6.SINIF SOSYAL BİLGİLER DENEME SINAVI

Paylaş
 

6.SINIF SOSYAL BİLGİLER DENEME SINAVI

“Kağan’ın buyruğu ile ışık dini artık her bucağa yayıldı. Bu dinin kavranması pek zor idi. Onlar tekrar Kağan’dan merhamet etmesini istiyorlardı. Uygurlar arasında yayılan bu dine göre hayvani gıdaların yenmesi ve ağır içkilerin içilmesi yasaktı.”

 

Karabalgasun Yazıtı’ndan alınan bu metine göre Uygurların kabul ettiği yeni din aşağıdakilerden hangisidir?

 

A )Maniheizm                      B )Hıristiyanlık                      C )İslamiyet                           D )Şamanizm

 

Aşağıdakilerden hangisi ülkesine karşı sorumluluk bilincine sahip bir vatandaşın davranışlarından biri olamaz?

A )Daha iyi şartlarda yaşayabilmek için vergi vermek

B )Ülkesinin kaynaklarının farkında olup üretime katkıda bulunmak

C )Oy kullanarak ülke yönetiminde söz sahibi olmak

D )Toplumsal problemlerin giderilmesinde yalnızca kendi çıkarlarını düşünmek.

 

Günümüzde ülkelerin sosyal ve ekonomik alanda gelişebilmeleri için pek çok alanda çalışabilecek nitelikli insan gücüne ihtiyaçları vardır.

 

Aşağıdakilerden hangisi nitelikli insanın sahip olduğu özellikler arasında yer almaz?

A )Yabancı dil bilmek ve bu dili kullanabilmek

B )Çalıştığı alanla ilgili eğitim almış olmak

C )Yaptığı iş ile ilgili sorumluluk alabilmek ve insan ilişkilerinde başarılı olmak

D )Yaptığı iş ile ilgili yenilikleri takip etmemek

 

“Barış yolunda nereden bir çağrı geliyorsa Türkiye onu gönülden karşıladı ve yardımlarını esirgemedi.” Mustafa Kemal Atatürk (1937)

 

Atamızın söylemiş olduğu söz düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi ülkemizin dış politikada sergilemiş olduğu tutumlardan biri olamaz?

A )     Doğal afetlerle karşılaşan ülkelere yardım etmek

B )     Dış ülkelerle barışçı siyasi ilişkiler kurmak

C )     Diğer ülkelerle yalnızca ticari ilişkileri geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak

D )     Tarihsel bağlarımızın bulunduğu Orta Asya ülkeleriyle kültürel etkileşimlerde bulunmak

 

Dünya üzerinde nüfusun dağılışı her bölgede benzerlikler göstermemektedir. Dünyada bazı alanlar yoğun, bazı alanlar ise seyrek nüfuslanmıştır.

Haritada verilen noktalardan hangisi dünyada yoğun nüfuslu alanlar içerisinde gösterilemez?

A )IV                       B )III                        C )II                         D )I

 

 

–   Tek kişinin egemenliği

–   Seçme ve seçilme hakkı

–   Siyasi partilerin serbestçe kurulabilmesi

–   Özgür düşüncenin hakim olması

–   Tek partili siyasal rejimin varlığı

Yukarıda verilenlerden kaç tanesi demokrasinin var olabilmesi için gereklidir?

A )2                    B )3                        C )4                        D )5

Sosyal bilimler insanların yaşamı ve birbirlerini anlamasını, yaşadıkları çevreyi dünü ve bugünüyle tanımasını sağlayacak bilimlerin bir araya gelmesiyle oluşmuş bir bütündür.

Aşağıdakilerden hangisi Sosyal bilimlerden biri değildir?

A )           Coğrafya        B )     Sosyoloji      C )      Fizik            D )     Ekonomi

 

  1.   Kişilerin maddi zarara uğramalarını engeller.
  2.  Haksız kazançlar engellenmiş olur.

III.  İnsanların emeklerinin değer bulmasını sağlar.

  1. Yasadışı olayların artış göstermesine neden olur.

Yukarıda verilenlerden hangisi patent hakkının insanlara sağladığı yararlardan biri olamaz?

A )     IV                               B )           III                            C )           II                  D )           I

 

Aşağıdaki kutsal kitap ve peygamberlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A )     Peygamberler, Allah’ın gönderdiği elçilerdir.

B )     Son peygamber Hz. Muhammed’dir.

C )     İncil Hz. Musa’ya, Zebur Hz. İsa’ya indirilmiştir.

D )     Tevrat, Musevilik Dini’nin kutsal kitabıdır.

 

 

Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin bireylere kazandırmak istediği davranışlardan biri olamaz?

A )Çevresinde olup bitenlere duyarlı bireyler yetiştirmek

B )Değişime açık fikirlere sahip bireylerin sayısını artırmaya çalışmak

C )Ülkesinin sosyal ve ekonomik yönden gelişimine katkı sağlayacak davranışları kazandırmak

D )Herkesin her konuda aynı şekilde düşünmesini

 

 

İklim, doğal çevre ve insan faaliyetleri üzerinde oldukça etkilidir.

Aşağıdakilerden hangisinde iklimin etkisinden söz edilemez?

A )     Tarım ürünleri çeşitliliğinde

B )     Nüfusun dağılışında

C )     Ev yapımında kullanılan yapı malzemesinde

D )     Depremlerin oluşmasında

 

 

 

Yukarıdaki Türkiye haritası üzerinde işaretlenmiş noktalarla ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A )     II numaralı yer ülkemizde en fazla yağış alan bölgede yer alır.

B )     III, numaralı yerde maki bitki örtüsüne rastlanılır.

C )     I numara yer sıcaklık farklarının en fazla olduğu bölgede yer almaktadır.

D )     IV numaralı yerde don olaylarına kışın sıkça rastlanır.

 

 

  1.  Tarihte yazıyı kullanan ilk toplumdur.
  2.  Pankuş adında bir meclise sahiptir.

III.  Temel ekonomik etkinlik deniz ticaretidir.

 

Yukarıda özellikleri verilen uygarlıklar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A )           I – Sümerler         II – Lidyalılar         III – Hititler

B )           I – İyonlar              II – Hititler             III – Frigler

C )           I – Sümerler         II – Hititler             III – İyonlar

D )           I – Sümerler         II – Hititler             III – Lidyalılar

 

 

Yazıyı ilk defa kullanan Sümerler’dir. Pankuş Meclisi Hititler’e aittir. Deniz ticareti ile uğraşan uygarlık ise İyon Uygarlığı’dır.

  1.   Yontma Taş Devri’nde kemikten hançerler yapılmıştır.
  2.   Cilalı Taş Devri’nde avcılık ve toplayıcılıkla uğraşılmış, ateş bulunmuştur.

III.  Cilalı Taş Devri’nde tarımsal etkinlikler başlamıştır.

  1. Yontma Taş Devri’nde mal değişimine (değiş-tokuş) bağlı ticaret başlamıştır.

Yukarıda verilenlerden hangileri Tarih öncesi dönemler ile ilgili yanlış bilgiler arasında yer alır?

A )I ve II                 B )I ve IV                                C )II ve IV                               D )III ve IV

 

 

 

Orta Asya’dan günümüze kadar Türklerin, gelenek ve göreneklerini bazı değişikliklerle devam ettirdiği görülmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin tamamen terk ettiği geleneklerinden biridir?

A )Nişan                 B )Nevruz                              C )Kına                   D )Yuğ

 

 

610 yılında Hz. Muhammed’e gelen vahiyle İslamiyet hızla yayılmaya başlamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’in yayılmasını kolaylaştıran nedenler arasında yer almaz?

A )İslamiyet’in kölelere haklar tanıması                         B )Yardımlaşma ve dayanışmaya önem vermesi

C )Putperestlerle işbirliği yapması                                  D )Yoksulların yanında yer almas

Bu yazı 179 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler