• DOLAR
  6,7688
 • EURO
  7,6343
 • ALTIN
  366,99
 • BIST
  1,1292
BULGARLAR 

BULGARLAR 

BULGARLAR  (Bulgar Türklcri)

VII.-XV. yüzyıllarda yaşamış bir Türk kavmidir. Bu Türk kavini Sibirya’dan Vol- ga boylarına göçmüş, bir kısmı da Tuna boylarına gelerek şimdiki Bulgaristan’a yer­leşmişlerdir.

Volga Bulgarlarının ilk zamanları hak kındaki bilgilerimiz pek azdır. Bunlar IX. yüzyılda Islâm dinini kabul etmişlerdir. Ol­dukça güçlü bir Türk hanlığı kurmuşlar­dır. Devletin merkezi de «Bulgar» adını taşımaktadır Kesif bir ticarî faaliyet gös­teren Bulgarlar, bundan başka bilhassa ta­rımla uğraşmışlardır.

Bulgarlar Ruslarla daimî çatışma halin­deydiler. Bu çatışma ve çarpışmalar, ekse­riya Bulgarlar lehine sonuçlanmıştır. XIII. yüzyıl başlarında Moğol kudreti Volga kı­yılarına dayanınca, Bulgar Türkleri ile Mo- öcllar’ın teması boşladı. İlk akınları dur­duran Bulgarlar, 1236’da başkentlerine ka­dar giren Moğollar’a tâbi oldular. Fakat bir müddet daha iç bağımsızlıklarını koru­dular.Bu devirde artık Bulgar devleti kalmadı; yavaş yavaş Bulgar şehri de bağımsızlığını kaybetti. Altınordu, bütün bu sahaya hâkim oldu. Bulgar Türklerine ise artık «Kazan Turkleri» veya «Tatarlar» denmeye başlan­.

Tuna boylarına gelen kol ise, Kubrat (Kurt) Hanın (584-642) zamanında bu günkü Podolya ve Besarabya’da yaşarken oğlu Asparuh Han {642-701 ), Hazar Türk­lerinin baskısiyle bugünkü Bulgaristan’a gelip yerleşti, bu ülkeye adını verdi (660) Bulgarlar 679’a kadar Bizans’a tabi iken, bu tarihte Bizans’ı yenip istiklâl kazandı lar. Bu devletin 15. hükümdarı elan Ku rum Han devrinde Bulgarlar, bir İmpara­torluk halini aldılar, 26 kasım 811 ‘de Vrbişki Meydan Savaşinda Bizans ordusunu imha ettiler; İmparator I. Nekefor da ölen­ler arasında bulunuyordu. 813’te Kurum Han, İstanbul’u kuşatmaya bile cesaret et- iniştir. Oğlu Omur t Han devrinde de (314 834) bu şevket devam etti.

Fakat İslâv ve Grek çoğunluğunun içinde pek az olan Bulgarlar, gittikçe eriyor­lardı. Bogoris Han’ı (359 – 390) Ortodoks mezhebini kabulüy.e Bulgarlar artık bir Türk kavini olmaktan çıktılar; dillerini unut­tular; Islâvlaştılar, Grek kültürünü kabul et­tiler. Çar Simeon’un zamanında (893 -927) iyice böyle bir manzara arzeden Bulgar İmparatorluğu, 931’de tekrar İstanbul’u ku­şatacak derecede güdüydü. Nitekim bu hü­kümdar, 20 Ağustos 917 Akyolu Meydan Savaşı’nda, büyük Bizans ordusunu yok et­li, Be’grad’ı bile aidi. Fakat Peçenek ve Ma­car Türklerl’nin baskıları Bulgar impara­torluğunu zayıf düşürdü.

971’de Bulgarlar, Bizans’a tabi olmayı kabul ettiler. «Boigaroktonos = Bulrjarkıran diye ün salan İmparator II. Basil (976-1025) Butgarlar’ın bütün isyanlarıkanlı şekilde bastırd.; Balkanlar’da Bi­zans egemenlik ve üstünlüğünü tekrar kur­du. 1018’de Bulgar devleti diye bir şey kalmamıştı.

Sosyal Medyada Paylaşın:
İlginizi Çekebilir

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YORUM