Hacı Bektaş Veli Kimdir?

Paylaş
 

Hacı Bektaş Veli Kimdir?

Hacı Bektaş Veli Kimdir sorusuna cevap bulabilnek ve Hacı Bektaş Veli nin hayatını anlayabilmek için Anadolu tarihine ve topraklarda islam dininin yayılış sürecine yakından bakmak gerekir.Hacı Bektaş Velinin düşünceleri bu kutsal topraklarda yaygınlaşmış ve benimsenmiştir.

BEKTAŞİ tarikatının önderidir. Horasan’ın Nişabûr şehrinde doğdu Asıl adı Mefımet. sam ise Bektaş’tır. Baba tarafından İmam Hüseyin’in so­yundan geldiğine Hczret-i Ali’nin on altıncı batın torunu olduğu söylenir Öğrenimini Hişabûr’da yaptı. Sonra Kırşehir yöresindeki Suluca Karahöyik’e yerleşti, buradan öğretilerini yaydı. Ölümün­den sonra torunu Balım Sultan Bektaşi tarikatını kurdu. Türbesi de. büyün adiyle anılan ilçededir.

Hacı Bektaş Velinin Düşünce Yapısı

YERYUZUNDE hayli geniş bir kitleye hitap eden Bektaşi tarikatının önderi olan ve Bektaşilerin piri gözüyle bakılan Hacı Bektaşi Veli, bir tarikat kur­mayı ve pir olarak başına geçmeyi asla düşünme­mişti. O sadece bir mürşit olarak ortaya çıkarak in­san sevgisini ve insanlığı dünyada her şeyin üstün­de tutma inancını insanlara yaymaya çalıştı ömrü boyunca. Bir görüşe göre. Hacı Bektaşi Veli, Anado­lu’ya yerleşmiş bulunan Türkleri irşat için, hocaları Ahmet Yesevî’nin talebesi olan Lokmanı Perende ile Seyyid Muhammed tarafından vazifelendirilmişti. Üzerine ayrıca Türkleri birleştirmek, aralarındaki ge­çimsizliği kaldırmak ve kardeş kılmak görevini de alarak Horasan’dan kardeşi Menteş ile birlikte ayrıl­mıştı. Hacı Bektaş’ın Anadolu’daki ilk durağı Sivas oldu, oradan Amasya’ya geçti. Halifesi olduğu Ba- bai tarikatı şeyhi Baba İshak’ın vefatına kadar Amas­ya’da kaldı. Sonra bugünkü Kırşehir’in güney doğu­suna rastlayan Suluca Karahöyük’e gitti. Burası, Sel­çuk Hükümdarı Alâeddin Keykubat tarafından, sa­vaşlarda büyük yararlık gösteren Horasanlı Yunus adında bir askere «yurtluk» olarak verilmiş ufacık bir konak yeriydi. Sadece 7 haneden ibaret olan ve bir obayı andıran bu konak yerine Horasanlı Yunus’un oğlu idris’in konuğu olarak yerleşti.

Hacı Bektaşi Velî, bir din adamı, bir yenilikçi, bir düşünür, bir sosyolog, bir maneviyatçı, bir zi- raatçi ve tam bir Türkçü idi. Bütün bu özellikleriyle insanların gönüllerine kolaylıkla girmesini basardı..

Hacı Bektaş, Suluca Karahoyük’ü bir halk üni­versitesi hâline getirdi; bu arada geleceğin birçok mutasavvıf ve bilginlerini de yetiştirdi. Bu Öğrenci­lerini çeşitli diyarlarda açtığı «Kırk Ocak»lara gön­derdi, buralarda vazifelendirdi onları. Görüşlerin» etrafa yaymakta bu öğrencilerinin pek Önemli rolü oldu. Yunus Emre’nin hocası olan ve Hacı Bektaşa «Taptuk (bulduk) Padişahım» dediği için bu isimle an ila d Taptuk Emre, Sarı Saltuk, Geyikli Ahmet Ba­ba, Abdal Musa, Ahi Evren, Balkan ülkelerinde bü­yük hizmetler gören Kızıl Deli Sultan (nâm-ı diğer Seyyid Ali), Kaygusuz Abdal ve Pir Sultan Abdal bunların arasında idiler.

Bektaşi inancına göre, Orhan Gazi ilk Osmaniı ordusunu kurarken Hacı Bektaş’ın fikirlerinden fay­dalanmış, kurulan orduya dua etmiş ve yeniçeriler de kendisini «Pir» olarak tanımışlardır. Hattâ elini bir askerin başı üzerine koyup dua ettiği zaman arkaya doğru sarkan kol yeninin hâtırasına Yeniçeri serpuş­larının arkası bir yen gibi uzatılmıştır arkaya doğru. Hacı Bektaşi Velî, Yeniçeriliğin kurulmasından, hattâ Sultan Orhan’ın doğumundan cok önce vefat ettiği için bunların doğru olmasına imkân yoktur. Ancak Yeniçeri ocağında Bektaşîliğin hâkim olduğu ve Ye­niçerilerin kendilerine «Taife-i Bektaşiyân» dedikle­ri gerçektir. Ve Yeniçeri ocağındaki bu eğilime uyan Yavuz Sultan Selim’in de Bektaşî tarikatına girdiği bilinir. Yavuz, Osmanlı hanedanı ¡cinde Bektaşîliği kabul eden tek padişahtır.

Hararet nardadır, sac’da değildir Keramet baş’dadır, tac’da değildir Her ne arar isen kendinde ara,

Kudüs’te, Mekke’de, Hac’da değildir.

Sakin ol, kimsenin gönlünü yıkma.

Gerçek erenlerin izinden çıkma,

Eğer adam isen ölmezsin, korkma Âşığı kurd yemez, uc’da değildir.

Diyen Hacı Bektaşi Velî, vefatından sonra daha büyük önem ve değer kazandı. Bu büyük önem karsısındadır ki, vefatından yıllar sonra torunların­dan Balım Sultan tarafından onun görüşlerinin ışığı altında bir tarikat kuruldu ve adına Bektaşilik denil­di. Bundan sonra Suluca Karahöyük daha büyük önem kazandı ve Hacı Bektaş adiyle anılmaya baş­ladı. Hacı Bektaşi Velî’nin kabrinin bulunduğu yerin çevresi bir ziyaretgâh, bir Bektaşilik merkezi hâline geldi. Hacı Bektaşi Velî’nin rnedfun bulurSduğu ve «Huzur-u Pir» adiyle anılan türbe ise Yavuz Sultan Selim tarafından yaptırıldı.

«İnsanoğlu, butun mahlûkat ve mevcudattan kutsaldır. Ulu Tanrı, Hazret-i Âdem’i yaratırken ken­di nurunu ve cemâlini ona vermiştir. Tanrı, insan-ı kâmilin özünde ve yüreğindedir.» görüşü Bektaşîli­ğin ana prensibini teşkil etmektedir. Allah’ı ve Pey­gamberi tanıyan ve Hazret-i Ali’ye bağlı olan Bek taşiler şu 7 prensibe bağlıdır: insanlık, iyilik, adalet„ hürriyet, müsavat, çalışkanlık ve insanlık aşkı…

http://bilelimmi.com/ibni-slna-kimdir/

http://bilelimmi.com/ali-kuscu-kimdir/

http://bilelimmi.com/farabi-kimdirfarabinin-hayati/

http://bilelimmi.com/bumin-kagan-kimdir/

Bu yazı 317 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/