İSLAM TARİHİ

Paylaş
 

İSLAM TARİHİ

 

 • İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası
 • Kabileler var. → siyasi birlik yok.
 • Sınıf farklılıkları var. → sosyal eşitlik yok.
 • Haram ayları → Kültürel birlik var.

( Kâbe, panayırlar, yarışmalar )

–     Ekonomik uğraş                    → tarım + hayvancılık + ticaret

–     Din: putperestlik, Yahudilik → dinsel birlik yok.

–     Mekke → ticaret → Hz. Muhammed               Medine → tarım

 

 • Hz. Muhammed’in Hayatı
 • 571’de Mekke’de doğdu.
 • Babası: Abdullah                                         Annesi: Amine

Kureyş kabilesinin Haşimi kolu                          Beni Zühre kabilesi

Doğmadan kaybetti.                                            6 yaşında kaybet.

 • 8 yaşına kadar dedesi Abdulmuttalib, sonra amcası Ebu Talip’in yanında kaldı.
 • Gençlik çağında amcasının yanında kervanlarda çalıştı.
 • Doğruluğu, dürüstlüğü sayesinde “El-Emin”( Güvenilir ) unvanını aldı.
 • 25 yaşına geldiğinde Hz. Hatice ile evlendi.
 • 610 yılında Hira ( Nur ) Dağı’nda ilk vahiy geldi.
 • İlk inananlar: Hz. Hatice, Hz. Ali, Hz. Ebu Bekir, Hz. Zeyd’dir.
 • Mekke’nin ezilenleri Hz. Muhammed’in etrafında toplanırken, zenginler kendi güçlerini kaybedeceklerini düşündükleri için böyle yapmamışlardır.

 

 • Hz. Muhammed Dönemi Olayları

– Medineliler   →   Hz. Muhammed   }   I.Akabe Biati

                                                               II.Akabe Biati

Hicret ( 622 )   →   – İslam Devleti kuruldu.

– Medine başkent oldu.

– Kardeşlik Sözleşmesi: Müslümanlar arasındaki dayanışma ve

Kardeşlik duygusu güçlendi.

– Vatandaşlık Antlaşması: İlk anayasadır.İç ve dış güvenliği sağladı.

Mekkeliler için kişiler arası ilişkileri düzenledi.

– Hz.Muhammed’in 2 yetkisi oldu. Din başkanı ve devlet başkanı

– Şam ticaret yolu tehlikeye girdi.

 

Bedir Savaşı   →   – İlk savaş ve ilk askeri başarıdır.

– İslam savaş hukuku oluştu.

– okuma yazmanın önemi anlaşıldı.

 

Uhud Savaşı   →   – Müslümanlar siyasi prestijlerini korumak için Mekkelileri takip

Etmişlerdir.

– Hz. Muhammed’in sözlerinin önemi anlaşıldı.

 

Hendek Savaşı   →   – Son savunma savaşıdır.

– Hz. Muhammed’in istişareye önem verdiği göze çarpmaktadır.

 

– Hudeybiye Antlaşması   →   Siyasi açıdan Müslümanların varlığı resmen tanındı.

Maddeleri: 1) Müslümanlar o yıl hac yapmayıp geri dönecekler, ertesi yıl 3 gün süreyle silahsız olarak Kâbe’yi ziyaret edebilecekler.

Yorum: Mekkelilerin Müslümanlardan çekindiklerini göstermektedir.

 

2) Reşit olmadan Müslüman olan Mekkeliler Medine’ye alınmayacak.

Yorum: Başlangıçta Müslümanların aleyhine sonradan lehine olan bir maddedir.

 

3) Taraflar arasında 10 yıl savaş yapılmayacak.

Yorum: Barış ortamı İslamiyet’in yayılması için uygun ortam oluşturmuştur.

 

4) İki taraf Arap kabilelerine yardım etmeyecek.

Yorum : İki tarafın gücü sınırlanmıştır. Bozulan madde budur.

 

Haber’in Fethi   →  – İlk toprak kazancı

– İlk taarruz savaşıdır.

– Şam ticaret yolunun denetimi Müslümanların eline geçti.

 

Mute Savaşı   →   – İlk Bizans savaşıdır.

 

Mekke’nin Fethi   →   Müslüman – Mekkeli çatışması sona erdi.

 

Huneyn Savaşı   →   Mekke’nin fethi pekişmiştir.

 

Taif Seferi   →   Müslümanlar Hicaz’a hakim oldu.

 

Tebük Seferi   →  – Hz. Muhammed’in son seferidir.

– Şam’da görülen veba salgını nedeniyle ilk kez karantina uygulaması

Yapıldı.

 

 

DÖRT HALİFE DÖNEMİ ( Cumhuriyet Dönemi )

 

 • Hz.Ebubekir Dönemi:
 • Yalancı peygamberler, dinden dönenler, zekat vermeyenler meseleleri çözümlendikten sonra dış fetihlere önem verildi.
 • Kur’an-ı Kerim kitap haline getirildi. →  Amaç dini koruma ve yaymadır.
 • İslamiyet Arap yarımadası dışında da yayılmaya başlıyor. →  Çok uluslu yapı oluşuyor.

 

 • Hz. Ömer Dönemi:
 • Sınırların genişlemesine paralel devlet kurumları oluşturuldu.( İkta sistemi, adli teşkilat, düzenli ordu. Vb.)

 

 • Hz. Osman Dönemi:
 • Kur’an-ı Kerim çoğaltıldı. →  Amaç dini koruma ve yayma
 • İlk İslam donanması oluşturuldu.( Kıbrıs, Rodos, Girit)
 • Hazar Türkleri ile mücadele edildi.

 

 

 

 • Hz. Ali Dönemi:
 • İç çatışmalar yoğun bir şekilde yaşandı. →  Bu durum fetih hareketlerinin durmasına neden olmuştur.( Deve Olayı, Sıffin Savaşı, Hakem Olayı)

 

NOT: Ülke içinde kabilecilik veya ırkçılık yolundaki her türlü faaliyet eşitliği bozduğundan İslam’da birlik ve beraberlik de bozulmuş olmaktadır. Aynı zamanda İslamiyet’e aykırı bir durumdur.

 

 

 

 

 

 

EMEVİLER

 

 Halifelik babadan oğla geçmeye başlamıştır.(saltanat)

 

Irkçı ve

Çabuk yıkılmalarında etkili olmuştur.

 

Askeri bir özellik gösterir.

Fetih hareketlerine neden olmuştur.

İslam kültürünün gelişmesine katkıda bulundular.( mimari, resim, heykel )

 

Kerbela Olayı: Şii – Sünni → dini ve kesin ayrılık

Arapça resmi dil ilan edildi.

Arap parası basıldı.                  Arap milliyetçiliğini gösterir.

Mevali politikası takip edildi.

 

 

 

 

ABBASİLER

 

 • Abbasiler İslamı fetihler yoluyla değil, bilim, sanat, kültür ve medeniyet yoluyla yaydılar.
 • Eski Yunan, Helen eserlerini Arapça’ya çevirerek okullarda okuttular.
 • İslam Rönesansı yaşandı.   →   Tercümeler devri
 • Abbasiler Emevilerin aksine mevali politikası gütmemiştir.   →   Ümmetçidirler.
 • Devlet kademelerinde farklı milletlerden olanlara özellikle de Türklere geniş yetkiler vermişlerdir.   →   Türklerle ilgili olumlu gelişmeler yaşanmıştır.
 • Devletin ulaştığı gücü gösteren en önemli eser Binbir gece masallarıdır.
 • Komutanlıklara Türkler getirilip geniş yetkiler verildiği için devlet bir süre sonra bağımsız beyliklere bölünmüştür.

 

NOT : İslamiyetin Avrupa’ya kadar yayıldığını ve Avrupa’yı etkilediğini gösteren en önemli eser Elhamra Sarayı ve Kurtuba Camiidir.

 

NOT : X. Yüzyılda İslam dünyasında 3 ayrı halifelik vardı.

Bağdat’ta Abbasiler

İspanya’da Endülüs Emevileri

Mısır’da Şii Fatimiler

 

 

 

 

TÜRK İSLAM TARİHİ

 

BATI

Bizans

Bizans

Bizans

Bizans

Bizans

ARAP YARIMAD.

Cahiliye Devri

Hz.Muhammed Devri

Dört Halife Devri

Emeviler

Abbasiler

ORTA ASYA

Hunlar

I.Göktürk Devleti

I.Göktürk Devleti

II.Göktürk Devleti

Uygurlar

UZAK DOĞU

Çin

Çin

Çin

Çin

Çin

T  A  L  A  S       S  A  V  A  Ş  I ( 751 )

                                ( + )                             ( – )

Talas Savaşı’nın Sonuçları :

 • Orta Asya Çin egemenliğinden kurtuldu.
 • Kağıt, matbaa, barut, pusula Çin dışında da Orta Asya’da yayıldı.
 • Türkler İslamiyeti kabul etmeye başladılar.
 • İslamiyet Orta Asya’da yayılmaya başladı.

 

KARAHANLI DEVLETİ

 • Batı ve Doğu Türkistan’da kuruldu.
 • Kurucusu Bilge Kül Kadir Han’dır.
 • Türkçe’nin ve Türk kültürünün korunmasına önem verdiler.
 • Türkçe’yi resmi dil kabul ettiler. ( Veraset anlayışı, Kut anlayışı, İkili Teşkilat )
 • Sosyal devlet anlayışına sahipler ( kervansaraylar, hastaneler, medreseler yapıldı.)
 • Türk – İslam kültürü oluşmaya başladı.

 

GAZNELİ DEVLETİ

 • Samanoğulları toprakları üzerinde kuruldu.
 • Kurucusu Alp Tegin’dir.
 • Çok uluslu yapıya sahip olduklarından milli özelliklere sahip değillerdir.
 • Resmi dil : Arapça

Edebi dil : Farsça               Türkçe’nin gelişimi yavaşladı.

Konuşma dili : Türkçe

 

 

BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ

 

 • Dandanakan Savaşı } Gazneliler yıkılış sürecine girdi.

Büyük Selçuklu Devleti resmen kuruldu.

 • (1048 ) Pasinler Savaşı } İlk Selçuklu – Bizans Savaşıdır.
 • ( 1055 ) Bağdat Seferi } Türkler İslam dünyasının koruyucu gücü olmuştur.

Halife Tuğrul Bey’e “Doğu’nun ve Batı’nın Sultanı”

Ünvanını vermiştir.

 

 

 

 

 • ( 1071 ) Malazgirt Zaferi } Anadolu’da feodal nitelikli ilk Türk beylikleri kuruldu.

Danişmentliler : Sivas                       – Anadolu Türkleşti, İslamlaştı.

Mengücekler : Erzincan-Kemah          – Ermeni, Gürcü, Bizans ve Haçlılara

karşı

Artuklular : Mardin, Diyarbakır,Elazığ             Anadolu’yu savundular.

Saltuklular : Erzurum                         – Kutalmışoğlu tüm bu beylikleri

kendine

Çaka Beyliği : İzmir                           bağladı.Anad.Sel.Dev.’ni kurdu.

 

Büyük Selçukluların en parlak devri Melikşah devridir.

 • Nizamiye Medresesi
 • Celali takvim
 • Batıniler tarafından öldürüldü.
 • Yıkılış Nedenleri :
 • Taht kavgaları
 • Atabeylerin çalışmaları
 • Batınilik
 • Haçlı Seferleri
 • Abbasi halifelerinin siyasi güçlerine kavuşmak istemesi
 • Katvan Savaşı : Karahitaylar – Selçuklular

( + )                  ( – )

 

 

Hazırlayan

Aslı Çekiç

Bu yazı 263 kere okundu.
 • Site Yorum
 • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/