AKINCILAR NEDİR?

Paylaş
 

AKINCILAR NEDİR?

Osmanlı ordusunda, atlı bîr askerî sınıf­tı. Bugünkü motorlu birlikler gibi taarruzun ilk kademesini meydana getiren akıncılar daha ziyade Rumeli’de sınır üzerindeki san­caklarda bulunurlardı. Yüzer yüzer bölük­lere ayrılmışlardı. Her bölüğün başında bir akıncı komutanı bulunurdu. On bölük ay­rıca bir binbaşıya bağlıydı.

Akınlar üç çeşitti: Akın, Haramilik, Çe­te. Akıncı komutanının emri altında yapı­lan taarruza «akın», yüz ve daha fazla atlı ile yapılana «haramilik», yüzden daha az kuvvetle yapılanına da «çete» denilirdi.

Savaş sırasında akıncılar hafif süvari olduk­ları için birkaç gün içinde etrafı şaşırtırlar, öncü keşif kolu görevini görürler, ordunun geçeceği yollarda güvenliği sağlarlardı. Ayrı­ca, yakaladıkları esirlerden karşı taraf hak­kında bilgi almaya çalışırlar, arkadan gele­cek ordu için yiyecek kaynaklarını tesbit eder­lerdi. Akıncılık 1595 yılına kadar devam et­miş, sonra yerini Kırım Hanlığı kuvvetlerine bırakmıştır.

OsmanlIlarda ilk olarak Akıncı Komutan­lığını Evrenos Bey yapmıştır. Ondan sonra da Mihaloğulfarı, Turhan Bey, Malkoçoğlu Akıncıları geniş çapta ün salmıştır. Ordu dı­şında aylıkları vc belirli bir işleri olmıyan akıncılar harblerden ellerine geçenle geçi­nirler, harblere de kendi silâhı ve atlariyle katılırlardı. Vergi vermezlerdi, aralarından pek kıdemlileri müstesna, büyük bir kısmı­nın tımarı (Devletçe verilen toprağı) yoktu.

Bu yazı 250 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler