BOMBA NEDİR?

Paylaş
 

BOMBA NEDİR?

BOMBA Nedir sorusuna verilecek en kısa cevap  patlayıcı bir savaş silâhıdır. Canlı veya cansız hedeflere karşı kullanılır. Bir bomba, genel olarak madenî bir mahfaza için­de bulunan patlayıcı veya kimyevî maddey­le bir tapadan (ateşleme düzeni) ibarettir. Bombalar çeşitli ağırlık, boy ve cinste ola­bilir. Şimdiye kadar yapılan bombaların en yıkıcısı olan atom ve hidrojen bombaları bütün bir şehri bir anda hartadan silecek kuvvettedir.

Çok çeşitli maksatlarla yapılan bombalar kullanılacakları hedeflere göre ad alırlar.Bomba Nedir dediğimizde karşımıza çıkanlar  şunlardır:

Tahrip bombaları.

Tahrip bombaları, meydana getirdikleri basınç ve sıcaklıkla et­kilerini gösterirler. Bir tahrip bombasının patlaması sırasında sıcaklık 3470 dereceye kadar yükselir. Bu bombaların patlaması çok defa yangınlara sebep olursa da asıl yıkı­cılıkları patlama sonunda birdenbire genişliyen gazlardan ileri gelir.

Bir tahrip bombasının yıkıcılık sebepleri dört noktada toplanabilir:

1 ) Bomba patladığı anda, çok kısa bir süre içinde son derece çeşitli bir hava ba­sıncı meydana gelir; bu şiddetli basınç ça­tıları uçurur, duvarları yıkar, camları kırar.

  • Hızla genişliyen havanın boş kalan yerine hücum eden havanın basıncı da yıkı­cı bir etki
  • Patlama sonunda bomba mahfazası küçük parçalara ayrılır. Bunlar patlamanın basıncıyla ve büyük bir hızla etrafa yayıIırlar. Bu parçalar binalara zarar verdiği gibi o civardaki insanların da ölmesine veya yaralanmasına sebep olur.
  • Tahrip bombalarının bir de sarsıntı etkisi vardır. Bombanın yere yaptığı çekiçle vurmaya benziyen etkiden doğan sarsıntı toprak ve su içinde yayılır, çehredeki bira­ların temellerine zarar verir, yeraltındaki boruları patlatır.

Tahrip bombalarının boyları çok değişik­tir. Ağırlıkları da 50 kilodan başlar, 11 tona kadar çıkar. Tahrip bombasının bir çeşidi de zırh delilci bombadır. Bu bomba, savaş gemilerine, delinmesi istenen kalın duvarlara karşı kul­lanılır. Burun kısmı son derece sağlam ve kalın çelikten yapılmıştır. Bu sayede bonba patlamadan hedefin içine girebilir. Bun­ların yaptığı hasarın çoğuna bombanın par­çaları sebep olur.

Tahrip bombalarının bir başka çeşidi «has­sas tapalı bomba» dır. Düşman birliklerini savaş dışı bırakmak, yerdeki uçak ve mal­zemeyi tahrip etmek maksadiyle kullanılır. Bu bombanın kalın mahfazası derin yarık­larla birçok parçalara bölünmüştür. Bomba tam yere değdiği noktada patlar. Bu tipten küçük bombaların bazan birkaçı bir arada özel bir mahfazaya konarak atılır. Mahfaza havada açılır, bombaları hedefin üzerine sa­çar. Bunları atan uçağın alçaktan uçması ge­rekiyorsa, uçağı parça etkilerinden koru­mak için, bombalar paraşütle atılır.

Yangın bombaları.

Adından da anla­şılacağı gibi yangın çıkarmak için kullanı­lan bombalardır. Ağırlıkları 1 kilodan 50 kiloya kadar değişir. Bunlar benzin bileşik­leri yahut alüminyum ve demir oksit karışı­mı olan termitle doldurulur. Bir tek bom­bardıman uçağı bu bombalardan binlercesini taşıyabilir. Termit tipi kimyevi maddeler su altında bile yanar.

Napalm bombası.

Bu da bir çeşit yan­gın bombasıdır. İçinde pelte halinde benzin bulunur. Bombanın patlamasiyle bu benzin çok geniş bir alana yayılır. Napalm bombaları daha çok ormanları tutuşturmak, açık hedefleri yakmak için kullanılır. Kore Savaşı’nda geniş ölçüde ve başarıyla kullanıl­mıştır.

Su bombası.

Denizaltı gemilerine karşı kullanılır. Bu bombalardaki patlayıcı mad­denin ağırlığı 120-170 kilo kadardır. Bir su bombası denize atıldığı zaman, küçük bir delikten giren su, içerideki bir silindir üzerinde basınç yaparak ateşleme mekaniz­masını faaliyete geçirir. Suyun girdiği bu deliğin çapının değiştirilmesiyle bombanın patlaması istenen derinlik ayarlanmış olur. Bunlar hemen her çeşit su üstü gemisinden atılabildiği gibi uçaktan da atılabilir. Genel olarak muhripler 30, denizaltı avcı gemi­leri 36 su bombası taşıyabilir.

El Bombası.

Küçük çapta bir tahrip bombasıdır. Taarruz ve müdafaa bombası olmak üzere ikiye ayrılır. Taarruz bombası sütre dışından kullanı­lır. Saç ve tenekeden yapıldıkları için parça etkileri yok denecek kadar azdır. Çek şid­detli bir ses çıkararak patladıkları için düş­manın maneviyatına etki yapar. Ağırlıkları 500-800 gr. kadardır.

Müdafaa bombası TNT patlayıcı maddesini ihtiva eder. Bunlar sütre gerisinden, hü­cum eden düşmana karşı kullanılır. Kılıfla­rı pik demir, tunç gibi sert madenlerden ya­pılır. Bu gövde derin yarıklarla parçalara ayrılmıştır. Patlama anında bu parçalar et­rafa yayılarak etkisini gösterir. Bir de saplı el bombası vardır. Bomba tahta bir saptan tutularak fırlatılır. Bu sayede daha uzağa atılması sağlanır.

El bombaları atılırken bombanın üstünde­ki kör tapa çıkarılarak yerini hakiki tapa takılır. Emniyet maşası çekildikten sonra bomba fırlatılır.

Tüfek bombası.

Bunlar tüfeğe takılan özel bir huninin içine konulur. Sonra tüfek yere dayanarak bir meyil verilir, ateşlenir. Tüfekten çıkan mermi hem bombanın ateş­leme tertibatını harekete getirir, hem bom­bayı ileri fırlatır. Bu bombalar 300-400 met­re kadar uzağa atılabilir. Ağırlığı 800-950 gr. kadardır.

Saatli bomba.

 

 

El bombası büyüklüğündedir. Farkı, istenildiği zaman patlamasını ayarlıyacak bir düzeni olmasıdır.

Kimyevi bombalar.

Sis ve zehirli gaz yaymak için kullanılır.

Sis bombaları :

Bir bölgenin, bir geminin veya bir birliğin düşmana karşı saklanması için kullanılır. İçine patlayıcı madde ye­rine, sis yapan fosforlu kimyevi maddeler konulmuştur.

Gaz bombası:

Buna da patlayıcı madde yerine zehirli gaz doldurulur. Bu gibi gaz­lar doğrudan doğruya temasla zehirlenme et­kisini gösterdiği gibi, yiyecekleri zehirlemek, elbiselere,, daha başka eşyalara, binalara bu­laşmak suretiyle tesirlerini uzun müddet muhafaza ederler, işaret için kullanılan kim­yevi bombalar da vardır.

V-l ve V-2 bombaları.

İlk defa Alman­lar tarafından II. Dünya Savaşında kullanıl­mıştır. Zamanın en ileri bir teknik eseri olan V-l bombası pilotsuz bir jet uçağıdır. İçi patlayıcı maddelerle doldurulmuştur. V-l bombaları 1943’te kullanıldı. V-2 bomba­ları da 1944’te kullanılmaya başlandı. Bun­lar roket motoruyla çalışırdı. V-1 den çok daha büyük olan V-2’lerin ağırlığı 15 ton, hızları saatte 5.600 km. idi .

Mayın.

Çeşitli maksatlarla kullanılan kara ve su mayınları da bir çeşit bomba­dır .

Bombalar için en elverişli kullanma ara­cı uçaklardır. Yukarıda anlattığımız bom­balardan el bombası dışında kalanların hep­si uçaklar vasıtasiyle kullanılır. Bilhassa ağırlığı fazla olan bombalar uçaklardan atılir. Bir kısım bombalar da yerde başka araç­larla kullanılır. Meselâ sis ve yangın bomba­larının elle atılanları olduğu gibi havan to­puyla atılan çeşitleri de vardır. Gaz bom­baları da havan topuyla atılabilir.

Bombalara konan patlayıcı maddeler yere çarptıkları zaman kendi kendilerine patlıyacak kadar hassas değildir. Bunun için ateş­lenmeleri tapa düzeni sayesinde olur. Ta­palar başlıca dört türlüdür. Tazyikli tapa­lar bombanın toprağa girdikten sonra pat­lamasını sağlar. Hassas tapalar bombayı ye­re değer değmez, ihtiraklı tapalar ise ha­vadayken patlatır. Müsademeli tapalar bombanın yere değdikten sonra ateşlenmesini sağlar. Bir kısım tapalar da ayarlıdır, bom­bayı düşmesinden birkaç saat, hattâ birkaç gün sonra patlatırlar.Bomba çok eskiden icat edilmiş bir si­lâhtır. Romalılar tarafından kullanıldığı bi­linir. Düzenli ordular içinde ilk defa 1427’de Fransızlar kullandı. İkinci Viyana Kuşatma­sında AvusturyalIlar, 1808-1809 yıllarında Nappleon orduları bomba kullandılar.

Havada atılan ilk bombalar 1849 ela Avus­turya ordusunda kullanıldı. Bunlar sıcak ha­va balonlarına tutturulmuş, ağır ağır yanan tapalarla mücehhez bombalardı. Bu bomba­lar Venedik’e atıldı. Gerçi bu ilk bombala­rın yaptığı hasar pek azdı ama, ahaliyi pek fazla korkuttu. Bombaları ilk defa uçaktan atan İtalyanlar’dır İtalyan pilotları 1912’de Batı Trablus üzerine nitrogliserin doldurul­muş kutular attılar. Aynı yıl İspanyoüar da Faslılar’a karşı bomba kullandılar.

Türkler 1377-1878 seferinde, Şıpka ve Plevne Savaşlarında Ruslar’a karşı bomba kullanmışlardır. Bombalar Birinci Dünya Savaşı’nda geniş ölçüde kullanılmış, Kurtuluş Savaşı’nda ise Türk işçilerinin meydana ge­tirdiği «Ankara Bombası» nın büyük fayda­ları görülmüştür.

İkinci Dünya Savaşı’nda bombalar çok ge­niş ölçüde kullanıldı, I. Dünya Savaşı’nda A. B. D. -Hava Kuvvetleri sadece 125 ton bomba attığı halde II. Dünya Savaşı’nda yal­nız Ingiltere üzerine «42.000 ton bomba atıldı.

http://bilelimmi.com/silo-nedir/

http://bilelimmi.com/otomatik-tabanca-nedir/

http://bilelimmi.com/asbest-nedir/

Bu yazı 215 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler