HARMAN MAKİNASI NEDİR?

Paylaş
 

HARMAN MAKİNASI NEDİR?

En eski harman (ekin tanelerini saptan ayırma) yöntemi, tahılın sopalarla dövülmeslydl. Bu çetin uğ­raş eski Mısır’da, demetlerin toprağa yayılıp, üstle­rinden öküzler geçirilmesiyle kolaylaştırıldı. Romalı­larsa, döveni geliştirdiler. Önceleri altı çakmaktaşlı bir tür kızaktan oluşan, sonra altına silindirler ek­lenen dövenin bu her iki türü de hayvanlarla çeki­lirdi. Bu yöntemlerin hiç biri yeterli olmadığı için Or- taçag’da dibek ortaya çıktı. Dibek XIX. yüzyıla ka­dar kullanıldı (bazı bölgelerde hâlâ kullanılmakta­dır). Dibekte tokmak denilen 75 cm uzunluğunda bir tahta kütük, kösele şeritlerle bir sapa bağlanır. Ek­lem yeri oynaktır. Sap iki elle sıkıca kavranır ve tok­mak. dairesel bir hareketle baş üstünde döndürüle­rek, demetlerin üstüne indirilir. Harman dövme, ge­nellikle tabanı özel olarak sertleştirilmiş bir ambar­da yapılır. İki taraftaki geniş kapıların arasındaki hava akımı da, doğal bir savurma bölgesi oluşturur.

Tınaz:

Harman dövmeyle ilişkili bir başka İşlem de, tanelerin samandan ayrıldığı tınaz işlemidir. Ön­celeri bu işlem, tahılın kürekle havaya savrulması ve samanın rüzgarla ayrılması yoluyla yapılıyordu. Ha­fif olan taneler uzağa, ağır olanlar ise yakına düşü­yordu. Bir başka yöntemde de bir savurma yelpazesi kullanılmaktaydı. Bu. iki saplı büyük bir sepetti ve iki yana sallanılmasıyla ağır taneler ile saman yü­zeye çıkarılıyor, sonra da saman savruluyordu. 1770’ lere varıldığında bir dizi elekten ve rüzgar yapmayayarayan kanatlardan oluşan makinalar yapıldı.

Harman makinalan:

Bazı ülkelerde harman ve tınaz işlemleri için hâlâ bu yöntemlerin kullanılma­sına karşılık, gelişmiş ülkelerde biçme, demetleme, harmanlama ve tınaz işlemlerini bir arada yapan BİÇERDÖVERLERden yararlanılmaktadır. Bir biçer­döver. saatte 8-15 ton arası tahıl işler. Bu miktar, biçme alanının genişliğine ve başka etkenlere bağlı olarak değişir. Aynı işi bir kişi bir dibekle yapmaya kalktığında, yalnızca harman izlemi olarak, günde ancak 160 kg üretir.

Harman yapmak, büyük emek ve kuvvet isteyen bir işlemdir. Bu yüzden, endüstri devrimiyle birlikte çeşitli harman makinalarının (ya da baiözlerin) ge­liştirilmiş olması şaşırtıcı değildir. XVIII. yüzyılda tahıl üretiminin artmasıyla, tahıl işleme yöntemle­rinin hızlandırılması zorunlu oldu. 1786’da İskoçyalı Andrew Meikle bir harman makinası yaptı. Bu ma- kinada bir tambur ve dört demir tokmak bulunmak­taydı. Tambur, su çarkı aracılığıyla demirden yapıl­mış içbükey bir yatak içinde döndürülmekteydi. Tok­maklar ile içbükey yatak arasındaki 2.5 cm’lik ara­lığa. saplar, başaklan önde olacak biçimde sürül­mekteydi. İki yivli silindir sapları tutarken, tokmak­lar, yukarı doğru vurarak taneleri ayırırdı. XVIII. yüzyılın sonlarında bu makinada at gücünden ya­rarlanılmaya başlandı. Ortadaki çark,dört atla dön­dürülüyor ve hareket, bir mil aracılığıyla, makinaya iletiliyordu.

Modern biçerdöverlerdeki harman mekanizması (ya da ayrı harman makinası) da. tamburlu ve iç­ bükey yataklıdır; ama tambur daha açık yapılıdır ve üstünde birkaç disk bulunan bir mille bağlıdır. Disklerin üstünde yeralan dört ya da altı tokmak, yivlidir. İçbükey vatak, hem yapı olarak oldukça açıktır, hem de üstünde, tanelerin sürtüneceği kabar­tılar bulunur. Taneler bu kabartılar arasından elene­rek biraz samanla birlikte aşağı iner. Saman, arka taraftaki ayırıcı tokmakla işlenir. İçbükey yatak ile tambur arasındaki aralık, tahılın cinsine göre ayar­lanabilir; çünkü bazı tahıllar ağır, bazılarıysa hafif harmanlama gerektirir. Tamburun hızı da. tahıla bağ­lı olarak, dakikada 800 – 1 400 tur arasında değişebilir.

http://bilelimmi.com/etobur-bitkiler-nedir/

http://bilelimmi.com/ekvatoral-orman-nedir/

Bu yazı 125 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/