Ahmet Refik  ALTINAY KİMDİR? 

Paylaş
 

Ahmet Refik  ALTINAY KİMDİR?  ( 1881-1937)

Tanınmış tarihçi le- rimizdendir. İstanbul’ da doğdu. Beşiktaş Askerî Rüştiyesi ve Kuleli Askerî İdadi­sinde okudu, 1898 de Harbiye’den piyade olarak birincilikle me­zun oldu. Bir zaman askerî okullarda Al­manca ve tarih ders­leri okuttuktan sonra kıta hizmetine geçti, Balkan harbînden son­ra, yüzbaşı iken, göz­lerindeki bozukluk yü­zünden tekaüt edildi. 1918 de Darülfünun’a Osmanlı Tarihi profesörü oldu. 1933 e ka­dar bu vazifede kaldı. Hayatının son yılları­nı tamamen yazıya veren Ahmet Refik Tarih-i Osmanî Encümeni, Tarihî Vesikalar Tasnif Komisyonu âzalığı gibi İlmî vazifelerde de bulundu. «Demirbaş Şarl» adlı e.serinden ötürü 1918 de İsveç hükümetinden nişan

ve Karolin Cemiyeti adlı bir tarih cemiye­tinden de on bin kron mükâfat almıştır.

Muhtelif gazete ve mecmualarda de­vamlı tarih yazıları yazan Ahmet Refik İlmî incelemeleri yanı sıra tarihi halka sevdire­cek şekilde makaleler, sohbetler, romanlar yazmıştır. Ayrıca şiir ve şarkıları da vardır ki bunları «Gönül» adlı bir kitapta topla­mıştır.

Eserleri:

Salıaif-i Muzafferiyat-ı Osmaniye: Meşhur Osmanlı Kumandanları; Büyük Tarih-i Umumi (6 cilt, tamamlanma­mıştır). Geçmiş Asırlarda Türk Hayatı Serisi (16 kitap), Tarihî ŞimalarfKabak­çı Mustafa; Lâleli Devri; Köprülüler (2 cilt); Tesavir-i Rical; Felâket Seneleri. Kadınlar Saltanatı (4 cilt); Sultan Cem; Sokollu. Âlimler ve Sanatkârlar; Bizans Karşısında Türkler; Samsun Devri; La- dy Montague’nün Şark Mektupları; Ho­ca Nüfuzu; Türk Mimarları; Baltacı Mehmet Paşa; Fatih Sultan Mehmet ve Ressam Bellini; Bizans İmparatoriçe- leri; Prusya Nasıl Yükseldi; Ocak Ağa­ları; Mimar Sinan; Türkiye Madenleri; İstanbul Hayatı (4 cilt); Kıral Demir­baş Şarl; Lamartine; Mülteciler Mese­lesine Dair; Gönül (Şiirler, şarkı güf­teleri)

Bu yazı 190 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler