6.SINIF SOSYAL BİLGİLER DEĞERLENDİRME TESTİ

Paylaş
 
  1. SINIF SOSYAL BİLGİLER DEĞERLENDİRME TESTİ

 

1-Cumhuriyetin ilk yıllarında değişik alanlarda Türk öğrenciler yurt dışına özellikle Avrupa ülkelerine sistemli olarak gönderilmişlerdir.

Türk öğrencilerin yurt dışına gönderilmelerindeki en önemli amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A)daha iyi şartlarda eğitim görmelerini sağlama  B)Yurt dışındaki ülkeleri daha iyi tanıyabilmelerini sağlamak.  C)Değişik kültürleri daha yakından tanımalarını sağlamak.  D)Alanlarında eğitimlerini tamamlayarak bilgi birikimlerini ülke kalkınmasında kullanmak.

 

(2,3,4.sorular aşağıdaki şekle göre cevaplandırılacaktır.)

2-Yukarıdaki Türkiye haritası üzerinde kaç numara ile gösterilen yerin yerel saati daha ileridedir.?

  1. A) I B) II C)  III   D) IV

 

3-Şekildeki yerleri yıllık yağış miktarına göre en çoktan en aza doğru sıralarsak aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

A)I-II-III-IV   B)III-I-II-IV  C)II-I-III-IV  IV-II-III-I

 

4-Şekilde III ile gösterilen yerde seracılık faaliyetinin yoğun bir şekilde yapılmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Seracılığın karlı bir iş olması  B)Serada yetiştirilen ürünlere talebin fazla olması  C)Gölgede görülen iklimin seracılık yapmaya elverişli olması  D)Toprakların verim gücünün yüksek olması

 

5-1-)Okulumuz köyümüzün en güzel yerindedir.àOlay

2-)Okulumuzun etrafı tel örgü ile çevrildiàOlgu

3-)Ben okulumuzu çok seviyorumàGörüş

4-)Okulumuzda yangın çıktı.àOlay

Yukarıdaki eşlemelerden  hangisi  yanlış yapılmıştır?

  1. A) 1 B)  2    C)  3   D)  4

 

6-Haritalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)Büyük ölçekli haritalarda gösterilen alan azdır.

B)Ölçeğin payı haritadaki uzunluğu, paydası gerçek uzunluğu ifade eder.

C)Küçük ölçekli haritalarda ayrıntı fazladır.

D)Dünyayı gösteren haritalar küçük ölçekli haritalardır.

 

àArkadaşlar dünyada görülen başlıca iklimleri inceledim ve gördüm ki Ekvator ve çevresi eksen eğikliğinden dolayı Güneş ışınlarının en dik geldiği yerlerdir. Bu bölgede bulunan yerler hem sıcak ve hem de fazla yağış alan yerler olarak karşımıza çıkmaktadır. Kutuplarda sürekli buzlar gördüğümüz halde araştırdım ki buraları aslında Dünyanın en az yağış alan yerleridir. Ayrıca hem Dönenceler çevresinde alçalıcı hava hareketinden dolayı az yağış alan çöller, hem de Orta Kuşak karalarının iç kısımlarda etraflarının yüksek dağlarla çevrili olmasından dolayı çok az yağış alan çöller bulunmaktadır. Yine araştırdım ki Ekvator çevresi(sürekli yaz)ve kutuplarda(sürekli kış) tek bir mevsim görülürken Orta kuşakta ise dört mevsim belirgin olarak yaşanmaktadır.

 

à Şimdi sizlerden aşağıdaki 3 soruyu bu metinden de yararlanarak çözmenizi istiyorum

7-Dünya sıcaklık dağılımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Sıcak bölgeler tamamen çöllerle kaplıdır.

B)Ekvator ve çevresi sürekli yükselici hava hareketinin görüldüğü yerlerdir.

C)Kutupların soğuk olması Güneş ışınlarının eğik açıyla gelmesindendir.

D)Kutuplar çöller dünyanın en az yağış alan yerleridir.

 

8-Ekvator ve çevresi Güneş ışınlarının geliş açısının çok eğik geldiği yerler olsaydı aşağıdakilerden hangisinde bir değişiklik meydana gelmezdi?

A)Bitki örtüsünde   B)Sıcaklık dağılımında  C)yer altı zenginliklerinde  D)Yetiştirilen tarımsal  ürünlerde

 

9-Dört mevsimi tam belirgin olarak yaşamak isteyen bir kişi dünyanın nerelerine gitmelidir?

A)Çöllerde bulunan bir yere   B)Ekvatorda bulunan bir yere   C)Kutuplarda bulunan bir yere  D)Orta kuşakta bulunan bir yere

 

10-Türkiye Yıllık Sıcaklık Haritaları incelendiğinde yaz aylarında en sıcak yerlerin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde olduğu görülür. Bu durum üzerinde;

I-Dağların uzanış yönü  II-Afrika’dan gelen sıcak hava  III-Enlem IV-Karasallık

Gibi faktörlerden hangisi yada hangilerinin etkisi yoktur?

A)Yalnız I   B)II-IV  C) Yalnız III   D)I-III

 

11-Anadolu’da kurulan İlk Çağ Uygarlıkları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A)Frigler’de tarım önemli olduğu için saban kırmanın cezası çok ağırdı.

B)Urartular Ege Bölgesi’nde kurulmuş bir uygarlıktı

C)İyonlarda bilim sanat oldukça gelişmişti.

  1. D) Hititler’de önemli kararların alındığı Pankuş adı verilen meclis vardı.

 

12-Mezopotamya Uygarlıları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A)İlk yazıyı bulan uygarlık Sümerler’dir.

B)Bilinen ilk kütüphaneyi Asurlular kurmuştur.

C)tarihte bilinen ilk yasalar olan Hammurabi kanunları Asurlular’a aittir.

D)Gılgamış Destanı Sümerler’e aititr.

 

13-Orta Asya’da kurulan Türk Devletlerine ait kalıntıların fazla olamamasında etkili olan faktör nedir?

A)Bilim ve sanata fazla önem vermemeleri

B)Bıraktıkları eserlerin düşmanları tarafından tahrip edilmesi

C)Göçebe hayatı yaşamalarından dolayı tarihi eser bırakmamaları

D)Uzun süre tarih sahnesinde kalmamaları

 

13- Orta Asya’da kurulan Türk Devletleri’nin uzun süre devam etmeyip kısa sürede yıkılmasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Düşmanlarının fazla ve güçlü olması

B)Devletin hükümdar ailesinin ortak malı olması

C)Vatandaşlarının ihanet etmeleri

D)Dostlarından fazla destek görmemeleri

 

14-Benim atalarım Türk tarihinde oldukça önemli bir yere sahiptir.Önemli özelliklerinden bazılarını sizlere şöyle sıralayabilirim.

1-Yerleşik hayata geçerek şehirler kurdular

2-Dini inanışları savaşma yeteneklerinin zamanla kaybolmasına neden oldu

3-Tahta harflerden matbaa kurup, pamuktan kağıt elde ettiler.

4-Moğolların Türkleşmesinde önemli rol oynadılar

Bilin bakalım ben hangi Orta Asya Türk Devleti’ne mensubum?

A)Karahanlılar  B)Uygurlar  C)Köktürkler  D)Kırgızlar

 

15-Hz. Muhammed’e Cebrail adlı melekle ilk vahiy gelip peygamberliği başladıktan sonra İslam dinini önce yakın çevresine anlatmaya başladı. Bu kişilere ilk Müslümanlar denir. Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlar arasında bulunmaz?

A)Hz. Hatice  B)Hz. Ali  C)Hz. Ömer  D)Zeyd Bin Harise

 

16-Bedir Savaşı’nı Müslümanlar kazandıktan sonra varılan anlaşmanın maddeleri arasında “Mekkelilerden alınan bir esir 10 tane Medineliye okuma yazma öğretirse serbest kalacaktır.”

Bulunması sonucunda Hz Muhammed ile ilgili aşağıdakilerden hangisi öncelikle aklımıza getirir?

A)Eğitime verdiği önem   B)Esirlere karşı ne kadar insaflı olduğu

C)Esirlerin bilgisinden yararlanmak istemesi  D)Medinelilere verdiği önem

 

17-Müslümanlık en geniş sınırlarına Emeviler zamanında ulaşmıştır. Fakat Emeviler gerek Araplar arasında gerekse diğer Müslüman toplumlar arasında pek fazla da sevilmemiştir. Bu yüzden de kısa sürede hanedanlıkları yıkılmıştır.  Aşağıdakilerden hangisi Emevilerin yıkılmasına yol açan etmenler arasında yer almaz?

A)Arap olmayan Müslümanlara fazla değer vermemeleri.

B)kendi ailesi arasındaki geçimsizlikler

C)İspanya’yı fethetmeleri sebebiyle Avrupalıların düşmanlıklarını kazanmaları

  1. D) Hz.Muhammed’in amcası Abbas’ın soyundan gelenlerin Emevlere karşı olması

 

18- Türkçenin Arapçadan zengin bir dil olduğunu anlatmak ve Türkçeyi öğretmek için yazmıştır.

Bu eser aşağıdakilerden hangisidir?

A)Divan-ı Lügâti Türk   B) Kutadgu Bilig  C)Dede Korkut Hikayeleri  D)Ergenekon Destanı

 

19-Talas Savaşı’nda Türklerin Çinlilere karşı Arapları tutmaları sonucu bu savaşı Araplar kazanmıştır. Bu savaşın Türkler açısından en önemli sonucu aşağıdakilerden hangidir?

A)Düşmanları olan Çinlilerin savaşı kaybetmesi  B)Arapların dostluğunu kazanmaları  C)İslamiyeti tanıyıp daha sonra Müslüman olmaları  D)Çinlilerin uzun bir süre kendileri için tehlikeli olmaması

 

20-Aşağıda Türk Devleti ve destanları eşleştirilmiştir. Bu eşlemeden hangisi yanlıştır?

A)Köktürkler-Bozkurt Destanı  B)Uygurlar-Ergenekon Destanı  C)Saka Türkleri-Alp Er Tunga Destanı

D)Hun Devleti-Oğuz kağan destanı

 

 

 

İndir (DOC, 190KB)

 

 

Bu yazı 321 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler