CHARLES DE COULOMB KİMDİR? 

Paylaş
 

 CHARLES DE COULOMB KİMDİR?  (1736-1806)

Charles Augustin de Coulomb bir Fransız bilgin­dir. Elektrik üzerine yaptığı önemli araştırmalar nede­niyle, bir ELEKTRİK birimine onun adı verilmiştir(.bir Coulomb, bir Amper değerindeki akımın bir sani­yede taşıdığı elektrik miktarıdır).

Soylu bir aileden gelen CHARLES DE COULOMB iyi bir eğitim gördü ve matematiğe büyük ilgi duydu. İstihkam oku­lunu tamamladıktan sonra, istihkam mühendisi ola­rak orduya girdi. Birkaç yıl Martinik’te çalışan Cou­lomb. 1779’da Paris’e döndü ve 1781’de Fen Akademisine seçildi. Fransız Devrimi sırasında Paris’ten çık­mağa zorlandı; emekli oldu  arkadaşı ve meslek­taşı J C. Borda (1733-1799) ile birlikte Blois’ya yer­leşti. Araştırmalarını orada sürdüren CHARLES DE COULOMB 1802′ de eğitim müfettişliğine atandı.

CHARLES DE COULOMB un ilk deneyleri (1773), maddenin kırıl­ması için gerekli gerilmeleri içermektedir. Bu çalışma­lar. sonraları, mühendisliğin önemli alanlarından biri olan mukavemet dalının temellerini oluşturdu. Cou­lomb. kendisine ün kazandıran, elektrik ve MAGNETİZMA üzerindeki çalışmalarını ise. 1785-1789 yılları arasında yayımladı. Magnetik PUSULA konusundaki incelemeleri sıra­sında. pusulanın üstünde döndüğü eksen ile gösterge arasındaki sürtünmenin önemli, yanılgılara yolaçabilecegini kanıtladı Bu özürleri ortadan kaldırabil­mek için, iğnesi ince bir ipliğe bağlanıp sallandırılabilen bir pusula geliştirdi. İplikte oluşan burulma kuv­vetinin de, yer’in magnetik alanı İle orantılı olduğunu gösterdi Bu buluş, çok küçük kuvvetlerin ölçülmesin­de kullanılan burulma TERAZİ’sinin geliştirilmesine yolaçtı (İngiliz yerbilimcisi  John Mlchell, 1750’de. Coulomb’dan habersiz olarak bir burulma terazisi geliştirdiyse de. Yer’in çekim alanı için yaptığı deneme­lerde başarılı olamadı).

Burulma terazisi CHARLES DE COULOM Bu daha önemli buluşla­ra götürdü Elektrik yüklü iki küreyi, burulma terazisi­nin bulunduğu ortamda yaklaştırıp uzaklaştırarak, elektrik yüklerinin oluşturduğu kuvvetin uzaklıkla ba­ğıntılı olduğunu kanıtladı Mekanik aygıtlardaki sür­tünmeleri araştırdı ve bunun yağlamayla giderileceği­ni anlayarak, yağlama kuramını oluşturdu. Magnetíz­ala üzerindeki çalışmalarıyla birlikte mekanik çalış­malarını. 1779 da. Yalın Makinalar Kuramı adı altın­da yayımladı

1784-1789 yılları arasında çeşitli devlet dairelerin­de görev aldı: aynı zamanda da elektrostatik ve magnetlzmayla ilgili araştırmalarını sürdürdü 1785’te. günümüzde. «Coulomb yasası» adı verilen yasayı ortaya koydu. Bu yasaya göre, aralarında belli bir uzaklık bu­lunan iki elektrik yükü birbirlerini iterler ya da çeker­ler. Bu çekme ya da itme kuvveti, yük miktarlarının çarpımıyla doğru, aradaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Bu denklem NEWTON’un kütle çekimi denklemine çok benzemektedir CHARLES DE COULOMB, ayrıca Blois’da bir kütleye yüklenmiş statik elektrik yüklerini inceledi ve bunların kütlelerin yüzeyi üstüne yayıldıklarını kanıtladı. Ayrıca magnetik kuvvetlerin de, tıpkı statik elektrikli kütleler gibi uzaklığın karesiyle ters orantılı olarak etkide bulun­duklarını gösterdi (Henry CAVENDISH. Coulomb’un çalışmalarından bir bölümünü yazarak çoğalttı, ama bunlar 1879’a kadar basılmadı). CHARLES DE COULOMB‘un elektrik ve magnetizma arasındaki ilişkiyi ortaya koyan bu­luşları. sonraları OERSTED ile Poisson tarafından doğrulandı ve AMPERE’ln elektrodinamik çalışmaları­na yolaçtı CHARLES DE COULOMB‘un tüm çalışmaları dikkatli göz­lemlere dayandığından, büyük ve temel yenilikler ge­tirmiştir

Bu yazı 268 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler