BESARABYA TARİHÇESİ

Paylaş
 

BESARABYA TARİHÇESİ

Avrupa’nın güneydoğusunda, Dinyestr ve Prut nehirleri arasında Karadeniz’den Po­lonya’ya kadar uzanan bir bölgedir. Birinci ve İkinci Dünya Savaşları arasında Roman­ya’nın bir ilini meydana getiriyordu. Nüfu­sunun yarısından fazlası Rumen, geri kala­nı da UkraynalI ve Rus’tu, istepte de gö­çebe Çingeneler bulunuyordu. Bugün, Mol- dav Sovyet Sosyalist Cumhuriyetine dahil bir bölgedir. Başlıca şehirleri Kişinev, Hotin, Bender’dir.

Tarihte Besarabya

Besarabya’nın en eski halkı Kimmer’lerdi. Buraya sonradan Iskitler yerleşti, daha son­ra da birçok istilâlara uğradı. Bu arada

  1. yüzyılda Gotlar, V. yüzyılda Hunlar, Avarlar ve Bulgarlar geldi. VII. yüzyılda Bessi adlı bir Thrak kavmi buralarını ele geçirerek memlekete kendi adını verdi. IX. yüzyılda Macarlar’ın ataları Ugorlar o böl­geye gelip yerleştiler. Besarabya 1241 yılın­da Altınordu devletinin eline geçti, elli yıl kadar bu devletin idaresi altında kaldı. Da­ha sonraları Buğdan Voyvodalığı sınırları içi­ne giren Besarabya’ya XV. yüzyılın başla­rında Osmanlılar akın yapmaya başladılar. II. Bayezit zamanında Akkerman ve Kilya kalelerinin Türkler tarafından alınması üze­rine Buğdan Voyvodası Osmanlı hâkimiyeti­ni tanımak zorunda kaldı. Kanunî Sultan Süleyman zamanında yapılan bir seferle ke­sin olarak Osmanlı İmparatorluğuna bağlan­dı. Zaman zaman ortaya çıkan isyan hare­ketleri 200 yıl kadar sonuçsuz kaldı. Besa­rabya 1768 -1774 Osmanlı – Rus Savaşında savaş alanı oldu. Kaynarca Antlaşmasiyle Besarabya bağımsızlığını kazandı. 1806 yı­lında Rusya yeniden Osmanlı sınırını ge­çince savaş başladı, Osmanlı İmparatorlu­ğu Tuna boylarına ordu göndermesi üzeri­ne Napoleon’un araya girmesi ile Bük­reş Antlaşması yapıldı (1812). Böylece 1854 Kırım Savaşı’na kadar Besarabya Rus­ya’nın elinde kaldı. Bu arada Rusya ile Buğ­dan arasında el değiştiren Besarabya 1918′ de Romanya’ya geçti.

Ikjnci Dünya Savaşı’nda Ruslar Besarab- ya’yı yeniden ele geçirdiler. 1940’ta Besa­rabya, Bukovîna île birleştirilerek, Moldav Federal Sovyet Cumhuriyetine katıldı. Sa­vaş içinde Alman ordularından yardım gören Romanya yeniden Besarabya’yı aldıysa da savaşın sonunda gene Rusların eline geçti.

Bu yazı 158 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler