JÜRİ NEDİR?

Paylaş
 

JÜRİ NEDİR?

Her hangi bir işte hüküm vermek üzere toplanan kuruldur. Bu kurulu, hakkında hü­küm verilecek olan iş konusunda en yetkili kimseler meydana getirir. Hüküm ise, jüri üyeleri arasında yapılan bîr oylamanın sonu­cunda elde edilir. Resmî veya özel kurumların açtıkları yarışmalarda sonuçları bu gibi jü­riler kararlaştırır.

Ceza hukukunda, «vicdanî deliller» arasın­da bir de «Jüri» vardır.

Halktan seçilerek devletin yargı hakkına katılan «suçluluk ve dereceleri» hakkında mahkemece sorulacak sorulara, yalnız vicdan­larının kanaatine çore cevap vermeye çağırı­lan yurttaşlardan meydana gelen kurula «jü­ri» denilir. Jüri üyeleri, hiçbir tesir ve nüfuza kapılmaksızın, vicdanlarından gelen sese uyarak samimî kanaatlerini söyliyeceklerine dair mahkeme ÖNÜNDE andiçerler.

Bugünkü şekliyle Jürî, Ingiltere’de doğmuş­tur, Avrupa’ya, 1789 Fransız İhtilâli ile gir­miştir. Jüri huzurîyle bakılan yargılamalarda, jüriden, önce suçluluk hakkmdaki kanaati so­rulur, üyeler suçlunun suçluluğuna kanaat ge­tirmişlerse, bu defa da suçluluk derecesi hak­kmdaki kanaatlerini bildirmeleri istenir. Bi­rincisindeki «evet» veya «hayır» şeklinde ke­sin olmalıdır. Jüri, «hayır» demişse, mahke­me beraat kararı vermek zorundadır Jüri «evet» cevabını vermişse, mahkemenin önce­den tertiplediği sorulara geçilerek, faraza su­çun taammüden işlenip işlenmediği, hafifle­tici sebepler bulunup bulunmadığı hakkında- ki kanaati jüriden sorulur. Bundan sonra, ce­za terkibi hüküm verilmesi safhası gelir ki, bu iş tamamiyle mahkemeye aittir, jüri ka­rışmaz.

Jürinin lehinde ve aleyhinde çeşitli gö­rüşler vardır.

  1. a) Aleyhte olanlara göre; jüri üyeleri ada­let mesleği dışından seçtikleri, kanun ve hu-
    kok bilmedikleri için onların duygu rarafla- nnı harekete geçirmek kolaydır. D:ş tesirlere, efkâr-ı umumiyeye, basına çabucak tâbi ol­maları mümkündür Lüzumsuz yere, hafifle­tici sebeplerin varlığını kabul ettikleri görü­lür.

Tatbikatta, bir olayın maddî taraflariyîe hukukî yönünü ayırmak çok defa mümkün değildir; bu bakımdan, jüri usulü tamamiyle kalkmalıdır.

  1. b) Lehte bulunanlara göre; jüri üyeleri memur olmadıklarından hükümetin tesiri dı­şındadırlar. Ceza hukukunda suçun sübjektif yönünün önemi büyüktür, böylece cezanın şahsîleştirilmesine yardım ederler. Mahkeme­lerin müdahale ve tenkidden korunmasını sağlarlar. Bu bakımdan, jüri usulünü, yalnız ağır cezalı suçlarda değil, bütün suçlada uy­gulamak gerektiği yolundaki tavsiyeler, git­gide rağbet kazanmaktadır.

Türkiye’de jüri usulü yoktur. Bir aralık basm suçlarının muhakemesinde jüri bulun­durulması teklif edilmişse de kabul olunma­mıştır.

Bu yazı 133 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler