II.AHMET KİMDİR?

Paylaş
 

II.AHMET KİMDİR?

II.AHMET  (1643- 1695), yirmi birinci Osmanlı padişahıdır. Sultan İbrahim ile Muazzez  Sultan’ın oğlu­dur. 1691 de kardeşi II. Süleyman’ın ölümü üzerine tahta çıkmış­tır. II.Ahmet tahta geç­tiği zaman, İmparator­luk, İkinci Viyana Kuşatmasiyle uğraşmsktaydı. Köprülü Fazıl Mustafa Paşa’nın, ağus­tos 1961’de, Avusturyalılarla yaptığı savaşta şehit düşmesi askerin maneviyatını bozmuş, ordunun Belgrad’a doğru çekilmesine sebep olmuştu. Bununla beraber AvusturyalIlar da fazla miktarda in­san kaybettiklerinden, ayrıca Tuna’daki do­nanmaları Türkler tarafından mağlûp edil­diğinden, geri çekilmekte olan Osmanlı Ordusu’nu takip edememişlerdi.

II.Ahmet‘in Mustafa Paşa’nın ölümü üze­rine Arabacı Ali Paşa’yı sadrazamlığa getir­diğini görüyoruz. Yeni sadrazam, dirayetsiz, gayretsiz, aynı zamanda zalim bir kimseydi. Devlet adamları arasında giriştiği birtakım lüzumsuz temizlik hareketleri Osmanlı or­dusunu büsbütün sarstı. Ordu, bütün sınır boyunca savunmaya çekilmek zorunda kaldı. Kısa bir müddet sonra onun yerine sadra­zamlığa gelen Hacı Ali Paşa ise hemen sefere çıkmakta tereddüt etmedi; ancak, savaş ol­madı, Sadrazam da Belgrad kalesini tamir ettikten sonra geri döndü. Bir yıl sonra Hacı Ali Paşa da padişah  II.Ahmet le aralarında çıkan bir anlaşmazlık yüzünden sadrazamlıktan ayrıl­dı, yerine 1693 te Bozoklu Mustafa Paşa tâ­yin edildi. Mustafa Paşa Erdel’i AvusturyalI­lardan kurtarmaya çalışmış, fakat yurda dö­nüşünde birtakım entrikalarla yerinden uzak­laştırılarak bu defa da sadrazamlığa Sürme­li Ali Paşa getirilmiştir. Onun sadrazamlığı sırasında Venedikliler Sakız adasını, Dalmaçyadaki Gabella kalesini zaptettiler.

II.Ahmet zamanında devletin iç durumu da çok karışıktı. Suriye, Irak ve Hicaz’da yer yer ayaklanmalar oluyordu. Bu padişah, ha­yatının kırk yedi senesini sarayda bir mah­pus olarak geçirdiği için, son derece karar­sız, asabi mizaçlı bir insan olmuş, hüküm­darlık hayatında hiçbir varlık, gösterememiş­tir. II.Ahmet Dört yıllık saltanatı sırasında dört sadra­zam değiştirmesi bunu ispat eden bir delil­dir. II.Ahmet Daima çevresinin tesirinde kalır, çabuk kızardı. II.Ahmet şiir ve musikiden çok hoşlanırdı..

II.Ahmet   Edirne’de ölmüş, cenazesi İstanbul’a getirilerek Kanuni Süleyman Türbesine gömülmüştür.

Bu yazı 152 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/