ADAK NEDİR?

Paylaş
 

ADAK NEDİR?

Bir isteğin yerine gelmesi veya bir kor­kunun giderilmesi endişesiyle Tanrı’ya karşı yapılan vaattir. Tanrı’ya bir şey adamak âde­ti insanlar arasında çok eskidir. En ilkel dinlerden en gelişmişlerine kadar hemen hepsinde adaklara raslanır. İlk inanışlara göre, insanların kaderleri tanrıların ellerin­de bulunduğundan, onların iyiliğini kazan­mak, bazılarının da kötülüklerinden korun­mak lâzımdı. Bunun için de insanın çok sevdiği bazı şeylerinden fedakârlıklarda bu­lunması gerekiyordu. Bu sebeple hayvan, insan, hattâ kendi öz evlâdını kurban etmek icabediyordu.

Eski Türklerde en büyük adak attı. İslamiyeti kabul etmeden önce Araplar arasında evlât kurban etmek âdet haline gelmişti. Muhammed Peygamber’in dedesi Abdülmuttalip’in, on oğlu olursa birini putlara kur­ban edeceğini adadığı anlatılır. Onuncu oğ­lu Abdullah’ı (Muhammed’in babasını) kur­ban etmek üzereyken, bir kâhinin aracılığiyle, yüz deve kurban ederek oğlunu kes­mekten kurtuldğu rivayet edilir.

Eski Yunanistanda da adaklara raslanır. Troia harbi sırasında Agamemnon, bir riva­yete göre denizdeki fırtınanın dinmesi, bir rivayete göre de rüzgâr çıkması için kızı Ipihgenia’yı Fırtınalar Tanrıçası Artemis’e kurban etmiştir. Eskiden Roma’da da tan­rıların İmparatordan memnun kalmaları için her beş yılda, bazan on veya yirmi yılda bir toplu olarak, genel fedakârlıklar yapılırdı. Milletçe yapılan bu hareketle felâketlerden, salgın hastalıklardan, tabiat âfetlerinden korunulduğu zannedilirdi. Yahudilik, Hıristi­yanlık ve Müslümanlık gibi gelişmiş dinle­rin ortaya çıkmaları, yerleşmeleri sayesinde bu türlü vahşi âdetler kaldırılmıştır.

Bugün adak olarak ya kurban kesilmekte, ya mukaddes kitaplardan parçalar okunmakta, ya da mukaddes yerlere mum dikilmek­tedir. Islâmiyette en kıymetli adak yetim doyurmak, fakir giydirmek gibi sevap sağlıyacak hareketlerdi

Bu yazı 221 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler