DEVRİM NEDİR?

Paylaş
 

DEVRİM NEDİR?

«Devirmek» fiilinden türetilen dev­rim sözcüğü, kısa sürede meydana gelen önemli değişiklikleri ve büyük yenilikleri belirlerse de, bir ülkenin ahlâk ve toplum düzeninde anî bir değişme anlamını da taşır. Böylece XIX. yy. *sanayi devriminden veya ahlâk ve âdetlerde devrimden söz e- dilebilir.

Daha genel anlamıyla devrim, bir ülkenin toplumsal, ekonomik ve si­yasal kuruluşlarının bütünüyle altüst edilmesi demektir. Bu anlamıyla dev­rim, reform’un tersi bir nitelik içe­rir. Çoğu zaman, sonuçsuz kalan şid­detli karşı çıkışlar olarak tanımlaya­bileceğimiz ayaklanmalar’ın ve baş­kaldırmaların tersine devrim, eski düzenin yerine yeni bir iktidar getir­meyi öngörür. Her zaman, bir buna­lım sırasında patlak verir ve katılaş­mış, yani artık gelişemez olmuş bir toplumu «çözmeğe» imkân sağlar.

Sözgelimi geçen yüzyıl içinde * Fran­sız Devrimi, derebeylik düzenini yık­mıştı. Çağımızda oluşan “Afrika dev- rimleri ise, kıtayı Avrupa sömürgeci­liğinden kurtarma amacını gütmek­tedir.-

1917’de, Rus «bolşevikleri», kapita­list sisteme bağlı «burjuva düzeni»ne dayanan çarın iktidarını yıkmağa ka­rar vermişlerdi. Devrimci kuramcıla­rın (*Marx, *Lenin, Troçki) öğretisi uyarınca, proletarya diktatörlüp al­tında, sınıfsız bir toplum kurmak is­tiyorlardı.

Tarih boyunca gerçekleşen büyük devrimlere örnek olarak, İngiliz (1641 -1649 ve 1688-1689), Fransız (1789-1799 ve 1830), 1848 Avrupa (Polonya, Avus- turya-Macaristan, İtalya, Fransa, Al­manya ve diğerleri), Rus (1905 ve 1917), Türk (1919-1923) devrimlerini sayabiliriz.

Bununla birlikte bazı toplum hare­ketleri, doğrudan doğruya bir iktidar değişmesiyle sonuçlanmasa bile «dev­rim» olarak nitelenir. Gerçekte bun­lar, er-geç derin değişmelere yol aça­cak olan görüş ve düşünce alanında evrimin işaretleridir.

Bu yazı 65 kere okundu.
Etiketler:
DEVRİM NEDİR?
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler