7.SINIF 2.ÜNİTE KÜLTÜR VE MİRAS KONU ÖZETİ

Paylaş
 

7.SINIF 2.ÜNİTE KÜLTÜR VE MİRAS KONU ÖZETİ

 

 

ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİNDEKİ FAKTÖRLER

* Anadolu’nun Türkleşmesi Malazgirt Zaferinden sonra

beyliklerle birlikte hızlı bir şekilde olmuştur.

* Anadolu’daki ilk Türk Beylikleri özellikle kuruldukları yerlerde yaptıkları eserlerle Anadolu’nun Türkleşmesinde etkili olmuşlardır.Bu eserler; Divriği Ulu Cami (Mengücekliler) – Erzurum’da Çifte Minare

(Saltuklular) – Sivas’ta Gök Medrese ( Danişmentliler).

*Anadolu’nun Türkleşmesinde buraya gelen dervişler,şair ve düşünürlerde etkili olmuşlardır.Örneğin; Mevlana,

Yunus Emre ve Hacı Bektaşi Veli gibi.

 

KÖSEDAĞ SAVAŞI – 1243

1243 yılında Moğollarla yapılan Kösedağ Savaşı’nda Anadolu Selçuklu Devleti yenildi. Bu savaş sonrası devletin birliği bozuldu. Bir süre sonra da Anadolu Selçuklu Devleti yıkıldı.

   KÖSEDAĞ SAVAŞI’NDAN SONRA

Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılmasından sonra Anadolu’da kurulan Türk beylikleri

1. OSMANOĞULLARI

2. Karamanoğulları

3. Germiyanoğulları

4. Karesioğulları

5. Hamitoğulları

6. Menteşeoğulları

7. Candaroğulları

8. Aydınoğulları

9. Dulkadıroğulları

10. Saruhanoğulları

11. Ramazanoğulları

12. Eretna Devleti

 

OSMANLI TARİHİ (1299 – 1922)

OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞU (1299):

* Kösedağ Savaşından bir sonra Anadolu Sel.Dev. yıkılmış ve Anadolu’nun çeşitli yerlerinde yukarıda adı geçen beylikler kurulmuştur.Bu beyliklerde en önemlisi ve ileride büyük bir devlet olacak olan OSMANOĞULLARIDIR.

* Osmanlı Devleti’ni kuranlar Oğuzların Kayı boyundandır.Kayılar Anadolu’ya geldiklerinde başlarında bulunan Ertuğrul Gazi batıya doğru ilerleyerek Bizanslılardan Söğüt ve Domaniç’i alarak yurt edinmiştir.

* Ertuğrul Gazinin ölümünden sonra beyliğin başına oğlu Osman Gazi geçmiş ve 1299 yılında Söğüt(Bilecik) ve Domaniç(Kütahya)te Osmanlı Devletini kurmuştur.

*Osmanlı Beyliği Anadolu’da kurulan beylikler arasında en küçüğü olmasına rağmen kısa zamanda büyüyüp güçlü bir devlet haline gelmiştir.

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunu ve Yükselişini Kolaylaştıran Nedenler:

 1. Osmanlı Devleti kurulduğu sırada Anadolu ve Balkanlarda

kuvvetli bir devletin olmaması.

2.Anadolu ve Balkanlardaki devlet ya da beyliklerin

birbirleriyle sürekli çatışma halinde olması

3.Osmanlı yöneticilerin öncelikle zayıf olan Bizans’a karşı

mücadele etmesi ve diğer beyliklerle mücadele etmemesi

 1. Osmanlıların ele geçirdikleri yerlerde adil ve hoşgörülü bir

yönetim kurmaları.

 1. Devlet yöneticilerinin yetenekli- cesur olmaları ve

merkezi sistemin güçlü olması.

 1. Osmanlı Beyliğinin Uç(Sınır)Beyliği olması nedeniyle

Doğudan gelen Türkmen göçlerinin beyliğin nüfusunu

hızla artırması.

 1. Anadolu’daki dervişlerin “Ahi Teşkilatı”nın desteğini

alması. Ahi teşkilatları toplumda önemli bir yeri vardı.

(Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in, Ahi Şeyhi

Edebali’nin kızıyla evlenmesi)

OSMANLI DEVLETİ KURULUŞ DÖNEMİ

PADİŞAHLARI (1299 – 1453) :

1.

OSMAN GAZİ (1299 -1324)

– Osmanlı Devletinin kurucusudur.

– Koyunhisar Savaşı(1302)yapıldı.(Bizans Dev.

İle yapılan ilk Savaş)

– Osm. Dev.nin ilk başkenti “Söğüt” olmuştur.

– İlk Osmanlı parası Osman Bey zamanında bastırıldı.

 

2.

ORHAN GAZİ (1324 – 1362

– Bursa’nın fethi (1326). (2.başkent olmuştur.)

Maltepe (Palekanon) Savaşı(1329)’nda

Bizans’ı yenildi.

– Karesioğullarının alınmasıyla ilk denizcilik

  faaliyetleri başladı.(İlk alınan beylik)

– Çimpe Kalesinin alınması. (Rumeli’ye geçiş – 1353)

– İlk defa Divan Teşkilatının  ve ilk düzenli ordunun kurulması.

3.

I.MURAT

(1362 – 1389)

 

* Edirne fethedildi.(1363). (3.başkent olmuştur.)

* Sırp Sındığı savaşı(1364). Haçlılarla bu ilk

savaşla Trakya’nın büyük bölümü ele geçirildi.

* I. Kosova Savaşı yapıldı.(1389). İlk defa bir

padişah savaşta şehit düştü.

* Yeniçeri ocağı kuruldu.

* İlk kez Tımar sistemi uygulandı.

4.

I.BEYAZIT

(YILDIRIM

1389 – 1402

* Osm. tarihinde İlk defa İstanbul kuşatıldı.

(1396)

* Niğbolu Savaşı(1396) – Haçlılara karşı kazanıldı.

* Anadolu’da Türk Birliği ilk defa sağlandı.

* Ankara Savaşı (1402) –à Osm. Dev.  X Timur arasında olmuştur. Önemi ; Osm.  Dev. Yenilmiş ve  “ Fetret Devri ” ne girmiştir.

  FETRET DEVRİ(1402- 1413) :

 Ankara Savaşından sonra 11 yıl Osm. Dev.de yaşanan duraklama ve karışıklık devridir.

5.

I.MEHMET

(ÇELEBİ)

1413 – 1422

* Osm. Dev.nin 2. Kurucusu dur.

* İlk defa bir devletle Deniz savaşı yapıldı.

(Venediklilerle)

 

 

6.

II.MURAT

(1422 – 1451)

 

*Edirne – Segedin Ant.(1444) – Haçlılarla yapılan ilk antlaşma.

* Varna Savaşı (1444) – Haçlılara karşı kazanıldı.

* II.Kosova Savaşı (1448) – Osmanlıların Balkanlardaki hâkimiyeti kesinleşti.

* II.Murat’tan sonra tahta Fatih geçmiş ve İst.’un fethiyle yükselme dönemi başlamıştır.

 

OSMANLI ORDUSU

* İlk düzenli Osmanlı ordusu Orhan Bey zamanında Yaya ve

Müsellem (atlılar) adıyla kurulmuştur.

* I.Murat, doğrudan padişaha bağlı olan Kapıkulu

ordusunun- Yeniçeri Ocağının – temellerini attı. Fatih

devrinde ordu teşkilatı büyük ölçüde tamamlanmıştır.

* Osmanlı ordusu Kara Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri

olmak üzere iki ana bölüme ayrılmaktadır.

 

 1. A) KARA KUVVETLERİ B) DENİZ KUVVETLERİ   
 2. Eyalet Askerleri
 3. Kapıkulu Askerleri
 4. Yardımcı Kuvvetler

 

OSMANLI DEVLET YÖNETİMİ

DİVAN-I HÜMAYUN —-à(Bakanlar Kurulu)

Osmanlı Dev.’de devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclise Divan-ı Hümayun denirdi.Bugünkü karşılığı “Bakanlar Kurulu” dur.

