EYÜP TARİHÇESİ

Paylaş
 

EYÜP TARİHÇESİ

İstanbul iline bağlı İlçelerden biridir. İlçe, Haliç kıyılarından başlıyarak kuzeyba­tıya doğru uzanan hafif dalgalı toprakları kaplar. İlçenin merkez bucağı olan Eyüp sem­ti, Haliç kıyısındadır. Köprüden Haliç vapurlariyie gidildiği gibi, karadan da gidilir. Burası yalnız İstanbul şehrinin değil, bütün İslâm dünyasının tanıdığı dinî bir merkezdir

Eyüp semti Bizanslılar zamanında surla­rın dışında bulunduğu halde, burada bir­çok kilise, manastır ve köşkler vardı. An­cak, bunların çoğu, İstanbul’u almak için yapılan türlü istilâ hareketleri sırasında ya­kılıp yıkılmıştı. Araplar da İstanbul’u ele geçirmek için türiü akınlarda bulundular. Hz. Peygamber’ip bayraktarı Ebu Eyyup bu akınların birinde şehit düştü. Aradan yüz­lerce yıl geçtikten sonra Fatih Sultan Meh­met, Ebu-Eyyub’un kabri olduğu söylenen yerde bir türbe ve cami yaptırdı

Ebu Eyyup’un türbesinin bulunması hem bu semtin Eyüp diye anılmasına sebep olmuş, hem de diğer ilçelere göre buraya bambaşka bir Özellik vermiştir. Hattâ, halk arasında ilçe, doğrudan doğruya «Eyüp Sul­tan» diye de anılır.

Eyüp çok eski zamanlardan beri Istanbullular’ın ve İstanbul’a gelen Müslüman Türkler’in bir ziyaret yeri olagelmiştir. Sem­tin rağbet bulması buradaki esnaf hayatını geliştirmiş, Eyüp kaymakçı, kebapçı ve bil­hassa oyuncakçı dükkânlariyle ün salmıştı. XIX. yüzyılın sonlarına kadar Eyüp’te çok çeşîtli oyuncaklar yapılırdı. Bunların başın­da kaynanazırıltıları, tahtadan boyalı kılıç­lar, kamış tüfekler, fırıldaklar vs. gelirdi. Avrupa oyuncaklarının gelişmesi karşısında Eyüp oyuncakçılığı geriledi, sönmeye yüz tuttu.

Evliya Çelebi, eski İstanbul’un en mamur yerlerinden biri olan Eyüp’te hiç boş arsa olmadığını kaydeder. Burada sayısız dükkân­lardan başka da birçok güzel evler, köşkler, saraylar yapılmıştı. Bunların en tanınmışı Mimar Sinan yapısı Ali Paşa Sarayıydı. Eyüp’ün bu bakımlı hali XIX. yüzyılın ortalarına kadar sürdü. Bilhassa kaymakçı dükkânları İstanbul hanımları için bir bu­luşma ve dinlenme yeri olmuştu. Haliç kı­yıları da Bahariye’ye doğru birçok kahve­ler, büyük yalılar, sahilsaraylarla doluydu. Bilhassa ilmiye sınıfı ilerigelenleri burada oturmayı severlerdi. Bunların arasında Hibetullah Sultan Sarayı, Hatice Sultan Sahil sarayı’nı sayabiliriz. Bu yapıların sonunda Bahariye Kasrı bulunurdu. O devirde Ba­hariye de İstanbul’un en sevilen mesire yer­lerinden biriydi. Eyüp, Galata ve Üsküdar gibi yüksek dereceli bağımsız bir kadılıktı, İstanbul’dan ayrı bir şehir olarak idare edi­lirdi. Eyüp XIX. yüzyılın yarısından itibaren es­ki önem ve güzelliği­ni kaybetmiştir. Bu­gün eski Eyüp’ten ka­lanlar birkaç cami ve türbeyle mezarlıklar­dan ibarettir. Son yıl­larda çok büyüyerek nüfusları artan Taşlıtarla ile Sağmalcılar köyü de Eyüp ilçesi sınırları içinde bulu­nur.

EYÜP CAMİSİ

Bulunduğu semte kendi adını veren Eyüp Camisi, İstanbul’un fethinden sonra yapılmış ilk ve en eski camilerdendir. Fatih Sul­tan Mehmet, Ebu Eyyup’un türbesinden son­ra, 1458’de, bu camiyi yaptırmıştır. Gerek yanındaki türbeden, gerek tahta çıkan Os­manlı hükümdarlarına burada kılıç kuşan­ma töreni yapılmasından dolayı Eyüp Cami­si büyük önem kazanmıştır.

Caminin ana kubbesi sekiz mermer sütun üzerindeki kemerlere oturtulmuştur. Ana kub­benin etrafında, dördü büyük, dördü küçük, sekiz tane yarım kubbe vardır. Son cemaat yerinde ve caminin iki yanında kubbeli re­vaklar bulunur. Aslında kısa olarak yapıl­mış olan iki minaresi,’^mahya kurmaya elverişli bulunmadığından, 1721 ‘de ikişer şerefeli olarak yeniden yapıldı, yükseltildi. Zamanla harap olan Eyüp Camisi’ni III. Selim, yalnız minareleri kalmak üzere, te­mellerine kadar yıktırarak yeniden ve bu­günkü şekliyle yaptırdı, 1798’de başlıyan ya­pı 1800’de tamamlandı. Caminin açılış töreninde III. Selim de bulundu. Kutsal bir önem taşıyan bu camiyi muhtelif çağların tanınmış sanatçılarının nefîs yazıları, renkli çiniler süsler.

Bu yazı 282 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler