FECR İ ATİ EDEBİYATI NEDİR?

Paylaş
 

FECR İ ATİ EDEBİYATI NEDİR?

Edebiyatımızda İkinci -Meşrutiyetten (1908) sonra başlıyan edebî okuldur.Zamanın en kuvvetli edebiyatçılarını toplıyan «Servet-i Fünun» dergisi, 1901 yılın­da, kapatılınca, çevresindekilerin her biri bir yana dağılmıştı. İkinci Meşrutiyetin ilânın­dan sonra da bunlar artık bir araya geleme­diler; çünkü, edebiyat hayatı değişmiş, ken­dileri biraz unutulmuş, bir kısmı ise siya­sete dalmış bulunuyordu; üstelik yetişen yeni bir nesil de vardı.

1906 yılında, İstanbul’da okuyan bazı gençler, Hukuk Medresesi ((Hukuk Fakülte­si) nden Mehmet Behçet (Yazar), Tahsin Nahit, Mekteb-i Sultanî (Galatasaray Lisesi) nden Müfit Ratip, Emin Bülent, Ahmet Ha­şini, MüikiyedeN Şahabettin Süleyma’n, Tıb­biye’den Cemil Süleyman’la Ali Süha, Tah­sin Nahifin Cağaloğlu’ndaki evinde topla­nıyor, şiirlerini birbirlerine okuyorlardı. 1907’de bir dergi yayınlamayı düşündülerse de, bunu başaramadılar. 1908 inkılâbından sonra tekrar bir araya gelerek işe giriştiler. Önce, Servet-i Fünun Edebiyatı nın en genç, kendilerinin en yaşlı şairi Faik Ali’yi, sonra Celâl Sâhir (Erozan) ı, en sonunda da Ham­dullah Suphi (Tanrıöver) i kendilerine baş­kan seçerek «Fecr-i Ati» (Gelecekteki gün doğuşu) adiyle «Servet-i Fünun» dergisine yerleştiler. Sonra dergide bir beyanname yayınlıyarak resmen bir dernek haline girdiler.FECR İ ATİ EDEBİYATININ bu ilk beyannameyi Ahmet Samim, Ahmet Hâşim, Emin Bülent, Emin Lâmi, Tahsin Na­hit, Celâl Sâhir (başkan), Cemil Süleyman, Hamdullah Suphi, Refik Hali-, Şahabettin Sü­leyman, Abdülhak Hayri, İzzet Melih, Ali Ca­nip, Ali Süha, Faik Ali, Fazıl Ahmet, Meh­met Behçet, Mehmet Rüştü, Köprülüzade Mehmet Fuat, Müfit Ratıp imzalamışlardı. 1910’da ise cemiyetin üyeleri, yalnız edebi­yatçı olarak, kırkı geçiyordu.

FECR İ ATİ EDEBİYATI  yazarları kene lerinden önceki Servet-i Fünun sanatçılarını inkâr ederek işe giriştilerse de, toplu olarak düşünüldükleri zaman, o edebiyatı olduğu gibi sürdürmekten fazla hiçbir şey yapmış olmadılar; bir ede­biyat okulu veya topluluğu olarak yeni hiç­bir şey getirmediler. Yalnız, aralarından bazı yazarlar, bambaşka yönlerde, o da kendi de­ğerleri dolayısiyle sivrildi: Ahmet Hâşim, Yakup Kadri gibi. Bu devirden sonra Millî Edebiyat Devri gelmiştir .

Bu yazı 175 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler