Helen KELLER KİMDİR

Paylaş
 

             Helen KELLER KİMDİR

Kör ve sağır olduğu halde ünlü bir yazar o- lan müstesna insanlar­dan biridir. Helen Kel­ler, Amerikalı’dır. İki yaşına yaklaştığı sıra­larda geçirdiği önemli bir hastalıktan sonra kör ve sağır oldu. Böy- lece konuşmayı öğre­nemeden büyüyen bu genç kız, dış dünya İle bir ilgi kuramadan, 6 yaşına geldi.

Helen Keller, 6 yaşına bastığı zaman ailesi onu, öğrenimi hakkında akıl danışmak üzere. Doktor Alezander Graham Belle götürdü. Te­lefonu icat ermiş olan Doktor Bell, aynı za­manda Boston’da, sağır ve dilsiz çocuklara okuma yazma öğretebilecek öğretmenler yetiş­tiren bir okul açmıştı. Graham Bell, Helen Keller’in babasına, Boston’daki Perkins Oku- lu’ndan bir özel öğretmen tutmasını tavsiye etti. Bir süre sonra, bu okul mezunlarından Anne Mansfield Sullivan, Helen Keller’e öğ­retmen oldu. Anne Sullivan’ın kendisi de bir zamanlar kör olduğu halde sonradan tedavi edilerek kısmen görmeye başlamıştı. Anne Sullivan, Helen Keller’e bir ayda okuyup yazmayı öğretti ve ölünceye kadar öğrencisi­nin yanından ayrılmadı.

Anne Sullivan öğrencisine okuyup yazma­yı, parmakları kullanarak okunan özel bir al­fabe sayesinde öğretmişti. Helen Keller’in, al­fabeyi öğrendikten sonra, okuyup yazmada İlerlemesi kolay olmuş ve Braille alfabesi  (Bk. Braille) sayesinde, özel bir daktilo ma­kinesi kullanarak, yazılar yazmaya başlamıştı. On yaşına geldiği zaman sağır ve dilsiz işaret­leriyle derdini anlatabiliyordu. Ancak o bu­nunla yetinmedi, herkes gibi konuşabilmek için sağırlar okuluna devam etti. Onaltı ya­şına bastığı zaman artık herkes gibi konu­şabiliyordu. Okumaya büyük bir hevesi olan Helen Keller, 1900 yılında Radcliff Koleji’ ne yazıldı, 1904’te buradan bir şeref tale­besi olarak diploma aldı. Öğrenciliği sıra­sında yanından ayrılmıyan Anne Sullivan, Helen Keller’e derslerini hazırlamakla, okul­da öğrendiklerini evde açıklamakla büyük yardımlarda bulunuyordu.

Helen Keller, Radcliff Koleji’ni bitirdikten sonra bütün hayatını ve gelirini kör çocukla­rın öğrenimi ve yetiştirilmesi için harcamaya karar verdi. Konferanslar vermeye, kitap yaz­maya ve gazetelere makaleler göndermeğe başladı. Eline geçen bütü. parayı kör çocuk­lara yardım cemiyetlerine yatırıyordu.

1931’de körlere yardım için kurulan bir cemiyete verilmek üzere bir milyon dolar yardım topladı. Daha sonra iki milyon dolar­lık sermayesi olan Helen Keller Fonu’nu kurdu.

  1. Dünya Savaşı sırasında Helen Keller, savaşta kör olan askerlere yardım edebilmek için elinden geldiği kadar çalıştı.

Çoğu kendi hayat hikâyesi olan en önem­li eserleri şunlardır:         «The Story of My

Life» (Hayatımın Hikâyesi) 1902; Opti- misrrj» (iyimserlik) 1903; «The World I liva İn» (içinde Yaşadığım Dünya) 1908; «The Song of tne Stone Wall» (Taş Duvarın Şar­kısı) 1910; «Out of the Dark» (Karanlığın içinden) 1913, «My Religion» (Dinim) 1927; «Peace at Eventide» (Akşam Vaktinde Hu­zur) 1932; «Helen Keller’s Journal» (Helen Keller’in Hâtıra Defteri) 1938 ve «Let Us IHave Faith» (İnancımız Olmalı) 1940.

Bu yazı 171 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler