari/

http://bilelimmi.com/bati-hunlari/

Bu yazı 324 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/