FARABİ KİMDİR?

Paylaş
 

FARABİ KİMDİR?

Türkistan’da Farab bölgesinde do­ğan Farabî’nin asıl adı Ebu Nasr Muhammet’tir. Doğum yerinden do­layı Farabî adıyla anılır. İlköğrenimi­ni doğduğu yerde yapan Farabî yük­seköğrenim görmek için Bağdat’a git­ti. Zamanının ünlü bilginlerinden, bu arada bazı hıristiyan filozoflarından mantık ve dilbilgisi dersleri aldı. El­bette bunlardan önce ve bunlarla bir­likte Arapçayı da çok iyi öğrendi. Es­ki  Yunan filozoflarını, bu arada Aristoteles’i inceledi. Zamanında yay­gın bir ünü olmayan Farabî, ölümün­den sonra batıda Ortaçağ hıristiyan filozoflarının ilgisini çekti.

Farabî daha çok metafizik üzerinde çalıştı, felsefeyle İslâm dini arasın­daki ayrılıkları, uyuşmazlıkları, çeliş­meleri mantık ilkelerine dayanarak gidermek amacı güttü. Dini değişmez bir öz olarak aldı ve Aristoteles man­tığının verilerini göz önünde tutarak, İslâm dinine felsefî bir nitelik kazan­dırmağa çalıştı. Bu yüzden doğuda İslâm felsefesinin kurucusu sayılır. Ona göre, dinle felsefe birbirinden avrılamaz, felsefe dinin yardımcısıdır; din konulan dışında ve dine kar­şı bir‘felsefe olamaz.

Bağdat’ta karışıklıklar çıkması üzerine Şam’a giden Farabî, orada 80 yaşında öldü. Yüzden fazla eser ya­zan bilgin, kendinden sonra gelen İb- ni Sina ve İbni Rüşt gibi ünlü bilgin­leri büyük ölçüde etkilemiştir.

Farabî’nin Aristotelesçi Ortaçağ fi­lozofları üzerindeki etkisi, îbni Rüşt’e duyulan ilgiden ileri gelmiştir. Batı kaynaklarında Latince bir adla (Alp- harabius) anılan Farabî, kendinden önce ve sonra gelen Islâm filozofları arasında batının en çok başvurduğu kaynaklardan biridir. Son zamanlar­da, hemen bütün batı dillerinde, bü­yük Türk-İslâm filozofu üstüne araş­tırmalar, incelemeler yayımlandı.

Başlıca eserleri: El-Medinetül Fazı­la (Erdemli Toplum), El-Maanî el-Akl (Aklın Anlamları), El-thsa-ül-Ulûm (Bilimlerin Sayımı), Füsus-ül-Hikem (Hikmetlerin Özleri).

Bu yazı 63 kere okundu.
Etiketler:
Farabi Farabi Kimdir
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/