* Divan-ı Hümayunda alınan kararlar padişah tarafından incelendikten sonra son şeklini alırdı.

* Divan-ı Hümayun ilk olarak Orhan Bey zamanında kurulmuş ve Fatih döneminde son şeklini almıştır.Divan-ı Hümayun’a Fatih’e kadar Padişahlar başkanlık ederken bu dönemden sonra Sadrazamlar başkanlık etmiştir.

* Divan-ı Hümayun II.Mahmut zamanında kaldırılarak yerine Nazırlıklar(Bakanlıklar) kurulmuştur.

* DİVAN-I HÜMAYUN ÜYELERİ

 1. Sadrazam(Vezir-i azam) —-à Başbakan

(Padişahtan sonra en yetkili kişi)

 1. Vezirler  —-à Devlet Bakanları
 2. Kazasker(Kadıasker) —-à Adalet Bakanı
 3. Defterdar —-à Maliye Bakanı
 4. Nişancı (Padişahın tuğrasını —-à Sekreter

-imzasını- taşırdı)

 1. Kaptan-ı Derya —-à Deniz Kuvvetleri Komutanı
 2. Reis-ül Küttab —-à Dışişleri Bakanı
 3. Şeyhülislam —-à Diyanet İşleri Başkanı

 

OSMANLI TOPLUMU

* Osmanlı Devletinde Halk yaşadıkları yerlere göre

gruplara ayrılırdı. Bunlar ;

 1. Şehirliler 2. Köylüler.
 2. Göçebeler(Konar-Göçerler)

* Nüfusun büyük bir bölümü köylüler oluşturmaktaydı.

Çünkü Osmanlı halkının çoğunluğu tarımla uğraşmaktaydı.

Devlet Müslüman olan köylülerden “ Öşür (1/10)” adında

bir vergi alırken gayri Müslimlerden(Müslüman olmayan)

 “ Haraç “ adında bir vergi alırdı.Ayrıca gayrimüslimlerden askere gitmedikleri için “ Cizye “ adlı bir vergi alınırdı.

* Osmanlı Dev.de göçebe olan aileleri yerleşik hayata geçirebilmek için “ İSKAN (yerleştirme) politikası” uygulanmıştır.İskan Politikası daha çok Rumeli’de fethedilen topraklarda uygulanmıştır.

* İskan Politikasıyla ;1.Göçebeler yerleşik hayata

geçirilerek topraklar işlenmiş ve vergiler artmış,

 1. Fethedilen bölgeleri Türk yurdu haline getirilerek

kalıcı hakimiyet kurma amaçlanmıştır.

 

OSMANLI DEVLETİNDE FETİH HAREKETLERİ

İSTANBUL’UN FETHİ  (29 MAYIS 1453)

* İstanbul tarih boyunca birçok devlet ve komutanlar

tarafından alınmaya çalışılmış,fakat başarılı

olunamamıştır.Çünkü İstanbul dünyanın en sağlam

surlarıyla çevrili şehriydi.

* İstanbul,29 Mayıs 1453 tarihinde II.Mehmet(Fatih) tarafından fethedilmiştir.Fatih,İstanbul’un fethi için o zamana kadar görülmeyen değişik hazırlıklar yapmıştır.

İstanbul’un Fethi İçin Yapılan Hazırlıklar ;

 1. Anadolu Beylikleri ile anlaşmalar yapıldı.
 2. 2. Karadeniz’den gelebilecek yardımlara karşı Rumeli

hisarını yaptırdı.

 1. 3. Büyük toplar “ Şahi ” ve havan topları yaptırdı.
 2. 4. 400 parçalık bir donanma oluşturdu.

 

İstanbul’un Fethedilmesinin Sebepleri;

 1. İstanbul’un Asya ile Avrupa arasında geçiş ve ticaret

yolları üzerinde olması.

2.Bizans’ın Avrupalıları , Anadolu Beyliklerini ve şehzadeleri

kışkırtmasını önlemek.

 1. Osmanlı Devletinin Anadolu ve Rumeli toprakları

arasında birlik sağlamak istemesi.

 1. Rumeli topraklarının güvenliğini sağlamak ve

Avrupa’daki  fetihlerini kolaylaştırmak

 1. Hz. Muhammed‘in(sav) İstanbul için söylediği

hadisi(sözü).

 

İstanbul’un Fethinin Türk Ve Dünya Tarihi Açısından Önemli Sonuçları :

1.Orta çağ bitti, yeni çağ başladı.

2.Osmanlı Devleti yükselme dönemine girdi ve İstanbul

başkent oldu.

3.Bin yıllık Bizans(Doğu Roma) İmp. sona erdi.

4.Boğazların hakimiyeti Osm. Dev.ne geçti ve toprak

bütünlüğü sağlandı.

 1. II.Mehmet’e “ Fatih “ unvanı verildi.
 2. Fetihte kullanılan topların ,Avrupa da örnek alınmasıyla

Derebeylik (feodalite) yönetimini yıkılmasında etkili oldu.

 1. Osm. Dev.’nin Avrupa’daki ilerlemesi kolaylaştı.
 2. Bizans’tan kaçan bilim adamları İtalya’ ya giderek

“ Rönesans”ın başlamasında etkili oldular.

 

OSMANLI DEVLETİNDE FETİHLER VE DENİZLERDEKİ GELİŞMELER

1-FATİH SULTAN MEHMET DÖNEMİ

(1451 -1481)

* İstanbul’un Fethi (1453)

* Amasra ve Sinop’un fethi

* Trabzon’un Fethi (1461)

  Önemi;İpek yolunun kontrolü ele geçti.

* Kırım’ın Fethi (1477)

Önemi;Karadeniz ticaretinin kontrolü.

* Ege Denizindeki bazı adalarının fethi.

* Otlukbeli Savaşı (1473)

Osm. Dev. X Akkoyunlu Dev.

Önemi;Akkoyunlu Dev.yıkıldı.

2- YAVUZ SULTAN SELİM DÖNEMİ

1512-1520

* ÇALDIRAN SAVAŞI (1514)

Önemi;Doğu ve Güneydoğu Anadolu tamamen alındı.

* MISIR’IN FETHİ (1517)

Önemi; Halifelik ve Baharat Yolunun kontrolü Osm. Dev.ne e geçmiştir.

3-KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN DÖNEMİ

(1520 -1566)

*Rodos Adasının Fethi (1522)

Önemi; Ege Denizinin güvenliği sağlandı.

* Mohaç Savaşı (1526)

 Önemi;Macaristan Osmanlı topraklarına katıldı.

* Kapitülasyonlar-Ayrıcalık- ( 1535)

  Fransızlara,Haçlı birliğini parçalamak için birtakım ayrıcalıklar verilmiştir.

* Preveze Deniz Zaferi (1538)

 Önemi; Akdeniz’de üstünlük sağlanmıştır.

Tarihimizdeki en önemli deniz zaferidir.

* Hint Deniz Seferleri (1538-1553) 

4- II.SELİM

(1566- 1579)

* Bu dönemde Sadrazam “Sokullu Mehmet

   Paşa” öncülüğünde fetihler yapılmıştır.

* Kıbrıs’ın Fethi (1571)

Önemi;Doğu Akdeniz’in güvenliği sağlanmıştır.

* İnebahtı Deniz Savaşı (1571)

Önemi; Osm. Dev.ilk defa yenilmiştir.

 

5-

DURAKLAMA

DÖNEMİ

(1579 -1699)

*Girit Adasının Fethi (1648)

Önemi ; Fetih 24 yıl sürmüştür ve Osm. Dev.nin güçsüzlüğünü göstermiştir.

* Çeşme Baskını (1770)

   Osmanlı Donanması Çeşme(İzmir)de Rusların baskınıyla yakılmıştır.

* Sinop Baskını (1853)

 Osmanlı Donanması Sinop limanında Rusların baskınıyla yakılmıştır.

 

OSMANLI DEVLETİ’NDE YENİLEŞME HAREKETLERİ

* Osmanlı Dev. 16.yüzyılın sonlarından itibaren özellikle askeri alanda gerilemeye başlamış ve Avrupa’ya karşı yapılan savaşlarda başarısız olunmaya başlamıştır.

* Askeri alandaki gerilemeyi önlemek için çalışmalar yapılmış ve subay yetiştirmek için yeni okullar açılmıştır.

– III.Selim zamanında,“ Nizam-ı Cedit ” adında bir ordu kurulmuştur.

– II.Mahmut döneminde,görevini yerine getiremeyen Yeniçeri Ocağı kaldırılarak yerine “ Asakir-i Mansure-i Muhammediye ” adında bir ordu kurulmuştur.

OSMANLI DEVLETİNDE ADALET VE HOŞGÖRÜ:

Osmanlı Devleti, farklı din ve ırktan birçok milleti kendi içinde barındırmasına rağmen 600 yıl kadar yaşamayı ve bu toplulukları Osmanlı Milleti adı altında bir arada tutmayı başarmıştır. Bundaki en önemli etken Osmanlı Dev. nin izlediği  “ Adalet ve hoşgörü ” politikasıdır.

 

 

OSMANLI – AVRUPA ETKİLEŞİMİ :

* Osmanlı Devletinin Avrupa’yı  etkilediği alanlar :

Halı – Müzik(Mehter Müziği) – Kahve kültürü gibi.

* Osmanlı Devletinin Avrupa’dan  etkilediği alanlar:

Askeri (ilk) – Mimari – Edebiyat – Resim – Sosyal Hayat

ve Bilimsel alanlarda etkilemiştir.

 

 

LALE DEVRİ (1718 – 1730)

* Osmanlı tarihinde, 1718 Pasarofça Antlaşması ile başlayıp 1730 Patrona Halil isyanı ile sona eren devrine “Lâle Devri” denilir.

* Bu dönemin padişahı III.Ahmet,Sadrazamı ise Nevşehirli Damat İbrahim Paşadır. Lale Devri’nde özellikle kültürel alanda birçok ye­nilik yapılmıştır.Yenilikler Şunlardır :

 1. Osmanlı Dev.de ilk defa “Devlet Matbaası”

kurulmuştur. (1727 – İbrahim Müteferrika )

 1. İlk kez çiçek aşısı uygulandı.
 2. Komşu ülkelerle barış siyaseti izlenmiş, İstan­bul’da

saraylar, köşkler ve lale bahçeleri yapıl­mıştır.

 1. Avrupa’ya ilk kez geçici elçilikler açılmıştır.
 2. İstanbul’un çeşitli yerlerin­de kütüphaneler açıldı.
 3. İlk defa Tulumbacı(İtfaiye) Ocağı kuruldu.
 4. Yalova’da kağıt ve İstanbul’da kumaş fabrikası kuruldu.

 

NOT: Lâle Devri, Osmanlı Devleti’nde batının üstünlüğü­nün kabul edildiği, batının örnek alınarak ıslahatla­rın(yeniliklerin) yapıldığı ilk dönemdir.

 

 

19.YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİNDE ISLAHAT (YENİLİK) HAREKETLERİ :

 

 

III.SELİM

(1789-

1807)

 

1-Yeniliklerinin  genel ismi  ve Avrupa tarzında kurduğu ordu “ Nizam-ı Cedid’tir”.

2-Avrupa’dan öğretmen ve su­bay getirildi.

3-Avrupa’ya ilk kez sürekli elçilikler

gönderildi.

4. İrad-ı Cedit adında yeni bir ordu kurdu.

5. Mehter takımı yerine “Musika-i Hümayun kurdu.

 

 

II. MAHMUT

 (1808-1839):

 

1. Divan-ı Hümayun kaldırılarak yerine

Nazırlıklar(Bakanlıklar) kuruldu.

2. İlk nüfus sayımı yapıldı.(1830)

3. Polis ve posta teşkilatı kuruldu.

4. Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. “Vaka-yı

    Hayriye(Hayırlı Olay)” denir.

5. İlköğretim mecburi hale getirildi.

6. Takvim-i Vakai adıyla ilk resmi

gazete çıkarıldı.

7. İlk kez Avrupa öğrenciler gönderildi.

 

 

 

ABDÜL

MECİD (1839-1861):

 

A)   TANZİMAT FERMANI (1839)

* Tan­zimat Fermanı ile; Osmanlı Dev­leti’nde ilk defa padişahın gücü üstünde kanun gücünün üstünlüğü kabul edilmiş ve padişahın yetkileri sınırlandırılmıştır.

* Tanzimat Fermanı; demokratikleşme yolunda atılmış en önemli adımlardan birisidir.

B) ISLAHAT FERMANI (1856)

Avrupalı devletlerin baskısıyla ilan edilen  bu fermanla azınlıklar(gayrimüslimler), Müslüman halktan daha ayrıcalıklı hale geldiler.

 

II. ABDÜLHAMİT (1876-1909):

 

1.Çeşitli alanlarda birçok okullar açılmıştır.

2.Ziraat Bankası kuruldu.(1881)

3.Haberleşme ve Ulaşım(Demiryolu)

alanında gelişmeler oldu.

4.Meşrutiyet İlan Edildi (1876):

Önemi;I.Meşrutiyetin ilan edilmesi ile,Osm. Dev.de ilk defa halk padişahın yanında devlet yönetiminde söz sahibi olmuştur. Ayrıca tarihimizdeki ilk Anayasa olan “ Kanun-ı Esasi ” kabul edilmiştir.

 

OSMANLI DEVLETİNDE ORDU :

* Osmanlı ordusu Kara Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri

olmak üzere iki ana bölüme ayrılmaktadır.

 

 1. A) KARA KUVVETLERİ   B) DENİZ KUVVETLERİ   
 2. Eyalet Askerleri
 3. Kapıkulu Askerleri
 4. Yardımcı Kuvvetler

 

1-Eyalet Askerleri

Tımarlı sipahiler: Osmanlı Devleti’nin en önemli askeri kuvveti tımarlı atlı birliklerdir.

Tımar sahipleri kendine verilen dirliğin (toprağa bağlı köylüden alınan verginin) geliri karşılığında asker yetiştirirlerdi. Savaş zamanında tımarının azlığı veya çokluğuna göre “cebelü” denilen tam donanımlı silahlı ve zırhlı asker yetiştirmekteydi.

Akıncılar: Sınır boylarında oturan birliklerdi. Orduya öncülük etmek, düşman birlikleri hakkında istihbarat bilgileri toplamak görevleriydi

 

2-Kapıkulu Askerleri:

*Bunlar padişaha bağlı ve üç ayda bir ulufe denilen maaş alan askerlerdi.

*Kapıkulu askerleri başlangıçta savaş esirleri arasından seçilenlerden oluşturdu. Ancak Ankara Savaşı’ndan sonra fetihlerin durması üzerine hazırlanan Devşirme Kanunu ile Hıristiyan ailelerden alınan çocukların Türk kültürü ile yetiştirilmesi ile oluşturulmaya başlanmıştır

*Kapıkulu askerleri kapıkulu piyadeleri ve süvarileri olmak üzere ikiye ayrılırdı.

a)Kapıkulu Piyadeleri

Yeniçeri Ocağı: Savaş zamanında padişahın yanında yer alırlar. Barış zamanında onu korurlar ve İstanbul’un güvenliğini sağlarlardı.

Acemi Ocağı: Kapıkulu ocaklarına asker yetiştiren bir okul durumundaydı.

Cebeci Ocağı: Orduya ait silahların yapımı, bakımı ve korunmasından sorumluydu.

Topçu Ocağı: Savaş meydanlarında topları döken ve kullanan bir ocaktı.

Humbaracı Ocağı: Savaşlarda humbara adı verilen el bombası ile havan toplarını kullanırdı.

Lağımcı Ocağı: Kale kuşatmaları sırasında tüneller kazarak surların altına patlayıcılar yerleştirme veya kale içine tüneller açmakla görevliydi.

 

b)Kapıkulu Süvarileri

Kapıkulu ocaklarının atlı sınıfıdır. Yeniçeri ocaklarından yükselenler bu sınıfı oluştururdu. Kapıkulu Süvarileri kendi içerisinde altı sınıfa (Sipahi, Silahtar, Sağ Ulufeciler, Sol Ulufeciler, Sağ Garipler, Sol Ga­ripler) ayrılırdı. Bunlar savaşta padişahı, hazineyi, sancakları ve ordunun ağırlıklarını korurlardı.

 

3)Yardımcı Kuvvetler

Yardımcı kuvvetlerin en önemli kısmını bağlı beylik ve eyaletlerden gönderilen askerler oluştururdu. Osmanlı Devleti kendine bağlı Kırım, Eflak ve Boğ-dan gibi yerlerden asker alırdı.

 

 

B-DENİZ KUVVETLERİ(DONANMA)

 

**Orhan Bey devrinde Marmara Denizi’nin güney kıyısında bulunan Karesi Beyliği egemenlik altına alınmıştır. Bu beyliğin gemilerinden faydalanan Osmanlılar Rumeli’ye geçerek fetihlerde bulunmuşlardır.

*Osmanlı denizciliği Fatih zamanında büyük geliş-meler göstermiş, Kanuni zamanında ise altın çağını yaşamıştır. Bu dönemde Osmanlı donanması tüm Avrupa donanmasıyla baş edebilecek güçte idi. Donanmanın bütün gemileri Türk tersanelerinde yapılırdı. Gelibolu, Süveyş, İstanbul ve Rusçuk’ta önemli tersaneler kurulmuştur.

*Donanma başkomutanına kaptan-ı derya veya Kaptan Pasa denirdi. Donanmanın diğer komutanlarına reis, donanma askerlerine ise levent adi verilirdi. Barbaros Hayreddin Pasa, Piri Reis, Burak Reis, Turgut Reis, Seydi Ali Reis, Kemal Reis Osmanlı Yükselme Dönemi’nin ünlü denizcileridir.

 

OSMANLI DEVLET YÖNETİMİ

“DİVAN-I HÜMAYUN”

Orhan Bey zamanında kurulmuştur. Padişah başkanlığında toplanan üst düzey devlet görevlilerinin devlet işlerini görüştükleri meclistir. Toplantılara katılan asil üyeler, sadrazam, vezirler, kazaskerler, defterdarlar ve nişancıdır. Fatih dönemine kadar padişahların başkanlığında toplanmıştır. Bu dönemden itibaren Divan başkanlığı sadrazamlara bırakılmıştır. Bu uygu-lama sadrazamların devlet yönetimindeki etkinliğini daha da arttırmıştır Divan teşkilatı, 19. yüzyılda II. Mahmut döneminde kaldırılmıştır. Divan’ın yerine bugünkü anlamda bakanlıklar diyebileceğimiz nazırlıklar kurulmuştur.

 

Divan üyeleri ve bunları başlıca görevleri şunlardır:

 1. Sadrazam, padişahın vekili olup, devlet idaresinde büyük yetki sahibidir. Padişahtan sonra en yetkili devlet adamıdır. Büyük devlet memurlarının atamalarını yapar ve görevden alır. Padişah sefere çıkmadığı zaman orduya komuta ederdi. Fatih Sultan Mehmet zamanında Divana başkanlık etmeye başladı.
 2. Nişancı, padişahın yazılarına (ferman, berat vb.) onun imzası olan nişanını koymak ve tuğrasını çekmekle görevlidir. Devletin en önemli gelir kaynaklarından olan arazi kayıtlarını içeren tahrir defterlerindeki düzeltme ve değiştirmeleri de nişancı yapar.
 3. Vezirler, bakanlık ve valilik gibi önemli görevler yaparlar ve paşa unvanı taşırlar.
 4. Defterdarlar, Osmanlı Devleti’nin maliye işlerinden sorumludur.
 5. Şeyhülislam (Müftü): Divandan çıkan kararların dine uygun olup olmadığını denetlerdi.
 6. Kazasker Adalet işlerine bakardı, Kadıların ve

Müderrislerin atamalarını yapardı, Divana gelen davalara bakardı.

 

 1. Reis-ül Küttab: Dış işleri ile ilgilenirdi.
 2. Kaptan-ı Derya: Donanma komutanıdır

 

 

Bu yazı 95 kere okundu.
 • Site Yorum
 • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/