Hz MUSA HAYATI

Paylaş
 

   Hz MUSA HAYATI

Hz MUSA, . Musevilik dininin peygamberi­dir. Hayatı üzerine edinilen bilgiler, daha çok, Museviler’in din kitabı olan Tevrat’a dayanır.

Hz. Musa doğduğu sırada İsrailoğulları Mı­sır’da bulunuyorlardı. Mısır’ın yerlisi olan Kıpt kavmi, İsrailoğulları’na hor bakarlardı. Onları, köle gibi, ağır işlerde kullanmaya, çe­şitli eziyetler etmeye başlamışlardı. Israiloğul- ları günden güne çoğaldıkça da fena halde ta­salanıyorlardı. Buna rağmen, dedelerinin ül­kesi olan Ken’an iline gitmek istiyen bu insan­ların yakasını bırakmıyorlar, her gün yeni ver­giler, yeni eziyetlerle onları eziyorlardı. İsrail- oğulları on iki «sıbt» (soy) du. Her soy, Ya- kup’un oğullarından birinden geliyordu. Bir­leşseler büyük bir kuvvet meydana getirebilir­lerdi ama, kendilerini bir araya getirecek bir başları yoktu.

O sırada Firavun’un kâhinlerinden biri, İs- railoğulları’ndan bir erkek çocuk doğacağını, Mısır’ın bu yüzden zarar göreceğini, felâkete uğrayacağını haber verdi. Firavun, bundan ürktü, Israiloğuları’ndan doğacak her erkek çocuğun öldürülmesini emretti.

Yakup’un üçüncü oğlu olan Levi soyundan Umran’ın bir oğlu oldu. Anası onu öldürülme­sin diye, hasır bir sepete koyup Nil nehrine salıverdi. Firavun’un karısı Asiye, sarayının Önünden geçen sepetin içindeki çocuğu gör­dü, onu aldı, evlât edindi. Büyüyünce kendi işlerinde çalıştırmak istiyordu. Yalnız, çocuk kimseden süt emmiyordu. Birçok sütana ge­tirttiler. Çocuk (Musa) ancak annesinin me­mesini aldı. Böylece, Musa’yı, kendi annesi, sarayda büyüttü.

Musa’nın Mucizeleri

Musa, bir gün Mısır’da gezerken bîr Mısır­lının, Israiloğulları’ndan birini haksız yere döverken gördü, adamı bir yumrukta öldürdü. Elinden böyle bir kaza çıktığı için artık Mısır’ da duramazdı, kaçarak Medine’ye gitti, Şuayp Peygamberin bir kıziyle evlenip orada kaldı. Yıllarca sonra, kendi kavmine dönmek üzere, çoluk çocuğunu alıp yola düştü. Sina Yarıma­dasında Tûr Dağı’na çıkınca orada, Tanrı’yla «görüştü.» Tanrı’nın emirlerini, peygamberlik, kurtarıcılık hükmünü aldı. Mısır’a gelince ağabeysi Harun’la anlaştı. İkisi Firavun’un karşısına çıktılar, onu hak dinine davet etti­ler. Firavun Mısır’da kendisinden başka tanrı olmadığını söyliyerek Musa’yla alay etti. Mu­sa, elindeki asâyı yere bıraktı. Asâ hemen ejderha oldu. Firavun AAusa’yı sihirbazlıkla suçladı, Mısırlı büyücülerle yarışa davet etti. Bu yarışmada Musa’nın asası, öbür sihirbaz­ların hünerlerini hiçe indirdi. Firavun buna pek kızdı. İsrailoğulları ise Musa’nın yüceliği­ni anlamış, onun çevresinde toplanarak sözle­rine iman etmişlerdi. Bunun üzerine Firavun, Israiloğulları’nın Mısır’dan çıkıp gitmelerine izin verdi. Sonra da pişman oldu. Bütün as­keriyle peşlerine düştü. Kızıldeniz kıyısında onlara yetişti. Musa asâsını yere vurunca de­niz yarıldı. İsrailoğulları bu geçitten geçtiler. Firavun’la ordusu da Kızıldeniz’e girmişlerdi. Musa asâsını bir kere daha vurdu. Deniz ka­pandı. Firavun’la askerleri boğulup öldüler.

Musa, Ürdün kıyılarına gelip Eriha şehri karşısındaki dağa çıktı. Oradan, İsrailoğulia- rı’na vâdedilen Ken’an İli’ni (Filistin’i) sey­retti. Yalnız, oraya varamadı. Yuşâ’yı kendi­sine vekil tâyin ederek öldü.

Musa’nın kurduğu din, İsa’ya kadar, tek «semavî» (yani Tektanrılı, kutsal kitaplı) inanç olarak kaldı. Ondan sonra gelen pey­gamberler de hep Musa şeriatine göre iş gör­düler. Tevrat «Ahd-i atîk» adiyle din kitapları oldu. Musa’nın şeriatı, Sina Dağı’nda kendi­sine buyrulan meşhur On Emir’e dayanır, ki şunlardır:

1 — Puta tapmıyasın; 2 — Boş yere Yeho- va’nın (Tanrı’nın) adını anmıyasın; 3 — Altı gün çalışıp yedinci gün dinlenesin; 4 — Ana- na-babana saygı gösteresin; 5 — Adam öldür- miyesin; 6 — Zina etmiyesin; 7 — Komşu­nun malını çalmıyasın; 8 — Yalan söylemi- yesin; 9 — Rüşvet almıyasın; 10 — Kurban kesmiyesin.

Musa’yı, Moab ülkesinde bir dereye gömdü­ler. Mezarı belli değildir. 120 yaşında öldüğü söylenir. Hz. Musa, Müslümanlarca da hak peygamberi olarak tanınır.

Bu yazı 67 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler