BRAHMANİZM NEDİR?

Paylaş
 

BRAHMANİZM NEDİR?

Hindu cemaatinin en hâkim kastı olan Brahmanlar tarafın­dan meydana getirilen ve geliştirilen bir dinî inanış sistemidir.

Hindular’ın (Arya Hintlileri’nin) dinî inanışları üç büyük safha gösteregelmiştir. Birinci safha hakkın­da, topluca «Veda» adı verilen kutsal yazılar sayesinde bilgi sahibi olabiliyoruz. M. Ö. 2000-1000 yılları arasında devam eden bu devreden sonra onra da Hinduizm saf Hinduizmin en belirgin özelliği kast sistemi­dir. Başlıca dört kast vardır: 1. — Brahman (rahip ve aydınlar); 2. — Kşatriya (devlet adamları, askerler); 3. — Vaysya (çiftçi, tüccar ve zanaat erbabı); A — Sudra (köy­lüler, uşaklar vs.) Bunların cia dışında, çok hakir görülen ve bunun için kast sistemine girin i yen «Parya» lar vardır-.

Kastları meydana getiren özelliklerden biri deri rengidir. Yukarı kastlardan aşağı­lara doğru gidildikçe deri renginin koyulaş­tığı görülür. Brahmanlar ve Kşatriyalar be­yaza yakındır. Vaysya ve Sudralar ise koyu esmerdir. Paryaların derisi ise hemen he­men simsiyahtır.

Kast sisteminde en yüksek yeri alan Brahmanlar Vedalar’daki sade din duygusu yeri­ne son derece sistemli, adeta askerî teşki­lâta benziyen bir din müessesesi kurmuşlar­dır.., İşte M. Ö. 1000 – 800 yıllarından itiba­ren Arya dininin girdiği bu safhaya Brah­manizm denir. Brahmanizmde, Vedalar’da büyük rol oynıyan tanrılar artık önemlerini kaybeder, bunların yerine Brahmanlar âdeta bir tanrı hüviyeti kazanır. Bu yüzden kast teşkilâtı daha girift bir hal alır. Brahmanizm ruhla­rın tekrar dünyaya döneceğini, insanların an­cak Brahmanlar sayesinde selâmete ulaşa­cağım ileri sürer. Brahmanistler insan ruhu­nun (yahut «Brahma» nın) ölümsüzlüğüne insanın İlâhî bir varlık olduğuna inanırlar

Brahmanizmin ikinci safhasında «Upani- şad» lar önemli bir rol oynar. Upanlşadlar kast sistemine daha çok mânevi bir hava yerir. Veda ve Brahmanlar’da dua anlamında kullanılan «Brahma» sözü, Upanişadlar’da en yüksek varlık, tanrı anlamını alır.O. 250 yıllarında meydana gelen «Manava – Dharma Şastra» (Manu’nun Ka­nun Kitabı) Brahmanizm’in kanunî cephesi­ni temsil eder. Burada günlük hayatta nasıl  hareket edileceği belirtilmiştir. Manu kanun­larında putlar, yenecek ve yenmiyecek şey­ler, suçlar ve bunlara verilecek cezalar yazı­lıdır.

Brahmanizmin son safhasında (1. yüzyıl) «Bhagavad-Gita» adını taşıyan mükalemeli şiirler görülür. Bunlar kutsal eser sıfatını kazanmıştır. Koruyucu tanrı «Vişnu» nun şahıslanışı olan Krişna, Bhagavad-Gita’nın en önemli şahsıdır. Krişna, dünyada iyiliği hâ­kim kılmak, kötülüğü yok etmek için insan k.lığına girdiğini, ona tam bir sevgiyle tapan­ların selâmete erişeceğini anlatır. Burada, sa­vaşta insan öldürmenin doğru olduğu, çünkü Ölenin fâni cisim olduğu, ruhun bundan hiçbir zarar görmiyeceği, zira ebedî olduğu anlatılır.

Hindular’ın dininin bundan sonraki saf­hası Hinduizm adını alır.

Bu yazı 190 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler