JÜPİTER NEDİR?

Paylaş
 

JÜPİTER NEDİR?

Gezeğenlerin en büyüğüdür. Güneşten uzak­lık bakımından Merkür, Venüs, Dünya ve Mars’ın arkasından beşinci gelir. Yüzölçümü dünyanın 130 katıdır. Bu dev gezeğenin 137.990 km. uzunluğundaki çapı da Dünya’ nın çapından 11 kat büyüktür. Hacim bakı­mından Jüpiter, Dünya’nın 1.300 katıdır. Bu­na karşılık yoğunluğu dünya yoğunluğunun ancak dörtte biri kadardır. Bu bakımdan, an­cak 1.300 Dünya, Jüpiter’in kapladığ’ yeri doldurabildiği halde 317 tane Dünya, Jüpiter’
in ağırlığına eşit olur. Dünyada 50 kilo gelen bir insan Jüpiter’de 132 kilo gelir. Bu geze­ğenin yoğunluğu da Dünyanınki kadar olsaydı, aynı insanın orada 750 kilo geimesi gerekirdi.

Jüpiter’in Güneş’ten uzaklığı Dünyanın uzaklığından 5,2 defa daha fazla, 777.000.000 km. dir. Bu uzaklıkta Güneş’in çevresindeki bir dönüşü 11,36 yılda (4.333 günde) ta­mamlar. Jüpiter’in günü dünya gününün yan­sından daha kısadır. Bu büyük gezeğen kendi çevresindeki dönüşünü 9 s. 50 d. da tamam­lar. Buna karşılık, onun bir yılı hemen he­men 12 dünya yılına eşittir. Ekseninin eğik­liği Dünya’mnkinden a2 olduğu için, orada mevsim değişikliklerinin Dünya’dakinden daha az olduğu sanılmaktadır. Jüpiter’e teleskopla bakıldığı zaman daire biçiminde görünmez; kutuplar üzerinden belirli bir şekilde basıktır.

Jüpiter’in Atmosferi ve Iç Yapısı

Jüpiter en parlak gezeğenler arasındadır. Güneşten gelen ışınların % 51 ‘ini yansıtır. Parlaklık bakımından Venüs’ten sonra gelen Jüpiter yıldızlar arasında kolayca farkedile- billr.

Jüpiter atmosferinin kalın bulut tabakala­rından ibaret olması bu gezeğenin yapısının incelenmesine imkân veremez. Jüpiter’i çev- reliyen kalın bulut ^âbakası devamlı hareket halindedir. Sıcaklığı — 138u olan bu bulut atmosferin üzerinde koyu renkli kuşaklar gö­rülür. Jüpiter’in yüzünde yerinde duran hiç­bir nokta yoktur. Bu bakımdan, gezeğeni in­celemekle güçlük çekilmektedir. Atmosferi meydana getiren bulutların su buharından meydana gelmediği bir gerçektir, çünkü o sı­caklıkta su zerreciklerinin buharlaşmasına im­kân yoktur. Bu bulutların başka maddelerle de karışmış amonyak gazından ibaret olduğu sanılıyor, çünkü amonyak — 78° de donar.

Jüpiter’in iç yapısının Dünya gibi katı hal­de olduğuna muhakkak nazariyle bakılmak­tadır.

Kırmızı Benek ve Uydular

Jüpiter’in ilgi çekici özelliklerinden biri 1878’cle dikkati çeken kırmızı benektir. 48. 000 km. uzunluğunda, 11.000 km. genişliğin­de olan benek birkaç yıl göründükten sonra gözden kaybolmuş, 1919, 1927, 1936’da ye­niden görünmüştür. Bazı bilginler bunun bu­lutları aşan çok yüksek bir yayla olduğunu ileri sürüyorlarsa da hareketler, bulutların üstünde dalgalanan birşey olduğunu göster­mektedir.

Jüpiter’in 12 uydusu vardır. Bunlardan en büyükleri olan ilk dördü 1610’da Galileo tarafından keşfedilmiştir, Bu en büyük dört uydu içinde «Ganyme.de» diye adlandırılan km. lik çapıyla ilk yeri tutar. Son keş­fedilen 6 uydu pek küçüktür, çapları 100 km. yi bulmaz. S. B. Nichclson’un 1951‘de keşfet­tiği en son uydu sadece 22 km. çapındadır. Küçük uyduların Jüpiter’den uzaklığı 20.000. 000 km. yi geçer

Bu yazı 111 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler