Demirbaş Şarl Kimdir

Paylaş
 

Demirbaş Şarl Kimdir

İsveç hükümdarla­rının   en    ünlüsüdür. 1697’den 1718’e ka­dar hüküm sürmüş­tür. Bizde «Demirbaş Şarl» diye tanınmıştır. İsveç’i Avrupa büyük devletlerinin en önem­lilerinden bîri mevkii­ne yükseltti, Rusya’nın geleceğini tamamen körletmîş göründüğü anda talihi tersine dön­dü : Aleyhinde birleşen Danimarka, Lehistan ve Saksonya’yı yendik­ten sonra Rusya’ya yönelmiş, Çar Büyük Petro’yu birkaç kere pek kötü şekilde bozguna uğratmıştı. 1707’de Moskova’ya gitmek üzereyken ordusu açlık ve hastalıktan kırıldı, 1709’da Ukrayna’nın ortasında Poltava’ya, yani Rusya’nın dışına kadar Car’ı kovalayıp burada bastırdıysa da, küçük ve hasta ordusu defalalarca üstün sayıdaki Rus ordusu tarafından dağıtıldı. Bunun üzerine XII. Carl, Türkiye’ye siyasî mülteci sıfatıyla sığındı, 5 yıl misafir kaldı.

XII. Carl’in Çar’a yenilmesi Osmanlı İm­paratorluğunu Rusya’ya karşı ilk gerçek en­dişeye sürüklemiştir. Çünkü o zamana kadar Rusya’nın Türkiye veya isveç gibi bü­yük askerî devletlerle başa çıkabileceği pek umulmuyordu. Halbuki Rusya, Petro’nun ıslahatiyle, kuvvetlenmişti. III. Ahmet’in (sal­tanatı: 1703- 1730) sulhçu siyasetine rağ­men, Babıâli’de Rusya’nın derhal ezilmesi­ne taraftar bir zümre türedi. Bu zümre mül­teci İsveç kiralı tarafından daimî şekilde kö­rükleniyordu .

XII. Carl’ın Türkiye’de 5 yıl kalışı, Av­rupa’da dev’etlerarası siyasette bitmek tü­kenmek bilmez olaylara, tartışmalara yol açtı. Kıral’a ve pek kalabalık maiyetine âdeta ayrı bir bütçe ayıracak derecede ik­ram eden Osmanlı hükümeti de artık bu meseleden bıkmıştı; bir an’ önce Kıral’ı memleketine yollamak istiyordu.

Sonunda Demirbaş Şarl, Macaristan yo­lu ile İsveç’e gitti, derhal eski savaş siya­setine döndü. 1718 aralığında bir kale ku­şatmasında öldü. 36 yaşındaydı. Bu beklen­medik ölümü olmasaydı, Türkiye tarafın­dan desreklenmekte devam edildiği ve Lehis­tan’ın akılsızca düşmanlığından da rahat kal­dığı takdirde, Rusya’nın kaderini değiştire­bileceği umulurdu.

Bu yazı 63 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/