2.Meşrutiyetin İlanı

Paylaş
 

2.Meşrutiyetin İlanı

19. yüzyıl ile başlayan modernleşme ça­balarının önemli bir parçasını oluşturan I. Meşrutiyet. II. Abdülhamit’in Fransız Anayasası’nı esas alarak hazırlattığı Kanun-ı Esasi’yi temel alıyordu. 23 Aralık 1876’da kabul edilerek yürürlüğe giren Kanun-ı Esasi’yle anayasal düzene ge­çiş her ne kadar temsili olarak gerçekleş­miş olsa da 1. Meşrutiyet’in ilanıyla birlik­te hukuksal devlet anlayışı ve demokratik sistemin temelleri de atılmıştı.

Kanun-ı Esasi’nin 13 Şubat I878‘de askı­ya alınması. I. Meşrutiyetin ilanıyla bir­likte kurulan Mebusan ve Ayan meclisle­rinin faaliyetlerine süresiz ara verilmesi ve padişahın baskıcı rejiminin hissedilir derecede artırması üzerine birtakım mu­halif hareketler ortaya çıktı. Bunların ba­şında gelen İttihat ve Terakki Cemiyeti. Osmanlı Devleti’nin varlığını sürdürebilmesinin yönetim şeklinde yapılacak köklü değişimlere dayandığı, devleti korumanın başlıca şanının 13 Şubat 1878’de yürür­lükten kaldırılan Kanun-ı Esasi’nin yeni­den uygulamaya konması olduğu düşünce­sindeydi.

Ülkenin çeşitli yerlerinde çıkan aske­ri ayaklanmalar üzerine Abdülhamid. 23 Temmuz 1908’de Kanun-ı Esasi’nin ye­niden uygulamaya konması anlamına ge­len Meclis-i Vükela mazbatasını 23 Tem­muz 1908’de imzalayarak 2. Meşrutiyet’i ilan etmiş oldu. II. Mcşrutiyefin ilanıyla birlikte Osmanlı devleti sınırlarında da­nışma, eşitlik, kardeşlik ve hürriyet ilke­leri hızla yayılmaya başladı. Kişisel özgür­lükler ve kadın hakları konusunda önemli adımlar atılmakla beraber Heyet-i Vükela’nın Meclise karşı sorumlu olduğu da bu dönemde kabul edildi. Basında sansürün kaldırılması, çağdaş bürokrasinin temelle­rinin atılması ve hukukun laikleştirilmesi yine bu dönemde izlenen gelişmeler ara­sında yer aldı.

http://bilelimmi.com/osmanli-devlet-yonetimi/

http://bilelimmi.com/birinci-mesrutiyetin-ilani/

http://bilelimmi.com/osmanli-devlet-yonetimi/

Bu yazı 306 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/