AKIM NEDİR?

Paylaş
 

AKIM NEDİR?

Elektrik yükünün madeni bir tel veya baş­ka bir iletkenden geçmesine akım denir. Atomların çekirdeği etrafında dönen elek­tronlar negatif elektrik yüklüdür. Bunların bir iletken içinden geçmesi elektrik akımını meydana getirir. Atomların pozitif ve nega­tif elektrik yükleri birbiriyle denge halinde­dir. Ancak, herhangi bir şekilde atomun ya­pısı bozularak elektronlar serbest bırakılır­sa pozitif yüklü bir yere doğru akmaya baş­larlar.

Bazf bilginlerin nazariyelerine göre ma­denlerin serbest elektronları vardır. Bunla­rın bir elektrik alanı vasıtasiyle sürüklen­mesi elektrik akımını meydana getirir. Mo­dern fizik nazariyelerine göre de hareket eden elektronlar, elektrik dalgalariyle birlikte bu­lunur. Bu dalgalar saniyede 300.000 kilo­metreye yakın bir hızla hareket ederler. Hal­buki elektronların iletken içindeki hareketi çok daha yavaştır. Çünkü «direnç» dediği­miz, sürtünmeye benzer bir olay elektron­ların hareketine köstek vurur. İletkenin di­renci arttıkça geçen elektron miktarı azalır, o zaman iletken ısınmaya başlar.

İletkenin direnci «om» la, akım «amper» le ölçülür. Elektrik akımının hareket gücüne «elektromotif güç» denir. Bu da «volt» la ölçülür.  Duran bir elektrik yükünün potansiyel bir enerjisi vardır. Tıpkı sularda olduğu gibi, bu elektrik yükü harekete geçmedikçe akım meydana gelmez. İşte bir elektromotif güç kaynağının potansiyel bakımından farklı bir kaynağa akması akımı meydana getirir. Po­tansiyel farkı ne kadar fazla olursa elektro­motif güç o kadar artar.

Bütün maddeler elektrik akımını iletir. Ancak, cam veya kauçuk gibi bazı maddeler, pek az elektron geçmesine imkân verdikle­rinden bunlara «yalıtkan» denir; maden gi­bi bazı elemanlar da akımı iyi geçirirler. Bunlara da «iletken» denir. Madenler ara­sında da en iyi iletkenler altın, gümüş ve bakırdır. Ucuzluğu bakımından bütün dün­yada iletken olarak bakır kullanılır. Ancak, onun da saf olması gerekir.

Başlangıçtan bitişe kadar bir akımın takîbettiği yola «devre» denir. Bir devre Her çe­şit iletken maddelerden meydana gelebilir. Doğru akım: Devamlı olarak aynı yö­ne akan elektrik akımlarına «doğru akım» denir. Akımın çokluğu istediği kadar değiş­sin, doğru akımda, akımın yönü değişmez. Alternatif akım, doğru akım haline getirile­bilir.

Alternatif akım: Ölçülü aralıklarla akı­şının yönünü değiştiren akımlara «alter­natif akım» denir. Günlük hayatta daha çok alternatif akım kullanılır. Alternatif akımın en büyük özelliği voltajının kolayca yükseltilebilmesidir. Bu bakımdan, alternatif akım gücünden kaybetmeden çok uzak yerlere gönderilebilir. (Bk. Elektrik, dinamo, elek­tron, transformatör)

Bu yazı 123 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler