• DOLAR
  6,8251
  %0,07
 • EURO
  7,5948
  %0,38
 • ALTIN
  380,67
  %0,39
 • BIST
  8,4977
  %0,83
Homeros Kimdir?

Homeros Kimdir?

Homeros Kimdir?

Homeros, destanları günümüze ka­dar gelmiş en eski Yunan ozanıdır. Ama yaşadığı konusunda hiç bir şey bilinmiyor; hattâ M.ö. IX. yy.da ya­şadığı bile kesin değildir. Rivayete göre, Ilyada ve Odisseia onun eseri­dir. Ama bu iki destanın üslûbu, esin kaynağı ve konusu birbirinden çok farklıdır, bunun için bazı tarihçiler, bu iki eserin tek bir yazar tarafın­dan yazılmadığı inancındadır: onlara göre bunlar, daha çok, yüzyıllar için­de birçok aed (İlkçağ’ın en eski dö­nemlerinde yaşamış gezgin halk ozan­ları) tarafından söylenmiş şiirlerin derlenmesinden oluşan masallardır. Başka araştırmacılarsa aynı yazarın, îlyada’yı gençliğinde, Odisseia’yı yaş­lılığında yazdığını savunur. Günümüz­de bu sorun henüz çözümlenmiş de­ğildir ve destanların yazılış tarihi de ancak yaklaşık olarak söylenebilir.

Truva Savaşı

İlyada, Truva Savaşı’nın efsaneli hi­kâyesini anlatır. Truva kralı Priam’- ın oğlu Paris, İsparta kralı Menelas’ın karısı Helena’yı kaçırıp kendi ül­kesine götürür. Buna öfkelenen bü­tün Yunanlılar Mykenai kralı Aga- memnon’un yönetiminde, Yunanis­tan’ı Küçük Asya’dan ayıran boğazı (Çanakkale Boğazı) aşıp Truva ken­tini (buraya îlion da denirdi, îlyada adı buradan gelir) kuşatırlar. En güç­lü Yunan tanrıları (Apollon, Hera, Zeus), iki taraftan birine katılırlar: kimi (Priam ve Hektor gibi) Truvalıları, kimi de (Odisseus, Akhilleus, Patrokles, Aias gibi) Yunanlıları tu­tar.

Truva Savaşı’nda özellikle iki önem­li olay geçmiştir: bunlardan biri, Ak­hilleus ile Hektor arasında geçen ve Hektor’un ölümüyle son bulan çatış­ma; diğeri, on yıllık kuşatmadan son­ra, kente sokulan tahta at sayesinde Truva’nın alınışıdır.

Odisseus un serüvenleri

‘Odisseus, Truva’nın alınışına katı­lan Yunan krallarından biridir; Odis- seia, onun Yunanistan’a dönüşü sıra­sında başından geçen çeşitli serüven­leri anlatır: Odisseus anayurduna, ka­rısı Penelope ile oğlu Telemakhos’un kendisini bekledikleri İthake Adası’- na, ancak on yılda geri dönebilir.

Odisseus’un kahramanlıkları pek çoktur; yurduna dönerken alnında tek gözü bulunan ve acımasız, kor­kunç bir dev olan Kiklops’un elinden kurtulur, gemicileri büyüledikten sonra onların teknelerini batıran Si- renalarm (kuş ve balık biçimli kadın­lar) ahenkli şarkılarına kapılmaya­rak, onlara karşı gelmeyi başarır. Ni­hayet Odisseus yirmi vıl sonra sara­yına döner ve ok atmadaki olağan­üstü ustalığıyla kendini tanıtır.

tarihsel kanıtlar

Anlatılan olaylar hayalî olmakla bir­likte îlyada ve Odisseia M.Ö. 1000 yıllarında Yunanlıların günlük yaşan­tısı konusunda değerli bilgiler verir. Çoğu duygulandırıcı ve eğlendirici o- lan bir çok ayrıntı, onların neler ye­diklerini, nasıl giyindiklerini, nere­lerde ve hangi koşullar altında yaşa­dıklarını açıklar. Yunanlıların savaş teknikleri, toplumsal örgütlenmesi ve inanışları bu destanlardan öğreni­lir.

Bu şiirler bövlece, zaman zaman ar- keologlarca da doğrulanan pek de­ğerli birer tarihsel kanıttır. Nitekim Truva’nın kalıntıları, îlyada’da anla­tılanlar sayesinde, 1870 yılında Alman bilgini Schliemann tarafından bulunabilmiştir.

Sosyal Medyada Paylaşın:
Etiketler:
Homeros Homeros Kimdir

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YORUM