• DOLAR
  7,3230
 • EURO
  8,6196
 • ALTIN
  454,81
 • BIST
  1,1754
EZHER CAMİSİ

EZHER CAMİSİ

EZHER CAMİSİ

Islâm âleminin en ünlü dinî üniversitesi­dir. Kahire’dedir. Fatımîler’in Mısır’ı almasından birkaç yıl sonra başkomutan Cevher tarafından yaptırılıp 972 haziranında ibade­te açılmıştır, yani 990 yıllıktır.

1171 de Eyyuplular’ın hâkimiyeti üzerine Mısır’da Fatımîler’in getirmiş oldukları Şiî mezhebi, 200 yıl sonra ortadan kalktı. 1250′ den itibaren Türk Memlûkleri’nin saltanatı ile Ezher, büyük bir Sünnî üniversitesi man­zarası almaya başladı. Üniversitede 4 Sünnî mezhebin de (Hanefî, Malikî, Şafiî, Hanbelî) hukuku okutuluyor, İslâm dünyasının her yanından öğrenciler geliyordu. Ortaçağ’da Ezher rektörüne «nazır» de­nirdi. Her mezhebe ait öğretimi düzenliyen 4 dekana da «şeyh» veya «nakîb» adı veri­lirdi. Yıllık üç ay tatil dışında dinî bayram­larda ders yoktu.

Fatımîler’den sonra üniversiteden Şiî öğ­retimi kalktı. Hanbelî mezhebi de pek nüfuzsuzdu; bu mezhepten pek az rektör geç­miştir. Diğer üç mezhepten en nüfuzlusu genel olarak Hanefîlik’ti. XIV. yüzyıl Os­manlı bilim adamlarının en ünlüleri bu­rada okudu, ancak XV. yüzyılda Osmanlı devletinde üniversite derecesinde yüksek medreseler kurulduktan sonra, Ezher’in de­ğeri söndü, İslâm dünyasından öğrenciler, yüzyıllarca İstanbul medreselerine (Ayasofya, Fatih, Beyazıt, bilhassa Süleymaniye’ye) gel­meye başladılar. Yavuz, Mısır’ı aldığı zaman, Ezher’e devam edip dersleri dinlemiş, öğ­rencilere ve müderrislere (profesörlere) pa­ralar dağıtmıştı. Osmanlılar, üniversitenin gelirini sağlıyan vakıfları arttırdılar. Fakat bu hal, medresenin, bir eyalet üniversitesi durumuna düşmesine engel olamadı. Ancak XIX. yüzyıl sonlarında ve XX. yüzyıl başla­rında yapılan büyük ıslahatla üniversite pek gelişti, İslâm âleminde büyük ün kazandı.Ezher’in yüzyıllardan beri süren öğre­tim usullerinin ıslahı lüzumlu görülüyordu. Cemalettin Afganînlı ünlü öğrencisi Şeyh Muhammet Abduh, bu konuda önayak oldu. 15 aralık 1890 kanu­nu ile yapılacak ısla­hat kararlaştırıldı. Böylece programa yeni bilimler alındı; yeni kütüpanelerle üniver­site zenginleştirildi.

1911 kanunu ile ye­niliğe doğru bir adım daha atıldı. Bu kanun­la, Ezher’e bağlı her enstitüde birer idare heyeti kurulduğu gibi, bütün üniversite için de «Meclisu’l-Ezheri’l-A’lâ» adiyle büyük se­nato teşkil edildi.

Esher Camisi’nin bir minaresi

Bundan sonra 1930’da yapılan düzenle­meler gelir. Bu tarihte Ezher’e bağlı ve ona öğrenci yetiştiren ilk ve orta öğretim kurumlarına da el atıldı.Bugün 41 millete ayrılan ayrı ayrı bölüm­leri vardır ki, bunların 9’u Türkiye’ye ay­rılmıştır. Medresenin, Mısır’ın 7 şehrinde hazırlayıcı 9 yıllık okulları vardır. Bundan sonra asıl Ezher’e öğrenci olarak girilebilir. Tahsil 4 yıldır. 3 fakültesi vardır: Arabiyat (Arap dili ve tarihi), Fıkhîyat (Islâm hu­kuku), Kelâmiyat (İslâm felsefesi). Bu fa­külteleri bitirenler isterlerse gene Ezher’de doktora yapabilirler. 2 ve 4 yıllık İki türlü doktora vardır: İkinci çeşit doktora «üstat» unvanı verilir, bunlar isterlerse Ezher’de müderris (profesör) olarak kalabilirler. İs­lâmî ilimler, modern ilimlerle mukayeseli şekilde okutulur.

Ezher rektörüne «Şeyhu’l-Ezher» denir. Mısır’da nüfuzu olağanüstü yüksektir. 3 fa­kültenin dekanları ve daha başkalariyle be­raber 12 kişilik «Ezher Meclisi» ni teşkil eder ki, üniversitenin yüksek yönetimi bu heyete aittir. Ayrıca seçilmiş 30 profesörden kurulu bir senatosu vardır. Üniversite, de­vamlı bilim yayınları yapar, fikirlerini «Nüru’l İslâm» gazetesi ile yayar.

http://bilelimmi.com/islam-dunyasinda-bilim/

http://bilelimmi.com/islamiyet-doguyor/

Sosyal Medyada Paylaşın:
Önceki Yazı

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YORUM