HİNDUİZM NEDİR?

Paylaş
 

HİNDUİZM NEDİR?

Brahmancılık da denilen Hindu luk, Hindistan’da egemen olan dindir: 500 milyon kişi Hinduluğa bağlıdır. Bu din M.ö. II. ve I. binyıllar dan kalma metinler bütünü olan Ve­da’ lara dayanır. Veda, yüce bilginin açıklanması kabul edilir («veda» söz­cüğü «bilmek» anlamına gelir).

Brahman

Brahman, Veda ve Veda yöntemle­ri bilimidir. Bu bilime yalnız brahmanlar, yani din adamları kastına mensup olanlar sahiptir. Ama brah­man, her şeyden önce, mutlak, yani  her şeyi yaratan yüce ilke demektir. Brahman, mutlak ilkeden Brahma’ya, yani yaratıcı tanrıya dönüşmüştür. Veda metinleri, Brahmanm yanı sıra başka tanrıları da kabul eder: varo­luşun koruyucusu Vişnu ve dünyanın tahripçisi Sıva. Bu temel tanrıların çevresinde daha birçok tanrı bulunur.

Bu tanrılardan biri dünyaya indiği za­man hangi canlının biçiminde görü­nürse ona «avatar» denir. En ünlü avatarlar, Vişnu’nun avatarlan olan Krişna ve Buda’dır. Buda, kötülüğü yenmek için sık sık dünyaya döner.

Tanrılar da tıpkı insanlar gibi davranır. Ruh göçümü kuralı onlar için de geçerlidir, yani bu dünyada tanrı­lar da ölümlüdür; gökyüzünde ya da erişilmez bir dağın doruğunda oturur­lar. Tanrılaştırılmış hayvanlar da var­dır.

 

Bhakti (bakti)

Bhakti, Hinduluğun en önemli din­sel ayinidir. Bu, insan ile tektanrı a- rasında kişisel bir ilişki kurmağa ça­balayan bir tür kendini adayış ayini­dir. Tasavvuf düşüncesine dayandırı­lır; insanın, bedeninden ve dünya ile bağlantılarından kurtulmasını amaç­lar; ayrıca, insanı bilgisizliğinden de kurtarır. Bhakti, kurtuluşa ve sağdu­yuya ulaşmanın tek çaresi değildir. Bunun daha birçok yolu ve yöntemi vardır. Bu yöntemlerin en önemlile­rinden biri çileciliğe dayanan *yoga yöntemidir.

Kastlar

Hinduluk, yarattığı toplum siste­minden ayrılamaz. Toplumu o da hi­yerarşik olarak dört kasta bölmüş­tür. Brahmanlar, dorukta, din adam­ları kastını meydana getirir, manevî ve adlî yetkileri ellerinde tutarlar. Or­tada soylular, asker ve siyaset adam­ları kastı vardır. Nihayet, çiftçilerle zanaatçılar da zenginlikleri üretmekle yükümlü iki kastı oluştururlar. Bu kastların altında, tapınaklara gireme­yen ve köy dışında yaşayan «parya­lar» veya «dokunulmazlar yer almış­tır.

Resmî olarak toplumun bu tür bö­lünmesi 1950’den beri ortadan kalk­mıştır, ama geleneklerin ağırlığı, hâ­lâ toplum kastları arasındaki ayrıca­lıkları pek canlı biçimde sürdürmek­tedir.

http://bilelimmi.com/hristiyanlik-nedir/

http://bilelimmi.com/psikanaliz-nedir/

http://bilelimmi.com/rufailik-nedir/

Bu yazı 208 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler